Moikka!

Jos työntekijä pari tekee liikkuvaa työtä, esim. kiertää kohteesta toiseen päivittäin. Saako työntekijöiden työskentelyä videokuvata, jotta saadaan varmistettua työn määrä ja laatu?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työ­pai­koil­la ta­pah­tu­vaa ka­me­ra­val­von­taa sää­te­lee la­ki yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta työe­lä­mäs­sä. Lain mukaan työ­nan­ta­ja saa to­teut­taa jat­ku­vas­ti ku­vaa vä­lit­tä­vää tai tal­len­ta­vaa ka­me­ra­val­von­taa ti­lois­saan, jos ky­se on
- työn­te­ki­jöi­den ja mui­den ti­lois­sa oles­ke­le­vien hen­ki­lö­koh­tai­sen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­ses­ta,
- omai­suu­den suo­jaa­mi­ses­ta,
- tuo­tan­top­ro­ses­sien asian­mu­kai­sen toi­min­nan val­vo­mi­ses­ta tai
- tur­val­li­suut­ta, omai­suut­ta tai tuo­tan­top­ro­ses­sia vaa­ran­ta­vien ti­lan­tei­den en­nal­taeh­käi­se­mi­ses­tä tai sel­vit­tä­mi­ses­tä.

Ka­me­ra­val­von­taa ei saa käyt­tää yk­sit­täi­sen työn­te­ki­jän tark­kai­luun työ­pai­kal­la. Työn­te­ki­jän työ­pis­tee­seen voi­daan kui­ten­kin koh­den­taa ka­me­ra­val­von­taa, jos se on vält­tä­mä­tön­tä esim. työ­hön liit­ty­vän il­mei­sen vä­li­val­lan uh­kan eh­käi­se­mi­sek­si tai omai­suu­teen koh­dis­tu­vien ri­kos­ten es­tä­mi­sek­si ja sel­vit­tä­mi­sek­si ti­lan­tees­sa, jos­sa työn­te­ki­jä kä­sit­te­lee ar­vol­taan tai laa­dul­taan mer­kit­tä­vää omai­suut­ta (ku­ten ra­haa, ar­vo­pa­pe­rei­ta tai ar­voe­si­nei­tä).

Työnantaja ei saa siis kytätä työntekijöitään videoinnin avulla varmistaakseen työnteon määrän ja laadun.

Työn­te­ki­jöi­hin koh­dis­tu­van ka­me­ra­val­von­nan tar­koi­tus, käyt­töö­not­to ja val­von­nas­sa käy­tet­tä­vät me­ne­tel­mät kuu­lu­vat yh­teis­toi­min­nas­ta yri­tyk­sis­sä an­ne­tus­sa lais­sa tar­koi­te­tun yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lyn pii­riin. Muis­sa kuin yh­teis­toi­min­ta­lain­sää­dän­nön pii­riin kuu­lu­vis­sa yri­tyk­sis­sä ja jul­ki­soi­keu­del­li­sis­sa yh­tei­söis­sä työ­nan­ta­jan on en­nen pää­tök­sen­te­koa va­rat­ta­va työn­te­ki­jöil­le tai hei­dän edus­ta­jil­leen ti­lai­suus tul­la kuul­luik­si edel­lä mai­ni­tuis­ta asiois­ta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »