Minilex - Lakipuhelin

Kiinnitys kiinteistöön

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinnityksellä tarkoitetaan kiinteistöön tehtävää merkintää siitä, että sitä käytetään velan tai muun saamisen vakuutena.

Kiinnitys haetaan Maanmittauslaitokselta. Kiinnityksen voi hakea kiinteistön omistaja, joka on viimeksi hakenut lainhuutoa kiinteistöön. Jos hakijalle ei ole myönnetty lainhuutoa, kiinnitys vahvistetaan vain, jos hänen lainhuutohakemuksensa on jätetty lepäämään purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi taikka sen vuoksi, että kiinteistö on hankittu perustettavan yhtiön lukuun, ja kiinteistön luovuttaja antaa suostumuksensa kiinnittämiseen. Kiinteistön omistaja voi myös valtuuttaa toisen henkilön hakemaan kiinnityksen, jolloin kiinteistön omistajan on allekirjoitettava valtakirja, josta käy ilmi asiamies eli valtuutettu henkilö, kiinnityksen kohde ja kiinnityksen suuruus.

Kiinnityshakemuksen voi tehdä hakemuslomakkeella tai sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa. Hakemuksesta on käytävä ilmi kiinnityksen kohde sekä haetun kiinnityksen rahallinen suuruus. Jos hakemus koskee usean kiinnityksen vahvistamista samaan kiinteistöön, hakemuksessa voidaan määrätä niiden keskinäinen etusijajärjestys.

Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, johon on myönnetty lainhuuto tai johon liittyvä lainhuutohakemus on pantu vireille. Kiinnityksen vahvistamisen edellytyksenä on silloinkin, että kiinteistölle voidaan myöntää lainhuuto. Kahteen tai useampaan kiinteistöön voidaan vahvistaa yhteiskiinnitys, jos ne kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille, joiden omistusosuudet ovat yhtä suuret. Tällöin näihin kiinteistöihin ei myöskään saa kohdistua muita kuin sellaisia kiinnityksiä, joiden määrä ja etusija ovat samat.

Kiinnityshakemus hylätään, jos hakija ei ole kiinteistön omistaja tai hänellä ei ole siihen lainhuutoa, hakemusta ei ole tehty säädettyjä menettelytapoja noudattaen, hakija on asetettu konkurssiin, kiinnitystä ei voida vahvistaa haettuun kohteeseen, kiinteistöön ei saa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn vallintarajoituksen mukaan vahvistaa kiinnitystä taikka jos kiinnitystä ei voida muusta syystä vahvistaa. Muissa tapauksissa kiinnityshakemus hyväksytään.

Jos kiinnitys vahvistetaan, kiinnityksen hakijalle annetaan siitä tieto ja sähköinen panttikirja merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Kirjallisia panttikirjoja ei enää myönnetä. Panttikirjaa voi käyttää velan vakuutena, jolloin velkojalle muodostuu panttioikeus kiinteistöön panttikirjan ehtojen mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa