Minilex - Lakipuhelin

Kiinnitys ja panttaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistö pantataan hakemalla siihen kiinnitys ja luovuttamalla panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi. Kiinnityksellä tarkoitetaan kiinteistöön tehtävää merkintää siitä, että sitä käytetään velan tai muun saamisen vakuutena. Panttaus puolestaan tarkoittaa sitä, että velkojalla, jonka hallussa panttikirja on, on oikeus saada suoritus velallisen omistaman pantin eli kiinteistön arvosta.

Kiinnityksen voi hakea kiinteistön omistaja, joka on viimeksi hakenut lainhuutoa kiinteistöön. Kiinteistön omistaja voi kuitenkin valtuuttaa toisen henkilön hakemaan kiinnityksen, jolloin kiinteistön omistajan on allekirjoitettava valtakirja, josta käy ilmi asiamies eli valtuutettu henkilö, kiinnityksen kohde ja kiinnityksen suuruus. Kiinnityshakemus on tehtävä kirjallisesti, ja kiinnityksen hakijan on allekirjoitettava se. Jos hakemus tehdään sähköisesti, allekirjoitusta ei kuitenkaan vaadita. Hakemuksesta on käytävä ilmi kiinnityksen kohde sekä haetun kiinnityksen rahallinen suuruus. Jos hakemus koskee usean kiinnityksen vahvistamista samaan kiinteistöön, hakemuksessa voidaan määrätä niiden keskinäinen etusijajärjestys.

Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, johon on myönnetty lainhuuto. Kahteen tai useampaan kiinteistöön voidaan vahvistaa yhteiskiinnitys, jos ne kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille, joiden omistusosuudet ovat yhtä suuret. Tällöin näihin kiinteistöihin ei myöskään saa kohdistua muita kuin sellaisia kiinnityksiä, joiden määrä ja etusija ovat samat.

Kiinnityshakemus hylätään, jos hakija ei ole kiinteistön omistaja tai hänellä ei ole siihen lainhuutoa, hakemusta ei ole tehty säädettyjä menettelytapoja noudattaen, hakija on asetettu konkurssiin, kiinnitystä ei voida vahvistaa haettuun kohteeseen, kiinteistöön ei saa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn vallintarajoituksen mukaan vahvistaa kiinnitystä taikka jos kiinnitystä ei voida muusta syystä vahvistaa. Muissa tapauksissa kiinnityshakemus hyväksytään ja vahvistetaan.

Jos kiinnityshakemus vahvistetaan, hakijalle annetaan siitä kirjallinen panttikirja. Panttikirjat muuttuvat 1.6.2017 sähköisiksi, minkä jälkeen ne näkyvät ainoastaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä.

Panttioikeus tarkoittaa sitä, että velkojalla on oikeus saada maksu saatavilleen, kun kiinteistöstä kertyneitä varoja jaetaan esimerkiksi ulosoton tai lunastuksen vuoksi. Panttioikeuden etusija maksun saamisessa saataville määrittyy kiinnityksen mukaan ja ulottuu enintään panttikirjan osoittamaan rahamäärään.

Kiinteistön omistajalla on oikeus perustaa panttioikeus kiinteistöön. Hän voi kuitenkin valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön perustamaan panttioikeuden hänen puolestaan. Panttioikeus ei ole riippuvainen kiinteistön omistusoikeuden siirtymisestä eli velkojalla on siten oikeus kiinteistön omistajanvaihdoksista riippumatta hakea maksu saamiselleen pantatusta kiinteistöstä.

Jos kiinnitys kuoletetaan tai poistetaan, panttikirja on mitätön ja panttioikeus raukeaa. Myös kiinnityksen määrän tai kohteen muuttaminen muuttaa panttioikeutta. Tämä edellyttää kuitenkin panttioikeuden haltijan suostumusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa