Minilex - Lakipuhelin

Päämiehen oikeudet edunvalvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tärkein edunvalvontaa koskeva laki on laki holhoustoimesta eli holhoustoimilaki. Holhoustoimilaissa on useita säännöksiä, joiden tarkoituksena on turvata päämiehen oikeudet ja estää edunvalvojan väärinkäytökset.

Päämiehen oikeuksia pyritään turvaamaan ensinnäkin säätämällä yksityiskohtaisesti edunvalvojan määräämisen edellytyksistä. Lain mukaan edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Henkilö ei kykene valvomaan etuaan tai huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, ja tämä kykenemättömyys johtuu sairaudesta, henkisen toiminnan häiriintymisestä, heikentyneestä terveydentilasta tai muusta vastaavasta syystä.
  2. Edellä mainitut asiat vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.

Lisäksi laissa on erikseen säädetty päämiehen asemasta. Lähtökohtaisesti pelkkä edunvalvojan määrääminen ei estä päämiestä tekemästä itse oikeustoimia. Päämiehen oikeutta tehdä itse oikeustoimia voidaan rajata vain erillisellä tuomioistuimen päätöksellä. Täysi-ikäisen henkilön toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Hän on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan.
  2. Hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa.
  3. Edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan.

Toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa monella eri tavalla. Voidaan esimerkiksi määrätä, että henkilö saa tehdä tiettyjä oikeustoimia vain yhdessä edunvalvojan kanssa tai että hän saa määrätä vain osasta omaisuuttaan. Viime kädessä henkilö voidaan julistaa vajaavaltaiseksi, mutta se on mahdollista vain, jos lievemmät keinot eivät ole riittäviä.

Päämiehen oikeuksia turvataan myös sääntelemällä vajaavaltaisen asemaa sekä edunvalvojan velvollisuuksia. Nämä säännökset koskevat myös alaikäistä, jonka edunvalvojana toimii hänen huoltajansa tai muu henkilö. Holhoustoimilaissa on lista asioista, joita vajaavaltainen saa ja ei saa tehdä, ja lisäksi lista edunvalvojan velvollisuuksista. Siitä, mikä on vajaavaltaiselle ja edunvalvojalle sallittua ja kiellettyä, on kirjoitettu paljon. Aiheeseen tutustumisen voi aloittaa Minilexin aihetta käsittelevistä artikkeleista.

Lisäksi päämiehellä on oikeus tulla kuulluksi tietyissä häntä koskevissa asioissa. Lisäksi monissa lain säännöksissä painotetaan, että päätöksenteon tulisi tapahtua ensisijaisesti päämiehen etua ajatellen.

Siinä tapauksessa, että henkilö on itse tehnyt edunvalvontavaltakirjan, sovelletaan lakia edunvalvontavaltuutuksesta. Tässä laissa päämiehen oikeudet on taattu mm. valtakirjan muotovaatimuksilla sekä säätämällä erikseen valtuuttajan ja valtuutetun asemasta. Lisäksi laissa säädetään erikseen valtuutettujen toiminnan valvonnasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa