Minilex - Lakipuhelin

Etunimen hyväksymisen yleiset esteet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ihmisen etunimi ei voi olla mikä tahansa, vaan nimilaissa säädetään eräitä rajoituksia. Tätä voi perustella esimerkiksi lapsen edulla. Etunimi, joka vanhemmista tuntuu hauskalta, osoittautuu usein lapselle kiusalliseksi. Toki rajoitukset pätevät myös, kun aikuinen hakee nimenmuutosta. Etunimen hyväksymisen esteet jaetaan ehdottomiin ja harkinnanvaraisiin.

Ehdoton este muotoillaan laissa näin: etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. Esimerkiksi etunimiä Juudas ja Musti pidetään sopimattomina. Usein sopimattomia ihmiselle ovat muun muassa eläinten kutsumanimiä, tuotemerkkejä ja auton nimiä. Sen sijaan paikannimet (esimerkiksi Saana ja Inari) ja kasvien nimet (esimerkiksi Kukka, Ruusu, Kielo ja Lilja) ovat suosittuja etunimiä. Sopimattomuutta ei toisaalta pidä tulkita liian laajasti. Toisinaan maistraatit ovat pitäneet nimiä sopimattomina siksi, että niitä ei löydy almanakasta. Tämä linjaus ei kuitenkaan perustu lakiin, eikä nimeä tulisi hylätä ainoastaan sillä perusteella, ettei sitä ole nimipäiväkalenterissa. Ratkaisevana kriteerinä on usein pidetty sitä, että nimi on oikein muodostettu ja että se noudattaa hyväksyttyä ja vakiintunutta nimien kirjoitustapaa. Se, että nimi ei merkitse mitään, ei ole myöskään etunimen hyväksymisen edellytys. Punninnassa on otettava huomioon hyvän maun etunimelle asettavat vaatimukset, lapsen etu, lapsen sukupuoli, kulttuuriset seikat, nimeen mahdollisesti liittyvät piilo- ja sivumerkitykset  ja muut vastaavat seikat.

Etunimen hyväksymiselle on myös harkinnanvaraisia esteitä, jotka syrjäytyvät, jos nimen puolesta esitetään hyviä perusteita. Ensinnäkään ei hyväksytä etunimeä, joka on muodoltaan ja kirjoitustavaltaan kotimaisen (suomen-, ruotsin- tai saamenkielisen) käytännön vastainen. Esimerkiksi nimeä Frank ei lähtökohtaisesti hyväksytä suomenkieliselle. Tämä este kuitenkin syrjäytyy, jos henkilöllä on esimerkiksi perhesuhteidensa vuoksi yhteys vieraaseen valtioon, jossa tällaista nimeä käytetään yleisesti. Kannattaa kuitenkin huomata, että kun Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset henkilöt merkitään Suomessa väestötietojärjestelmään, on näin muodostunut uusi kotimainen nimikäytäntö, joka on paljon aikaisempaa monivivahteisempi. Pelkästään se seikka, ettei nimeä ole aiemmin merkitty väestötietojärjestelmään, ei estä nimen hyväksymistä etunimeksi.

Pojalle ei saa antaa naisennimeä eikä tytölle miehennimeä. Tämä harkinnanvarainen este koskee luonnollisesti tilannetta, jossa kyseinen etunimi on vakiintunut toisen sukupuolen nimeksi. Jotkut harvinaiset nimethän eivät vielä ole sukupuolisidonnaisia. Este voi syrjäytyä esimerkiksi uskonnollisen tavan tai vieraaseen valtioon olevan yhteyden vuoksi. Esimerkiksi espanjankielisissä maissa on tavallista, että Maria on miehen (yleensä toinen) etunimi.

Etunimeksi ei voi antaa sukunimeä, mutta este voidaan syrjäyttää pätevillä perusteilla. Lisäksi erikseen säädetään, että toisena etunimenä sallitaan niin sanottu patronyymi tai matronyymi, joka muodostetaan isän tai äidin nimestä. Pojan etunimi voi siis olla esimerkiksi Matti Matinpoika.

Henkilöllä ei saa olla samaa näkyvää etunimeä kuin sisarella tai puolisisarella; este on harkinnanvarainen. Emman pikkusiskon etunimeksi voidaan siis antaa Lotta Emma, mutta ei Emma Lotta. Säännös koskee vain verisukulaisia, joten uusioperheessä ei tarvitse ryhtyä nimenmuutoksiin.

Etunimen hyväksymiselle säädetään eräitä esteitä. Ehdottomia esteitä ovat sopimattomuus ja ilmeinen haitta. Harkinnanvaraisia esteitä ovat mm. kotimaisen nimikäytännön vastaisuus ja sukupuolenvastaisuus. Ne voivat syrjäytyä uskonnollisen tavan, vieraaseen valtioon olevan liittymän tai muun pätevän syyn vuoksi. Tulkinnanvaraisissa nimiasioissa maistraatti voi pyytää suositusluonteisen lausunnon nimen sopivuudesta valtioneuvoston asettamalta nimilautakunnalta. Maistraatin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »