Minilex - Lakipuhelin

Lainhuudon lepäämään jättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joissakin tapauksissa lainhuutohakemus on jätettävä lepäämään. Lainhuutohakemuksen lepäämään jättäminen tulee kyseeseen tapauksissa, joissa hakijalle olisi mahdollista muuten myöntää lainhuuto, mutta lopullinen omistusoikeuden siirtyminen riippuu tulossa olevista tapahtumista. Lainhuutoa koskeva hakemus voidaan jättää lepäämään erilaisissa laissa luetelluissa tilanteissa.

Lainhuutohakemus tulee jättää lepäämään silloin, kun hakijalle olisi muutoin mahdollista myöntää lainhuuto, mutta jonkin seuraavaksi mainitun syyn vuoksi hakemus on jätettävä lepäämään:

  1. kiinteistön saanto tai sen voimassa pysyminen on sopimuksen tai jonkin muun oikeustoimen perusteella ehdollinen
  2. oikeustoimi tai viranomaisen päätös, joka on perustana kiinteistön saannolle, ei ole tullut lainvoimaiseksi tai kunnan etuosto-oikeudelle säädetty aika ei ole päättynyt
  3. kiinteistön saantoa varten on tarpeen saada suostumus tai päätös joltakin muulta henkilöltä, yhteisön toimivaltaiselta elimeltä, tuomioistuimelta tai muulta viranomaiselta
  4. kyseinen kiinteistö on hankittu perustettavan yhtiön lukuun
  5. lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on tehty ennen kiinteistön luovutusta kyseisen kiinteistön ulosmittausta tai kiinteistöön kohdistuvaa turvaamistointa koskeva merkintä
  6. kirjaamisviranomainen on osoittanut riitaisen asian oikeudenkäynnissä tutkittavaksi tai hakijalle on myönnetty lainhuudon saamista varten kuulutus tai
  7. vireillä on saannon pysyvyyttä tai parempaa oikeutta kiinteistöön koskeva riita.

Hakijalle myönnetään lainhuuto tapauksessa, jossa lainhuutohakemuksen lepäämään jättäminen on johtunut luovutussopimuksen ehdosta, eikä omistusoikeuden palautumista kiinteistön luovuttajalle koskevaa selvitystä ole annettu sen ajan kuluessa, joka on varattu kanteen nostamiselle. Lainhuuto voidaan myöntää perustettavan yhtiön lukuun sopimuksen tehneelle tapauksessa, jossa selvitystä kiinteistön luovutukseen liittyvän vastuun siirtymisestä perustetulle yhtiölle ei ole esitetty kahden vuoden kuluessa luovutussopimuksen tekemisajankohdasta.

Lainhuudon lepäämään jättäminen voi tulla kyseeseen siis jossakin edellä luetellussa tilanteessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa