Minilex - Lakipuhelin

Kun uhri ei voi ilmaista tahtoaan seksistä, rikos voi olla seksuaalinen hyväksikäyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen laissa on säädetty rangaistavaksi seksuaalinen hyväksikäyttö. Tällöin olennaista on tietynlainen alistussuhde tekijän ja uhrin välillä. Seksuaalista hyväksikäyttöä on toiminta, joka loukkaa uhrin seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Uhri saattaa vetäytyä passiiviseksi tällaisessa tilanteessa, jossa hän ei ilmoita tahtoaan. Passiivisuus katsotaan oikeudessa pääasiassa kieltäytymiseksi, eikä tämänkaltaista tilannetta ole syytä katsoa toisin.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyy se, joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi alle 18-vuotiaan henkilön, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa asemassa suhteessa häneen, tai jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä, ja tekijä törkeästi käyttää väärin tämän kypsymättömyyttä. Ensiksi mainittu tilanne on käsillä myös esimerkiksi leiriolosuhteissa, jossa nuorten toiminnasta vastaa aikuinen – tyyppiesimerkkinä nuorten urheiluleirit.

Lisäksi seksuaaliseksi hyväksikäytöksi katsotaan yllä mainitun kaltainen seksuaalinen kanssakäyminen sellaisen henkilön kanssa, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt. Tällöin ei luonnollisesti tarkoiteta niitä potilaita, joiden kyky päättää omista ratkaisuistaan ei ole lainkaan tai ainakaan olennaisesti heikentynyt – olennaista on puolustuskyvyn puute.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyy myös se, joka asemaansa hyväksikäyttäen kerrotulla tavalla taivuttaa seksuaaliseen kanssakäymiseen henkilön, joka on hänestä muulla tapaa erityisen riippuvainen käyttämällä törkeästi väärin tämän riippuvuutta. Tällainen suhde voi olla esimerkiksi silloin, kun siihen liittyy taloudellisia, henkisiä, taikka käytännön tarpeesta johtuvia riippuvuusasetelmia.Ihmiset ovat keskenään hyvin monenlaisissa riippuvuussuhteissa. Seksuaalisen hyväksikäytön säännökset on tarkoitettu sovellettaviksi kuitenkin vain erityisen merkittävien riippuvuussuhteiden seksuaalisen hyväksikäytön tilanteisiin.

Arvio tilanteesta tehdään tapauskohtaisesti ja ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukataan tilanteessa, jossa teon kohteena oleva henkilö joko alisteisen asemansa tai puolustuskyvyttömyytensä johdosta ei kykene tasavertaisesti päättämään osallistumisesta seksuaaliseen tekoon ja että tekijä käyttää sitä hyväkseen. Aseman hyväksikäyttämisellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tekijä on nimenomaisesti vedonnut asemansa tuomiin mahdollisuuksiin vaikuttaa toisen olosuhteisiin tai antanut ymmärtää tällaisen vaikuttamismahdollisuuden olevan olemassa ja sen avulla vaikuttanut toisen päätökseen seksuaaliseen tekoon ryhtymisestä. Henkisen riippuvuussuhteen käyttö voi liittyä myös voimakkaan uskonnollisen tai muun vakaumuksen aiheuttamaan riippuvuuteen, jos esimerkiksi tällaisen henkistä sitoutumista edellyttävän liikkeen johtohenkilöt käyttävät auktoriteettiasemaansa väärin.

Rangaistukseksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta. Myös yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa