Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän irtisanoutuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa ei ole määritelty perusteita työntekijän irtisanoutumiselle toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Näin ollen työntekijä voi irtisanoutua ilman perusteita. Työntekijää sitoo kuitenkin irtisanomisaika, jonka aikana hänen tulee olla työnantajan käytettävissä ja toimia työnantajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Määräaikaista työsopimusta työntekijä ei voi kuitenkaan irtisanoa. Määräaikaiseen työsopimukseen sovelletaan työsuhteen irtisanomista koskevia sääntöjä vasta, kun työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta. Määräaikaisesta työsopimuksesta työntekijä voi irtautua ainoastaan koeajalla sekä työsuhteen purkuperusteiden mukaisesti. Työntekijän on toimitettava irtisanomisilmoitus työnantajalle pääsääntöisesti henkilökohtaisesti. Kirjeitse tai sähköpostitse toimitettu irtisanomisilmoitus on sallittu vain, jos henkilökohtaisesti irtisanoutuminen ei ole mahdollista.

Työntekijän on noudatettava työsuhteen irtisanomisaikaa ja työskenneltävä sillä aikaa normaalisti. Irtisanomisajasta voidaan sopia työsuhteen alkaessa tai kestäessä. Työntekijän irtisanomisaika ei saa olla työnantajan irtisanomisaikaa pidempi. Jos tällainen sopimus on tehty, katsotaan työntekijän irtisanomisajaksi sama aika, joka on työnantajan irtisanomisaika. Irtisanomisaika saa olla korkeintaan kuusi kuukautta. Jos muuta ei ole työnantajan ja työntekijän välillä sovittu, noudatetaan työsopimuslaissa säädettyjä irtisanomisaikoja. Työntekijän irtisanomisaika on lain mukaan 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta, on irtisanomisaika yksi kuukausi.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada työnantajalta työtodistus, eli kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työtodistukseen on lisättävä arvioi työntekijän taidoista ja käytöksestä sekä mainittava työsuhteen päättymisen syy vain työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä.

Irtisanoutuminen olisi hyvä tehdä kirjallisesti, mutta myös suullinen ilmoitus on sitova, sillä irtisanomisilmoitukselle ei ole säädetty muotovaatimuksia. Kirjalliseen irtisanomisilmoitukseen tulisi merkitä ainakin työntekijän nimi- ja henkilötiedot, päiväys sekä ilmoitus irtisanoutumisesta. Yleisimmin irtisanoutumiset kuitenkin hoidetaan edelleen keskustelemalla esimiehen kanssa. 

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin työntekijän irtisanomisilmoituksesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS

1.   TYÖNANTAJA
Yritys A Oy ([y-tunnus])
Yrityskatu 1
00100 Helsinki

2.   TYÖNTEKIJÄ
Tapio Työntekijä ([henkilötunnus])
Työntekijänkatu 1
00100 Helsinki

3.  IRTISANOUTUMISPERUSTE
Työsopimus irtisanotaan oman ilmoituksen perusteella.
(TAI)
Työsopimus irtisanotaan työnantajasta johtuvasta syystä. Irtisanoudun seuraavin perustein [syy].

4.  IRTISANOMISAIKA
Irtisanomisaika on [irtisanomisaika].

5.  TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
Työsuhde päättyy xx.xx.xxxx.

6.  TIEDOKSISAANTI
Työnantaja on saanut tiedoksi irtisanoutumisen tämän ilmoituksen allekirjoittamispäivänä.

7.  TODISTAJAT
Todistamme, että Yritys A Oy on tänään saanut tiedon tästä irtisanoutumisesta.

___________________________                                 _____/_____/_____________
paikka                                                                    aika

___________________________                                 ________________________                
Tiina Todistaja                                                      Teppo Todistaja

 

 

8.  PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

_______________________                                   _____/_____/___________
paikka                                                              aika

_______________________                                    _________________________
Yritys A Oy / Tytti Työnantaja                         Tapio Työntekijä
 

--

TÄYTTÖOHJEET

Asiakirjamalli on tarkoitettu muokattavaksi tapauskohtaisesti. Hakasulut sisältävät kohtia, jotka sopimuksen loppukäyttäjä muokkaa joko lisäämällä arvon, kuvauksen tai valitsemalla hakasulkujen sisällä olevan kuvauksen mukaisen lausekkeen käytettäväksi asiakirjassa.

Esimerkiksi:
[pp.kk.vvvv] Tähän kohtaan lisätään päivämäärä, jota kohdassa tarkoitetaan. Sopimukseen kirjataan tämän kohdan tilalle vain päivämäärä ilman sulkuja.
Tällöin siis [pp.kk.vvvv] teksti on muokatussa sopimuksessa esimerkiksi 1.8.2020.

KOHTA 1. TYÖNANTAJA
Tähän merkitään työnantajayrityksen nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite.

KOHTA 2. TYÖNTEKIJÄ
Tähän merkitään työntekijän nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite.

KOHTA 3. IRTISANOMISEN PERUSTE
Tähän merkitään irtisanomisen peruste.
Työntekijä voi irtisanoutua omalla ilmoituksellaan, eikä hän tarvitse erityistä syytä työsuhteen päättämiseen. Irtisanoutumisen johtuessa omasta ilmoituksesta, poistetaan kohdasta teksti "TAI" ja kohdan viimeinen lause.
Irtisanoutumisen johtuessa työnantajasta aiheutuvasta syystä, kuten työnantajan velvollisuuksien laiminlyönnistä, poistetaan kohdan ensimmäinen lause sekä "TAI” teksti. Irtisanoutumisen johtuminen työnantajasta aiheutuvasta syystä kannattaa ilmaista irtisanoutumisilmoituksessa, sillä joidenkin etuuksien saaminen ilman karenssiaikaa saattaa vaatia, että työsuhteen päättyminen johtuu työnantajasta.

KOHTA 4. IRTISANOMISAIKA
Tähän merkitään irtisanomisajan pituus.
Irtisanomisajasta säädetään alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Mikäli työehtosopimusta ei ole, säädetään irtisanomisajasta työsopimuslaissa. Irtisanomisajasta on myös mahdollista sopia työsopimuksessa.
Irtisanomisajan määräytyessä työsopimuslain mukaisesti ovat irtisanomisajat seuraavat:
·      14 päivää, milloin työsuhde on jatkunut alle viisi (5) vuotta, tai
·      1 kuukausi, milloin työsuhde on jatkunut yli viisi (5) vuotta.

KOHTA 5. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
Tähän merkitään työsuhteen päättymispäivä.
Työsuhteen päättymispäivä on irtisanomisajan päättymispäivä. Irtisanomisaika alkaa päivästä, jona tieto irtisanoutumisesta annettiin.

KOHTA 6. TIEDOKSISAANTI
Tämä kohta varmistaa, että työnantaja on saanut irtisanomisen tiedoksi tämän ilmoituksen allekirjoittamispäivänä.

KOHTA 7. TODISTAJAT
Tähän kohtaan kannattaa ottaa kahden todistajan allekirjoitukset myöhempien kiistatilanteiden varalta.

KOHTA 8. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Työsopimuksen irtisanomisilmoituksen allekirjoittaminen ei ole pakollista. Allekirjoittaminen on kuitenkin erittäin suositeltavaa, jotta työntekijän on kiistatilanteissa mahdollista osoittaa antaneensa irtisanoutumisensa työnantajalle tiedoksi ja noudattaneensa irtisanomisaikaa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa