Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen edunvalvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, holhoustoimi huolehtii siitä. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä eli alaikäistä ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Vajaavaltaisilla ei pääsääntöisesti ole oikeutta vallita omaisuuttaan eikä tehdä oikeustoimia, ellei laissa erikseen toisin säädetä. Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi, jonka tekemiseen hänellä ei olisi ollut oikeutta, ei sido häntä, jos siihen ei ole ollut hänen edunvalvojansa suostumusta. Vajaavaltainen voi kuitenkin tehdä oikeustoimia, jotka ovat merkitykseltään vähäpätöisiä ja olosuhteisiin nähden tavanomaisia. Edunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on ensisijaisesti päämiehen oikeuksien ja etujen turvaaminen, sekä tämän tulojen ja omaisuuden hoitaminen ja valvonta.

Alaikäisen vajaavaltaisen edunvalvojana ovat lähtökohtaisesti hänen vanhempansa. Täysi-ikäisen vajaavaltaisen edunvalvoja on tuomioistuimen tai holhousviranomaisen siihen tehtävään määräämä henkilö. Edunvalvojaksi voidaan määrätä henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa, ei ole vajaavaltainen ja on tehtävän laatu huomioon ottaen tarvittavan kokenut ja taidokas sen hoitamiseen. Tämä voi olla esimerkiksi valvottavan läheinen. Edunvalvojana voi toimia myös yleinen edunvalvoja, joka on yleensä valtion virkamies. Edunvalvojan tehtävä voidaan myös rajoittaa koskemaan vain tiettyä omaisuutta tai oikeustoimea. 

Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan vajaavaltaiselle, joka on ilman edunvalvojaa, jos vajaavaltainen ei sitä vastusta. Edunvalvoja voidaan määrätä jopa vastustuksesta huolimatta, jos olosuhteet huomioon ottaen vastustaminen ei ole aiheellista. 

Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä omaisuudestaan, minkä hän vajaavaltaisuuden aikana hankkii työllään siltä osin, kuin hän tarvitsee sitä henkilökohtaista käyttöään varten. Jos vajaavaltainen kuitenkin käyttää tätä oikeuttaan tavalla, joka on selvästi vastoin hänen etuaan, edunvalvoja voi ottaa hoidettavakseen mainittua vajaavaltaisen omaisuutta, jos se on tarpeellista vajaavaltaisen edun suojelemiseksi. Jos toimenpide koskee vajaavaltaisen työansiota, on siihen pyydettävä holhousviranomaisen suostumus.

Holhousviranomaisen tulee valvoa edunvalvojan toimintaa. Holhousasioiden rekisteri on valtakunnallinen rekisteri, jota pidetään edunvalvojan toimien valvomiseksi ja kolmansien oikeuksien turvaamiseksi. Edunvalvonta on merkittävä holhousasioiden rekisteriin, jos täysi-ikäiselle määrätään edunvalvoja tai alaikäisen edunvalvojaksi määrätään muu henkilö kuin hänen vanhempansa.

Vinkit

- Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä eli alaikäistä ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi

- Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita asioita hoitaa edunvalvoja

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa