Minilex - Lakipuhelin

Irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimuslaissa on säädetty irtisanomisesta, sen perusteista ja irtisanomisajoista. Työsopimus saadaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Mitä tarkoittaa irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä?

Useimmissa tilanteissa irtisanomisperusteena on yksinkertaisesti työnantajan taloudellisen tilanteen heikentyminen. Työantajalla ei siis enää ole työtä tarjolla tarpeeksi. Ennen irtisanomisvaihtoehdon käyttämistä työnantajan on kuitenkin yritettävä järjestää työntekijälle muuta työtä tai yritettävä kouluttaa hänet uusiin tehtäviin. Taloudellisten ja tuotannollisten perusteiden riittävyyttä harkitaan työnantajan toimintaedellytysten mukaan.

Mitä tarkoittaa irtisanominen henkilökohtaisista syistä?

Työsopimus voidaan irtisanoa myös työntekijästä johtuvasta syystä, mutta syyn pitää olla tällöinkin asiallinen ja painava. Syy voi olla työntekijän lain- tai sopimuksen vastainen teko, laiminlyönti tai muu sopimaton käyttäytyminen. Irtisanominen on myös mahdollista jos työntekijä ei ole enää kykenevä suoriutumaan työtehtävistään terveydellisistä syistä. Työnantajan on annettava työntekijälle varoitus ennen irtisanomisvaihtoehdon käyttämistä. Työntekijää on myös aina kuultava ennen irtisanomista, jos irtisanominen tapahtuu työntekijästä johtuvasta syystä. Kuulemisessa työntekijällä saa olla luottamusmies mukanaan.

Millaisia ovat kielletyt irtisanomisperusteet?

Työntekijän raskaus tai perhevapaa ei ole irtisanomisperuste. Myöskään omistajanvaihdos ei ole irtisanomisperuste. Isyys-, äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän saa irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain siitä tapauksessa, että työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Irtisanominen ei myöskään saa luonnollisesti perustua syrjivään tarkoitukseen, eli työntekijää ei saa irtisanoa tämän iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, alkuperän tai muun vastaavan henkilöön liittyvän seikan vuoksi.

Voiko määräaikaisen sopimuksen irtisanoa?

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen vain silloin, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa. Tilanne on tietysti eri, jos irtisanomismahdollisuudesta on erikseen sovittu määräaikaisessa työsopimuksessa. Määräaikainen sopimus on kuitenkin mahdollista purkaa työsopimuslain mukaisista, erittäin painavista syistä.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaiset asiakirjamallit työsopimuksen irtisanomisilmoituksesta sekä tuotannollisista / taloudellisista syistä että henkilökohtaisista syistä suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS (tuotannolliset ja taloudelliset syyt)

1.   TYÖNANTAJA
Yritys A Oy ([y-tunnus])
Yrityskatu 1
00100 Helsinki

2.  TYÖNTEKIJÄ
Tapio Työntekijä ([henkilötunnus])
Työntekijänkatu 1
00100 Helsinki

3.  IRTISANOMISEN PERUSTE
Irtisanomisen perusteena on tuotannolliset ja taloudelliset syyt.
Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä johtuu [Esimerkiksi: tuotannon vähentämisestä]. Mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa työntekijä toisiin tehtäviin on selvitetty. Sijoittaminen tai kouluttaminen toisiin tehtäviin ei ole mahdollista.

4.  IRTISANOMISAIKA
Irtisanomisaika on [xx] kuukautta.

5.  TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
Työsuhde päättyy [pp.kk.vvvv].

6.  TYÖNTEKIJÄN HALLUSSA OLEVA TYÖNANTAJAN OMAISUUS
Työntekijällä on työsuhteensa nojalla hallussaan seuraavat työnantajan omaisuuteen lukeutuvat työntekovälineet: [Esimerkiksi: kannettava tietokone, kulkukortti jne.].
Työntekijän on palautettava kaikki hallussaan oleva työnantajan omaisuus ennen kuin työsuhteen päättymisestä on kulunut [x] päivää. Edellä mainittu omaisuus on palautettava työnantajan toimipaikalle, ellei muuta ole sovittu.

7.  TYÖSUHDEASUNTO
Vuokrasuhde työsuhdeasuntoon irtisanotaan sopimuksen allekirjoittamispäivämäärällä. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on [xx] kuukautta. Vuokrasopimus päättyy [pp.kk.vvvv].

8.  TIEDOKSISAANTI
Työntekijä on tämän ilmoituksen allekirjoittamisen yhteydessä saanut tiedoksi irtisanomisen.
Tilanteessa, jossa työntekijälle ei ole ollut mahdollista antaa tätä ilmoitusta henkilökohtaisesti lähetetään tämä ilmoitus kirjeitse tai sähköisesti. Kun ilmoitus annetaan kirjeitse tai sähköisesti, katsotaan työntekijän saaneen tiedon irtisanomisesta seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen lähettämisestä.

9.  PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

___________________________                                 _____/_____/_____________
paikka                                                                   aika

___________________________                                 _________________________
Yritys A Oy / Tytti Työnantaja                             Tapio Työntekijä

--

TÄYTTÖOHJEET
Asiakirja on tarkoitettu muokattavaksi tapauskohtaisesti. Hakasulut sisältävät kohtia, jotka asiakirjan loppukäyttäjä muokkaa joko lisäämällä arvon, kuvauksen tai valitsemalla hakasulkujen sisällä olevista lauseista sopivan käytettäväksi asiakirjassa.
Esimerkiksi:
[pp.kk.vvvv]  Tähän kohtaan lisätään päivämäärä, jota kohdassa tarkoitetaan. Asiakirjaan kirjataan tämän kohdan tilalle vain päivämäärä ilman sulkuja.
Tällöin siis [pp.kk.vvvv] teksti on muokatussa sopimuksessa esimerkiksi 1.2.2020.

KOHTA 1. TYÖNANTAJA
Tähän merkitään työnantajayrityksen nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite.

KOHTA 2. TYÖNTEKIJÄ
Tähän merkitään työntekijän nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite.

KOHTA 3. IRTISANOMISEN PERUSTE
Tähän merkitään irtisanomisen peruste.
Työsuhde voidaan irtisanoa tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla. Tällöin tarjolla olevan työn on oltava olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt tuotannollisista, taloudellisista tai työn uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä irtisanottaessa yrityksen liiketoiminnan ei tarvitse kuitenkaan sujua huonosti, vaan työnantaja voi liikkeenjohtovaltansa turvin suorittaa esimerkiksi tehokkuuteen tähtääviä töiden uudelleen järjestelyitä, jotka voivat aiheuttaa työn tosiasiallisen vähentymisen. Työn tuloksellisuus tai hyödyllisyys ei siis estä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä tehtyjä irtisanomisia, mikäli irtisanomisiin johtava liiketoimintapäätös on todellinen.
Työnantajan tulee myös ottaa huomioon, että säädösten mukaan perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet.  Perustetta irtisanomiselle ei myöskään ole, kun uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.
Töiden vähentyminen ei kuitenkaan suoraan anna työnantajalle oikeutta irtisanoa työntekijöitä.
Työnantajan on ensin pyrittävä tarjoamaan työntekijälle muuta työtä tai pyrittävä kouluttamaan työntekijä tehtäviin, joita työntekijä pystyisi tekemään. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.
Työnantaja voi valita kenet irtisanotaan, sillä laki ei säädä irtisanomisjärjestystä. Työnantajan tulee kuitenkin valita irtisanottavat pääasiallisesti yhtiön tarpeet sekä työntekijöiden soveliaisuus uudelleen järjestettyihin työtehtäviin huomioon ottaen. Irtisanottavien valinta ei saa myöskään perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin. Jos työnantajan palveluksessa on yli 20 työntekijää, tulee työnantajan noudattaa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaista yhteistoimintamenettelyä, jolla pyritään turvaamaan työntekijöiden oikeuksia ja edesauttamaan heidän työllistymistään.
Irtisanottaessa työsuhteita tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tulee toimia tarkasti siten, että irtisanominen tapahtuu todellisilla perusteilla ja työnantaja täyttää kaikki lain sille asettamat velvoitteet. Mikäli olet epävarma kaikkien velvoitteiden täyttämisestä ja menettelystä, on suositeltavaa olla yhteydessä lakimieheen. Voitte olla helposti yhteydessä lakimieheemme soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450.

KOHTA 4. IRTISANOMISAIKA
Tähän merkitään irtisanomisajan pituus.
Irtisanomisajasta säädetään alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Mikäli työehtosopimusta ei ole, säädetään irtisanomisajasta työsopimuslaissa.
Työsopimuslain mukainen irtisanomisaika on:
•      14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden
•      kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta alle neljä vuotta
•      kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä vuotta mutta alle kahdeksan vuotta
•      neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan vuotta mutta alle kaksitoista vuotta
•      kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kaksitoista vuotta
Työnantajan, joka on irtisanonut työsopimuksen noudattamatta irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle korvauksena täysi palkka irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta.

KOHTA 5. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
Tähän merkitään työsuhteen päättymispäivä.
Työsuhteen päättymispäivä on irtisanomisajan viimeinen päivä. Irtisanomisaika alkaa irtisanomisen tiedoksiannosta.

KOHTA 6. TYÖNTEKIJÄN HALLUSSA OLEVA TYÖNANTAJAN OMAISUUS
Kohtaa 6 ei ole välttämätöntä sisällyttää irtisanomisilmoitukseen.
Normaalin käytännön mukaan työntekijä palauttaa kaiken hallussaan olevan työnantajan omaisuuden viimeisen työpäivänsä aikana. Palauttamisesta voidaan kuitenkin sopia vapaasti työnantajan ja työntekijän välillä.
Mikäli työntekijä ei palauta kaikkea hallussaan olevaa työnantajan omaisuutta viimeisen työpäivänsä kuluessa, työsopimuksen irtisanomisilmoitukseen on hyvä ottaa kirjallinen maininta työntekijän velvollisuudesta palauttaa hallussaan oleva omaisuus ja omaisuuden palautusehdot.

KOHTA 7. TYÖSUHDEASUNTO
Tässä kohdassa ilmoitetaan työsuhdeasunnon vuokrasuhteen irtisanomisesta, mikäli työntekijällä on ollut käytössään työsuhdeasunto.
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus käyttää hänelle palkkaetuna annettua asuinhuoneistoa asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 92 §:ssä irtisanomisajaksi säädetyn ajan.
Työsuhteen päätyttyä työnantaja saa periä aiemmin huoneiston käytöstä vastikkeena neliömetriltä enintään määrän, joka on yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) nojalla vahvistettu paikkakunnalla kohtuullisiksi enimmäisasumismenoiksi neliömetriä kohden. Vastikkeen perimisestä on ilmoitettava työntekijälle tai hänen perheenjäsenelleen.

KOHTA 8. TIEDOKSISAANTI
Tämä kohta varmistaa, että työntekijä on saanut irtisanomisen tiedoksi tämän ilmoituksen allekirjoittamispäivänä.
Irtisanomisilmoitus tulee antaa työntekijälle henkilökohtaisesti. Ilmoitus voidaan antaa myös postitse tai sähköisesti, mikäli ilmoitusta ei ole mahdollista antaa työntekijälle henkilökohtaisesti. Milloin ilmoitus annetaan postitse tai sähköisesti, sen katsotaan tulleen työntekijän tietoon seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen lähettämishetkestä.

KOHTA 9. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Työsopimuksen irtisanomisilmoituksen allekirjoittaminen ei ole pakollista. Allekirjoittaminen on kuitenkin suositeltavaa, jotta mahdollisissa kiistoissa voidaan näyttää, että irtisanominen on annettu tiedoksi

----------
 

TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS (henkilökohtaisista syistä)

1.   TYÖNANTAJA
Yritys A Oy (y-tunnus)
Yrityskatu 1
00100 Helsinki

2.   TYÖNTEKIJÄ
Tapio Työntekijä (henkilötunnus)
Työntekijänkatu 1
00100 Helsinki

3.   IRTISANOMISEN PERUSTE
Irtisanomisen perusteena on .
Työsopimuksen irtisanomista on edeltänyt työntekijälle annettu varoitus, jonka nojalla hänellä on ollut mahdollisuus korjata irtisanomiseen johtanut menettelynsä. Työntekijä ei ole korjannut menettelyään annetusta varoituksesta huolimatta.
Työntekijälle on varattu tilaisuus kertoa oma näkemyksensä työsuhteen päättämisen syystä. Tilaisuudessa hänen on ollut mahdollista käyttää avustajaa.

4.   IRTISANOMISAIKA
Irtisanomisaika on [x] kuukautta. (Irtisanomisajan kuluessa työntekijällä on normaali työssäkäyntivelvoite.)

5.   TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
Työsuhde päättyy xx.xx.xxxx.

6.   TYÖNTEKIJÄN HALLUSSA OLEVA TYÖNANTAJAN OMAISUUS
Työntekijällä on työsuhteensa nojalla hallussaan seuraavat työnantajan omaisuuteen lukeutuvat työntekovälineet: 
Työntekijän on palautettava kaikki hallussaan oleva työnantajan omaisuus ennen kuin työsuhteen päättymisestä on kulunut x päivää. Edellä mainittu omaisuus on palautettava työnantajan toimipaikalle, ellei muuta ole sovittu.

7.   TYÖSUHDEASUNTO
Vuokrasuhde työsuhdeasuntoon irtisanotaan sopimuksen allekirjoittamispäivämäärällä. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on x kuukautta. Vuokrasopimus päättyy xx.xx.xxxx.

8.   TIEDOKSISAANTI
Työntekijä on tämän ilmoituksen allekirjoittamisen yhteydessä saanut tiedoksi irtisanomisen.
Tilanteessa, jossa työntekijälle ei ole ollut mahdollista antaa tätä ilmoitusta henkilökohtaisesti, lähetetään tämä ilmoitus kirjeitse tai sähköisesti. Kun ilmoitus annetaan kirjeitse tai sähköisesti, katsotaan työntekijän saaneen tiedon irtisanomisesta seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen lähettämisestä.

9.   TODISTAJAT
Todistamme, että Tapio Työntekijä on tänään saanut tiedon tästä työsopimuksen irtisanomisesta.
 

________________________________                           _____/_____/_____________
paikka                                                                      aika

________________________________                            ______________________________              
Tiina Todistaja                                                        Teppo Todistaja

10.  PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

________________________________                            _____/_____/_____________
paikka                                                                       aika

________________________________                           ______________________________              
Yritys A Oy / Tytti Työnantaja                                Tapio Työntekijä

 

--

TÄYTTÖOHJEET

Sopimus on tarkoitettu muokattavaksi tapauskohtaisesti. Hakasulut sisältävät kohtia, jotka sopimuksen loppukäyttäjä muokkaa joko lisäämällä arvon, kuvauksen tai valitsemalla hakasulkujen sisällä olevista lauseista sopivan käytettäväksi sopimuksessa.
Esimerkiksi:
Tähän kohtaan lisätään päivämäärä, jota kohdassa tarkoitetaan. Sopimukseen kirjataan tämän kohdan tilalle vain päivämäärä ilman sulkuja.
Tällöin siis [pp.kk.vvvv] teksti on muokatussa sopimuksessa esimerkiksi 1.8.2020.

KOHTA 1. TYÖNANTAJA
Tähän merkitään työnantajayrityksen nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite.

KOHTA 2. TYÖNTEKIJÄ
Tähän merkitään työntekijän nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite.

KOHTA 3. IRTISANOMISEN PERUSTE
Tähän merkitään irtisanomisen peruste.
Työsuhteen irtisanomiseen vaaditaan työntekijään liittyvä asiallinen ja painava syy. Tällaisena irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.
Tällaisina irtisanomisperusteina voi olla esimerkiksi työtehtävien vakavat laiminlyönnit tai työnantajan omaisuuden varastaminen.
Työntekoedellytysten muuttumisena voidaan pitää esimerkiksi lainsäädännön muutoksen mukana tulevaa pakollista koulutusvaatimusta, jota työntekijä ei pysty suorittamaan. Työntekoedellytysten muuttumisen ollessa irtisanomisen peruste, pitää työnantajan tarjota työntekijälle työtä, jota työntekijä voi tehdä. Työsuhde voidaan irtisanoa tällä perusteella vain, jos muuta työtä ei ole tarjota.
Ennen irtisanomista työnantajan on annettava työntekijälle varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä. Rikkomus voi kuitenkin olla niin vakava, ettei työsuhteen jatkamista voida kohtuudella edellyttää. Tällaisessa tilanteessa työsuhde voidaan irtisanoa ilman varoitusta.
Ennen työsuhteen päättämistä työntekijälle on varattava tilaisuus kertoa oma näkemyksensä työsuhteen irtisanomisen perusteesta.

KOHTA 4. IRTISANOMISAIKA
Tähän merkitään irtisanomisajan pituus.
Työnantajan vapauttaessa työntekijän työntekovelvoitteesta irtisanomisajaksi voidaan suluissa oleva lause poistaa. Työntekovelvoitteen jatkuessa irtisanomisajan poistetaan sulut viimeisen lauseen ympäriltä.
Irtisanomisajasta säädetään alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Mikäli työehtosopimusta ei ole, irtisanomisajasta säädetään työsopimuslaissa.
Työsopimuslain mukainen irtisanomisaika on:

•      14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden
•      kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta alle neljä vuotta
•      kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä vuotta mutta alle kahdeksan vuotta
•      neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan vuotta mutta alle kaksitoista vuotta
•      kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kaksitoista vuotta

Jos työsopimus saadaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, työsuhde päättyy sen työpäivän tai työvuoron päättyessä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on toimitettu toiselle sopijapuolelle.

KOHTA 5. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
Tähän merkitään työsuhteen päättymispäivä.
Työsuhteen päättymispäivä on irtisanomisajan viimeinen päivä. Irtisanomisaika alkaa irtisanomisen tiedoksiannosta.

KOHTA 6. TYÖNTEKIJÄN HALLUSSA OLEVA TYÖNANTAJAN OMAISUUS
Kohtaa 6 ei ole välttämätöntä sisällyttää irtisanomisilmoitukseen.
Normaalin käytännön mukaan työntekijä palauttaa kaiken hallussaan olevan työnantajan omaisuuden viimeisen työpäivänsä aikana. Tästä voidaan kuitenkin sopia vapaasti työnantajan ja työntekijän välillä.
Mikäli työntekijä ei palauta kaikkea hallussaan olevaa työnantajan omaisuutta viimeisen työpäivänsä kuluessa, työsopimuksen irtisanomisilmoitukseen on hyvä ottaa kirjallinen maininta työntekijän velvollisuudesta palauttaa hallussaan oleva omaisuus ja omaisuuden palautusehdot.

KOHTA 7. TYÖSUHDEASUNTO
Tässä kohdassa ilmoitetaan työsuhdeasunnon vuokrasuhteen irtisanomisesta, mikäli työntekijällä on ollut käytössään työsuhdeasunto.
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus käyttää hänelle palkkaetuna annettua asuinhuoneistoa asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 92 §:ssä irtisanomisajaksi säädetyn ajan.
Työsuhteen päätyttyä työnantaja saa periä aiemmin huoneiston käytöstä vastikkeena neliömetriltä enintään määrän, joka on yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) nojalla vahvistettu paikkakunnalla kohtuullisiksi enimmäisasumismenoiksi neliömetriä kohden. Vastikkeen perimisestä on ilmoitettava työntekijälle tai hänen perheenjäsenelleen.

KOHTA 8. TIEDOKSISAANTI
Tämä kohta varmistaa, että työntekijä on saanut irtisanomisen tiedoksi tämän ilmoituksen allekirjoittamispäivänä.
Irtisanomisilmoitus tulee antaa työntekijälle henkilökohtaisesti. Ilmoitus voidaan antaa myös postitse tai sähköisesti, mikäli ilmoitusta ei ole mahdollista antaa työntekijälle henkilökohtaisesti. Milloin ilmoitus annetaan postitse tai sähköisesti, sen katsotaan tulleen työntekijän tietoon seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen lähettämishetkestä.

KOHTA 9. TODISTAJAT
Tähän kohtaan kannattaa myöhempien kiistojen välttämiseksi ottaa kahden todistajan allekirjoitukset.

KOHTA 10. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Työsopimuksen irtisanomisilmoituksen allekirjoittaminen ei ole pakollista. Allekirjoittaminen on kuitenkin suositeltavaa, jotta mahdollisissa kiistoissa voidaan näyttää, että irtisanominen on annettu tiedoksi.

 

Vinkit

  • Irtisanomisperusteet voivat olla joko henkilökohtaisia tai tuotannollisia ja taloudellisia.

Varoitukset

  • Irtisanomisperuste ei saa olla syrjivä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa