Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rangaistusmääräysmenettely?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rangaistusmääräysmenettelyssä rangaistusvaatimuksen antaa poliisi, tullimies tai muu valvontaa suorittava virkamies omasta aloitteestaan tai syyttäjän puolesta. Itse rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä. Menettelyn käyttöön vaaditaan mahdollisen asianomistajan lupa. Rangaistusmääräysmenettelyssä voidaan määrätä sakkorangaistus ja enintään 1 000 euron suuruinen menettämisseuraamus rikkomuksesta, josta tapaukseen sovellettavassa rangaistussäännöksessä ei ole esillä olevien asianhaarain varalta säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rangaistusmääräysmenettelyä voidaan käyttää myös laillisesti vahvistetun uhkasakkokiellon rikkomisen seurauksena. Rangaistus voidaan määrätä rangaistusmääräysmenettelyssä silloinkin, kun rikkomuksesta saattaa seurata muukin seuraamus, kuin sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta, jos rikkomuksen tehnyttä ei vaadita tuomittavaksi siihen.

Ennen rangaistusvaatimuksen antamista toimitetaan suppea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan ne seikat, jotka ovat välttämättömiä seuraamuksen määräämiseksi rangaistusmääräysmenettelyssä. Rangaistusvaatimus on annettava tiedoksi epäillylle heti esitutkinnan päätyttyä tai, jollei se ole mahdollista, mahdollisimman pian sen jälkeen. Syyteoikeuden vanheneminen katkeaa silloin, kun rangaistusvaatimus annetaan epäillylle tiedoksi. Rangaistusvaatimus on tiedoksiannon jälkeen viipymättä toimitettava syyttäjälle rangaistusmääräyksen antamista varten.

Rangaistusmääräystä ei saa antaa, jos rangaistusvaatimusta on vastustettu, asianomistaja on peruuttanut syyttämispyynnön rikkomuksesta, josta syyttäjä ei saa tehdä syytettä ilman sellaista pyyntöä tai rangaistusvaatimusta ei ole annettu tiedoksi ennen kuin syyteoikeus on vanhentunut. Sama koskee tilannetta, jossa rangaistusvaatimuksen tiedoksiantamisesta on kulunut enemmän kuin yksi vuosi tai tilannetta, jossa asiassa ilmenee seikkoja, joiden perusteella rangaistusta ei tulisi määrätä.

Rangaistusmääräykseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa