Minilex - Lakipuhelin

Nuorena henkilönä tehty rikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta. Tätä nuorempia henkilöitä pidetään rikoslainsäädännössä lapsina, eikä heitä voida tuomita rikosoikeudelliseen seuraamukseen, kuten sakkoon tai vankeusrangaistukseen. Vastuuikärajaa nuorempien kohdalla voivat kuitenkin tulla sovellettavaksi vahingonkorvausoikeudellinen sääntely ja lastensuojelulliset toimet. Jos alle 15-vuotias on aiheuttanut rikokseksi katsottavalla teolla vahinkoa, häntä ei voida tuomita rangaistukseen, mutta hänet voidaan kuitenkin tuomita vahingonkorvausvastuuseen.

Nuoret rikoksentekijät

Nuoret henkilöt ovat muutenkin erityisasemassa rikosoikeudellisen vastuun osalta. 15-vuoden ikärajan ylittäneiden nuorten kohdalla rangaistukset ovat keskimääräistä lievempiä. Usein katsotaan, että nuoren tekemä rikos on pikemminkin osoitus tämän kypsymättömyydestä ja ajattelemattomuudesta kuin harkitusta päätöksestä rikkoa oikeusjärjestystä ja sen normeja. Useimmissa tapauksissa tällaiset käytöshäiriöt oikenevat itsestään, ja ankara rikosoikeudellinen puuttuminen voisi vain haitata nuoren kypsymistä. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet sosiaalihuollon keinoin ovat oma asiaryhmänsä.

Lievemmän rangaistuskäytännön lisäksi myös nuoriin sovellettava järjestelmä on toisenlainen ja painottuu korostetusti kasvatuksellisiin ja sosiaalistaviin toimiin. Ehdottomia laitosrangaistuksia pyritään välttämään, sillä vankilajakso voi riistää nuoren ihmisen mahdollisuudet normaaliin sosiaaliseen, ammatilliseen, koulutukselliseen ja seksuaaliseen kehitykseen. Nuorille rikoksentekijöille on myös kehitelty omia erityisiä rangaistusmuotoja.

Eri ikäryhmät

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa siis 15 vuotta. Tällöin rikoksentekijään ei sovelleta rikosoikeudellisia, vaan lastensuojelullisia toimia ja vahingonkorvausvastuuta.

Suuri osa nuoria koskevasta rikosoikeudellisesta erityissääntelystä koskee 15-17 vuotiaita, niin sanottuna nuoria henkilöitä. Rikoksen tekeminen sanotussa iässä on rangaistusasteikon lieventämisperuste, jolloin rangaistus mitataan lievennetyltä asteikolta. Alle 18-vuotiasta ei voida koskaan tuomita elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tätä ikäryhmää koskevat myös toimenpiteistä luopumisen ja ehdollisen vankeuden käytön edellytyksien laajentaminen. Nuori henkilö tulisikin lähtökohtaisesti tuomita ehdolliseen vankeusrangaistukseen, jos teon katsotaan edellyttävän vankeusrangaistuksen tuomitsemista. Ehdoton vankeustuomio pannaan yleensä täytäntöön erityisissä laitosolosuhteissa. Nuori rikoksentekijä (15-20 vuotias) vapautuu myös ehdottomasta rangaistuksesta muita aiemmin.

Alle 18-vuotiaita tulee esitutkinnassa kohdella heidän ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Syyteharkinta on tehtävä kiireellisesti ja käräjäoikeuden on käsiteltävä asia kiireellisenä ilman aiheetonta viivytystä. Tuomioistuimella on lisäksi harkintavalta jättää alle 18-vuotias rikoksentekijä kokonaan rangaistukseen tuomitsematta, jos teon katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta.

Ratkaisevaa on, minkä ikäinen henkilö oli rikosta tehdessään. Jos rikos on tehty alle 15 vuotiaana, ei tekijää voida tuomita rikosoikeudelliseen seuraamukseen, vaikka hän olisikin täyttänyt 15 vuotta esitutkinnan aikana tai käräjäoikeuden istuntoon mennessä.

Nuorisorangaistus

Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15 mutta ei 18 vuotta täyttänyt nuori rikoksentekijä. Erityisenä rangaistusseuraamuksena nuorisorangaistus vastaa ankaruudeltaan ehdollista vankeutta, mutta sen tarkoituksena on tarjota ehdollista rangaistusta konkreettisempaa seuraamusta nuorelle. Nuorisorangaistuksella onkin sosiaalisia tavoitteita, joilla pyritään edistämään nuoren sosiaalisen toimintakyvyn ja vastuuntunteen edistämistä.

Rangaistuksen käytön edellytykset jakaantuvat rikosta ja sen moitittavuutta koskeviin perusteisiin ja perusteisiin, joiden nojalla arvioidaan tekijän uusimisriskiä, sosiaalisen selviytymisen mahdollisuuksia ja kuntoutuksen tarvetta. Ensimmäisen soveltamisedellytyksen mukaisesti nuorisorangaistus soveltuu, jos sakkoa on rikoksen vakavuus ja tekoon liittyvät olosuhteet huomioon ottaen pidettävä riittämättömänä rangaistuksena eivätkä painavat syyt vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista. Keskeisiä arviointiperusteita ovat siten rikoksen vakavuus, tekijän syyllisyys ja aikaisemmat rikokset.

Kun rikos moitittavuudeltaan edellyttäisi ehdollisen vankeuden tasolla olevaa seuraamusta, tehdään valinta ehdollisen vankeuden ja nuorisorangaistuksen välillä. Ratkaisussa kiinnitetään huomiota tekijän tulevaa selviytymistä ja uusien rikosten tekemisen riskiä koskevat edellytykset. Nuorisorangaistuksen on oltava perusteltu tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi ja uusien rikosten ehkäisemiseksi. Korkea uusimisriski puoltaa nuorisorangaistuksen käyttöä.

Vinkit

  • Alle 15 vuotias ei ole Suomessa rikosoikeudellisessa vastuussa
  • 15-17 vuotiaan nuoren henkilön kohdalla sovelletaan lievennettyä rangaistusasteikkoa
  • 15-20 vuotiasta henkilöä pidetään nuorena rikoksentekijänä

Varoitukset

  • Vaikka tekijä ei olisikaan rikosoikeudellisessa vastuussa, sovellettavaksi voivat tulla vahingonkorvausoikeudellinen sääntely ja lastensuojelulliset toimenpiteet

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa