Minilex - Lakipuhelin

Matkustajan oikeus peruuttaa sopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida matkanjärjestäjän ylivoimaisen esteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai matkustajan henkeä tai terveyttä vaarantamatta. Tällainen ylivoimainen este on esimerkiksi matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneet sotatoimet tai luonnonmullistukset.

Samoin matkustaja on oikeutettu peruuttamaan sopimuksen, jos matkanjärjestäjä on olennaisesti korottanut matkan hintaa tai tehnyt sopimusehdon perusteella muita olennaisia muutoksia sopimukseen. Sovitun hinnan korottaminen yli 10 prosentilla voidaan yleensä katsoa olennaiseksi. Olennaisuutta arvioitaessa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota myös korotuksen euromääräiseen suuruuteen.

Matkustaja voi myös peruuttaa sopimuksen, jos hän on estynyt osallistumasta matkalle häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia ja sopimuksen peruuttamiseen on sen vuoksi painava syy. Tällaisessa tilanteessa matkustajaa olisi kohtuutonta vaatia lähtemään matkalle. Esimerkiksi matkustajalle läheisen henkilön kuolema, vakava sairastuminen tai vammautuminen oikeuttaisivat peruuttamiseen. Läheisenä henkilönä voidaan pitää paitsi matkustajan lähiomaisia myös henkilöä, jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan. Ohimenevä vähäinen sairaus ei sen sijaan ole riittävä peruste sopimuksen peruuttamiselle.

Matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus henkilökohtaisen syyn perusteella voidaan sopimusehdoissa rajoittaa, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voi saada myydyksi toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viivytyksettä. Jos sopimus peruutetaan matkustajaa kohdanneen tapaturman tai muun painavan syyn perusteella, on esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta ja tällä perusteella tapahtuvan peruuttamisen johdosta matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Luotettava selvitys on esimerkiksi lääkärintodistus, josta käy ilmi matkustajan tai hänen läheisensä sairaus tai tapaturma niin yksilöitynä, että tapahtuman vaikutus matkustamiseen voidaan arvioida. Matkanjärjestäjä voi sopimusehdoissaan ilmoittaa perimänsä peruutuskorvauksen määrän. Matkanjärjestäjä voi vähentää korvauksen matkustajalle palautettavasta matkan hinnasta.

Matkanjärjestäjän on peruutustapauksessa viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa