Minilex - Lakipuhelin

Etunimen hyväksymisen yleiset esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmisen etunimi ei voi olla mikä tahansa, vaan etu- ja sukunimilaissa säädetään eräitä rajoituksia. Tätä voi perustella esimerkiksi lapsen edulla. Etunimi, joka vanhemmista tuntuu hauskalta, osoittautuu usein lapselle kiusalliseksi. Toki rajoitukset pätevät myös, kun aikuinen hakee nimenmuutosta. Etunimen hyväksymisen esteet jaetaan ehdottomiin ja harkinnanvaraisiin.

Ehdottomat esteet muotoillaan laissa näin: etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka aiheuttaa pahennusta, haittaa tai joka ei sovellu etunimeksi. Ensimmäinen ehdottomista esteistä on siis se, että nimi aiheuttaa pahennusta. Etunimi voi aiheuttaa pahennusta esimerkiksi, jos se on kirosana tai se viittaa rikolliseen toimintaan tai sukupuoliseen kanssakäymiseen. Pahennusta voi aiheuttaa myös nimi, joka lietsoo vihaa tai viittaa kielteisesti uskonnolliseen tai elämänkatsomukselliseen vakaumukseen. Tällainen nimi on esimerkiksi Juudas.

Toinen ehdottomista esteistä on haitan aiheutuminen. Sitä, aiheuttaako nimi haittaa, arvioidaan nimen hakijan omasta näkökulmasta. Ensisijassa siis nimen hakija arvioi itse sen, aiheuttaako nimi hänelle haittaa. Viime kädessä kuitenkin viranomainen arvioi haitan - etenkin kun nimeä ehdotetaan lapselle tai ymmärrystä vailla olevalle täysi-ikäiselle.

Kolmas ehdottomista esteistä on, että nimi ei sovellu etunimeksi. Nimi voi olla etunimeksi soveltumaton esimerkiksi silloin, kun nimeksi on haettu numeroa tai yksittäistä kirjainta. Soveltumaton voi olla myös nimi, joka viittaa johonkin arvonimeen, ammattiin tai julkiseen instituutioon.

Esteitä ei tule tulkita laajasti.  Esimerkiksi paikannimet (esimerkiksi Saana ja Inari) ja kasvien nimet (esimerkiksi Kukka, Ruusu, Kielo ja Lilja) ovat suosittuja ja hyväksyttäviä etunimiä.Toisinaan viranomaiset ovat pitäneet nimiä sopimattomina siksi, että niitä ei löydy almanakasta. Tämä linjaus ei kuitenkaan perustu lakiin, eikä nimeä tulisi hylätä ainoastaan sillä perusteella, ettei sitä ole nimipäiväkalenterissa. Ratkaisevana kriteerinä on usein pidetty sitä, että nimi on oikein muodostettu ja että se noudattaa hyväksyttyä ja vakiintunutta nimien kirjoitustapaa. Se, että nimi ei merkitse mitään, ei ole myöskään etunimen hyväksymisen edellytys. Punninnassa on otettava huomioon hyvän maun etunimelle asettavat vaatimukset, lapsen etu, lapsen sukupuoli, kulttuuriset seikat, nimeen mahdollisesti liittyvät piilo- ja sivumerkitykset  ja muut vastaavat seikat.

Etunimen hyväksymiselle on myös harkinnanvaraisia esteitä, jotka syrjäytyvät, jos nimen puolesta esitetään hyviä perusteita. Ensinnäkään ei hyväksytä etunimeä, joka on muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitustavaltaan vakiintuneen etunimikäytännön vastainen. Vakiintuneisuuden tarkastelu tapahtuu suomalaiseen väestötietojärjestelmään tallennettujen etunimien perusteella. Ehdotetun nimen vertailukohtana ovat siis kaikki Suomessa käytössä olevat etunimet siitä riippumatta, minkä maalainen nimi alunperin on. Kuitenkaan pelkästään se seikka, ettei nimeä ole aiemmin merkitty väestötietojärjestelmään, ei estä nimen hyväksymistä etunimeksi. Etunimi voi olla vakiintuneen etunimikäytännön vastainen esimerkiksi silloin, kun se sisältää muita välimerkkejä kuin väliviiva tai siinä käytetään muita kuin latinalaisia kirjaimia. Nimi voidaan kuitenkin esteestä huolimatta hyväksyä erityisestä syystä.

Toinen harkinnanvarainen este on, että pojalle ei saa antaa naisennimeä eikä tytölle miehennimeä. Tämä harkinnanvarainen este koskee luonnollisesti vain tilannetta, jossa kyseinen etunimi on vakiintunut toisen sukupuolen nimeksi. Jotkut nimet eivät kuitenkaan ole sukupuolisidonnaisia, joten niitä voidaan antaa molemmille sukupuolille. Este voi syrjäytyä esimerkiksi uskonnollisen tavan tai vieraaseen valtioon olevan yhteyden vuoksi. Esimerkiksi espanjankielisissä maissa on tavallista, että Maria on miehen (yleensä toinen) etunimi.

Etunimeksi ei voi antaa myöskään nimeä, joka on luonteeltaan selvästi sukunimityyppinen. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Aaltonen, Snellman, Koivisto ja Korvenperä. Kannattaa huomata, että este ei kuitenkaan estä hyväksymästä nimeä etunimeksi, vaikka se olisi jo käytössä oleva sukunimi. Säännös estää hyväksymästä uutta nimeä etunimeksi vain, jos nimi on ensisijaisesti  tunnistettavissa sukunimeksi. Este voidaan kuitenkin syrjäyttää pätevillä perusteilla.

Erikseen säädetään, että ensimmäiseksi etunimeksi ei voida hyväksyä niin sanottuja patronyymejä tai matronyymejä, jotka muodostetaan isän tai äidin nimestä. Pojan nimi ei voi siis olla esimerkiksi Matinpoika Pekka. Säännös rajoittaa kuitenkin patronyymin ja matronyymin käyttöä vain ensimmäisenä etunimenä. Tällaiset nimet ovat sallittuja jälkimmäisinä etuniminä. Pojan nimeksi voidaan hyväksyä näet esimerkiksi Pekka Matinpoika.

Henkilöllä ei saa olla samaa näkyvää etunimeä kuin sisarella tai puolisisarella; este on harkinnanvarainen. Emman pikkusiskon etunimeksi voidaan siis antaa Lotta Emma, mutta ei Emma Lotta. Säännös koskee vain verisukulaisia, joten uusioperheessä ei tarvitse ryhtyä nimenmuutoksiin.

Etunimen hyväksymiselle säädetään eräitä esteitä. Ehdottomia esteitä ovat nimen aiheuttama pahennus, haitta tai soveltumattomuus etunimeksi. Harkinnanvaraisia esteitä ovat mm. vakiintuneen nimikäytännön vastaisuus ja sukupuolenvastaisuus. Ne voivat syrjäytyä, jos nimi on jo käytössä viidellä elossa olevalla henkilöllä, jotka ovat nimensaajan kanssa samaa sukupuolta. Lisäksi harkinnanvaraiset esteet voivat syrjäytyä uskonnollisen tavan, vieraaseen valtioon olevan liittymän tai muun erityisen syyn vuoksi. Tulkinnanvaraisissa nimiasioissa Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää suositusluonteisen lausunnon nimen sopivuudesta valtioneuvoston asettamalta nimilautakunnalta. Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa