Minilex - Lakipuhelin

Valvottu ajo-oikeus - KKO:2009:71

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikennerikos
    Törkeä rattijuopumus
    Ajokielto
    Valvottu ajo-oikeus

A oli syyllistynyt rikoslain 23 luvun 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen. Kysymys siitä, voitiinko hänelle määrätä tieliikennelain 79 a §:n perusteella ehdottoman ajokiellon asemesta alkolukolla valvottu ajo-oikeus. 

Ajokieltoa voidaan pitää liikennerikosoikeudellisena turvaamistoimenpiteenä, jolla pyritään siihen, ettei tuomittu tekisi uusia liikennerikoksia. Alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa kysymys on siitä, että alkolukolla estetään auton käynnistyminen, jos kuljettaja on nauttinut alkoholia, ja siten hänen syyllistymistään uusiin liikennerikoksiin. Toisaalta valvotulla ajo-oikeudella lievennetään niitä taloudellisia ja sosiaalisia haittavaikutuksia, joita liittyy ehdottomaan ajokieltoon. Valvottu ajo-oikeus on vaihtoehto ehdottomalle ajokiellolle, ei sen sijaan lisäseuraamus ehdolliselle ajokiellolle. Tieliikennelain mukaan tuomioistuimen on määrättävä muun muassa rattijuopumukseen syyllistyneelle alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tarkoitettu valvottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä sitä pyytää. Valvotun ajo-oikeuden aikana tehdystä teosta ei kuitenkaan voida määrätä uutta valvottua ajo-oikeutta. Alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain mukaan valvottua ajo-oikeutta voi pyytää se, jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. Valvottua ajo-oikeutta määrättäessä ajokielto on määrättävä ehdollisena. Ajokieltoa ei voida lain mukaan määrätä ehdollisena, jos rattijuopumukseen on syyllistytty ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon aikana taikka ehdollisen ajokiellon koetusaikana. Ensiksi mainittua pykälää koskevan hallituksen esityksen mukaan myöskään valvotun ajo-oikeuden määrääminen ei näissä tilanteissa tule kysymykseen. Tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muuten erityisen painava syy, eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. Kysymys onkin siitä, tulevatko myös nämä ehdollisen ajokiellon määräämisen edellytykset ottaa huomioon harkittaessa valvotun ajo-oikeuden määräämistä.

Valvottu ajo-oikeus on vaihtoehto ehdottomalle ajokiellolle. Valvottu ajo-oikeus määrätään siten tilanteessa, jossa ehdollista ajokieltoa ei voida määrätä. Tämän vuoksi valvottua ajo-oikeutta määrättäessä saadaan ottaa huomioon vain laissa säädetyt esteet, mutta sovellettaviksi eivät sen sijaan tule tieliikennelaissa säädetyt ehdollisen ajokiellon harkinnanvaraiset edellytykset. A oli pyytänyt valvottua ajo-oikeutta, eikä asiassa ollut laissa säädettyjä esteitä valvotun ajo-oikeuden määräämiselle. Tämän vuoksi edellytykset valvotun ajo-oikeuden määräämiselle olivat olemassa.

Korkein oikeus määräsi näin ollen seuraavasti: A:lle määrätystä ajokiellosta määrätään se osa, joka alkaa Korkeimman oikeuden tuomion antopäivästä ja jonka viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2010, ehdolliseksi yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan. Ehdollisen ajokiellon koetusajan päättymispäivä on 30.10.2010.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]