Hei,

Olemme aikeissa hakea asiakkaamme maksamatta jääneen laskun ulosottoon.

Summa on hieman yli 1500€

Saako teiltä apua tälläiseen?

Ystävällisin terveisin
Kasimir Kuusela

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,
Hakeaksenne yksityisenä velkojana ulosottoa, teillä täytyy olla ensin velasta tuomioistuimen päätös tai tuomio. Velkoja voi hakea ulosottoa vasta saatuaan saatavastaan tuomioistuimen päätöksen, jossa on määrätty maksuvelvoite velalliselle. Ulosottoasian vireilletulo ja täytäntöönpano edellyttävät, että hakijalla on ulosottoperuste, eli käytännössä edellä kerrottu tuomioistuimen tuomio, eikä velka ole lakannut maksun, vanhentumisen taikka muun syyn vuoksi.

Ulosottohakemuksessa tulee olla velkojan nimi ja henkilötunnus, osoite sekä tilinumero sekä velallisen nimi ja osoite ja puhelinnumero. Edelleen velka, joka halutaan velalliselta periä sekä koron alkamispäivä tulee olla hakemuksessa ja jos velasta vastaa useampi henkilö, maininta siitä, keiltä kaikilta velkaa vaaditaan perittäväksi. Mikäli velkojana haluat suppeata ulosottoa, tulee pyyntö siitä niin ikään olla. Hakemukseen on liitettävä tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoon oikeuttava asiakirja. Mikäli tuomio kuitenkin löytyy sähköisenä tuomiorekisteristä, edellä sanottu ei kuitenkaan tule kysymykseen. Hakemus on allekirjoitettava ja siihen tulee vielä liittää velkakirja, vekseli taikka shekki alkuperäisenä, jos saaminen sellaiseen perustuu. Hakemus tulee toimittaa velallisen asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle. Se voidaan toimittaa ulosottomiehelle henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.

Ensimmäisenä neuvoisin aloittamaan haastehakemuksesta. Tuomioistuimessa velan oikeellisuus sekä velallisen maksuvelvollisuus saadaan ensin ratkaistua. Haastehakemuksessa tulee ilmoittaa kantajan yksilöity vaatimus, seikat, joihin vaatimus perustuu, vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvauksesta ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevat seikat. Käräjäoikeudessa riidattomia ja tietyn suuruisia velkaa koskevia perintäasioita käsitellään summaarisina. Haastehakemus tulee vireille, kun se saapuu käräjäoikeuden kansliaan ja tuomioistuin antaa sen tiedoksi. Jos velallinen pitää vaatimusta oikeana, hän voi ilmoittaa sen oikeaksi taikka mikäli hän pysyy passiivisena, asia ratkaistaan velkojan hyväksi yksipuolisella tuomiolla. Riidattomia velkasaatava koskevan haastehakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti.

Ulosottokelpoisen päätöksen saatuasi voit hakea ulosottoa ja velka voidaan panna täytäntöön ulosotossa. Edellä kerrotun mukaisesti ulosottoa haetaan ulosottohakemuksella.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Mikäli sinulla jäi kysyttävää, soita rohkeasti lakipuhelimeen.

Mukavaa päivää!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »