Minilex - Lakipuhelin

Liikennerikos - KKO:2015:32

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikennerikos
    Ajoneuvorikkomus
    Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen
    Liikennerikkomus

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A syyllistynyt ajoneuvon valvontalaitteen eli ajopiirturin määräaikaistarkastuksesta huolehtimisen laiminlyönnillä laissa rangaistavaksi säädettyyn tekoon.

Syyttäjä on vaatinut A:n tuomitsemista rangaistukseen 5.10.2012 tehdystä ajoneuvorikkomuksesta ajoneuvolain sekä tieliikenteen valvontalaitteista 20.12.1985 annetun neuvoston asetuksen nojalla. Syytteessä on esitetty, että A oli syytteessä yksilöidyn ajoneuvon omistajana tai haltijana taikka kuljettajan työnantajana laiminlyönyt tahallaan tai huolimattomuudesta pitää huolen siitä, että mainittu ajoneuvo oli ollut liikennekelpoinen tai liikenteeseen soveltuva ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen sekä ajoneuvoa koskevien säännösten mukainen jättämällä ajoneuvon valvontalaitteen, ajopiirturin määräajassa tarkastamatta. Laite olisi pitänyt tarkastaa 14.7.2012 mennessä eli kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, mutta tarkastusta ei ollut tehty vielä 5.10.2012, kun poliisi oli pysäyttänyt ajoneuvon liikennevalvonnan yhteydessä.

Käräjäoikeus arvioi A:n rikkomuksen tavanomaista lievemmäksi ja harkitsi oikeudenmukaiseksi seuraukseksi 5 päiväsakon sakkorangaistuksen.

Ajoneuvolain mukaan rangaistukseen tuomitaan muun muassa se, joka

1) rikkoo ajoneuvolaissa säädettyä ajoneuvon turvallisuutta, vaatimustenmukaisuutta tai hallittavuutta koskevaa vaatimusta;

3) rikkoo ajoneuvolaissa säädettyä ajoneuvon käyttökieltoa tai ajokieltoa;

6) laiminlyö ajoneuvolaissa säädetyn velvollisuuden pitää ajoneuvo liikennekelpoisena;

7) laiminlyö ajoneuvolaissa säädetyn velvollisuuden pitää mukana katsastuksesta annettu todistus taikka katsastusvelvollisuuden.

Tieliikennelain mukaan kuljettaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo muun muassa ajoaikoja, taukoja, lepoaikoja, ajopiirturia tai ajopiirturikortteja koskevia laissa mainitun asetuksen säännöksiä tai sopimuksen määräyksiä, on tuomittava tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta sakkoon.

Korkein oikeus katsoi, että tieliikennelaissa syyksiluettavuudelta edellytetään tahallisuutta taikka törkeää huolimattomuutta. Näin ollen ajopiirturiasetuksen määräaikaistarkastuksen laiminlyöntiin syyllistynyt ei voi joutua vastuuseen, jos hänen menettelynsä on lievemmänasteista huolimattomuutta kuin törkeä huolimattomuus. Korkein oikeus katsoi, ettei A ole syyllistynyt tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomiseen, koska hänen viakseen käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevin tavoin jää vain huolimattomuus.

Korkein oikeus hylkäsi syytteen ja vapautti A:n käräjäoikeuden tuomitsemasta sakkorangaistuksesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]