Minilex - Lakipuhelin

Vammaisen pysäköintilupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä vammaisen pysäköintilupa helpottaa vammaisen henkilön ajoneuvon pysäköinnin järjestämistä. Vammaisen pysäköintilupaan on katsottu olevan mahdollista rinnastaa asianomaisen ulkomaisen viranomaisen myöntävä lupa, jolloin siinä on oltava kansainvälinen vammaisen tunnus. Vammaisen pysäköintiluvan kannalta on huomionarvoista, että se kelpuutetaan Euroopan unionin (EU) kaikissa jäsenvaltioissa. Pysäköintiluvan myöntämiselle on asetettu tietyt edellytykset, joiden täyttymisen suhteen on tullut arvioida niin vamman laatua kuin sen aiheuttamaa haittaa.

Kenelle vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää?

Vammaisen pysäköintilupa on tarkoitettu myönnettäväksi henkilökohtaisesti sellaiselle henkilölle, joka on vaikeasti vammainen niin, että hänellä on näkövamma tai vamma, josta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle. Vammaisen pysäköintiluvan saamisen oikeuttavalla vammalla on tarkoitettu ensiksikin sellaista sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa haittaa, joka arvion mukaan voi estää henkilöä kävelemästä itsenäisesti. Lisäksi kyseisenlaiselta vammalta on vaadittu, että se vastaa kokonaisuudessaan tarkasteltuna vähintään laissa tarkemmin määriteltyä haittaluokkaa 11.

Vammaisen pysäköintiluvan saamiseen oikeuttavana vammana on toiseksi pidetty sellaista heikentynyttä näkökykyä ilmentävää vammaa, jonka vuoksi paremman silmän näön tarkkuuden voidaan arvion perusteella katsoa olevan enintään arvon 0,1 mukainen. Kyseisenlaisena heikentynyttä näköä ilmentävänä vammana on pidetty myös sitä, että näkökyvyn voidaan kokonaisuudessaan arvioida olevan haittaluokan 17 mukainen.

Haittaluokan määrittäminen

Haittaluokan määrittämisen on katsottu olevan mahdollista niin, että haittaluokituksesta etsitään nimike, joka kuvaa yhtä tai useampaa vammaa tai sairautta mahdollisimman hyvin, ja nimikettä vastaava haittaluokka. Erilaisten vammojen tai sairauksien aiheuttamat haitat pyritään suhteuttamaan toisiinsa, jakamalla ne lääketieteellisen laatunsa ja vaikeusasteensa perusteella 20 haittaluokkaan.

Haittaluokka voidaan määrittää myös yleisemmän nimikkeen perusteella, joka kuvaa koko raajan, aistin tai muun toiminnallisen kokonaisuuden toiminnanvajausta. Näin voidaan tehdä, mikäli nimikettä koskeva haittaluokka ei vastaa aiheutuvaa haittaa vamman tai sairauden erityisen laadun, laajuuden tai vaikeusasteen vuoksi tai, jos soveltuvaa nimikettä ei ole. Samanlaista määrittämistapaa voidaan käyttää, jos henkilöllä on useita vammoja tai sairauksia, jotka kohdistuvat samaan raajaan, aistiin tai muuhun toiminnalliseen kokonaisuuteen.

Haittaluokkaa voidaan tietyissä tilanteissa myös korottaa ja kokonaishaitan määrittämiseksi on ollut tapana käyttää laissa tarkemmin säänneltyä laskukaavaa, jonka käyttämisestä on tosin mahdollista myös paikoin poiketa. Tietyissä tilanteissa haittaluokka voidaan arvioida yleisen toiminnanvajauksen perusteella. Haittaluokituksen osalta on katsottu, että haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta mahdollista haittaa ja haittaluokka 1 puolestaan pienintä.

Vammaisen pysäköintiluvan saamisen edellytysten täyttymistä arvioitaessa ja epäselvien kysymysten osalta on suositeltavaa keskustella aiheeseen perehtyneen lakimiehen kanssa.

Luvan myöntäminen vammaisen henkilön kuljettamista varten

Vammaisen henkilön pysäköintilupa voidaan myöntää myös henkilön kuljettamista varten silloin, kun hänellä on edellä kuvaillun kaltaisia vammoja. Lupa on katsottu myönnettävän vammaiselle itselleen myös silloin, kun jonkun toisen henkilön on tarkoitus kuljettaa häntä. Luvan myöntämisen vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten on katsottu olevan mahdollista silloin, kun kuljetettavalla henkilöllä on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve ja saattajan apu kuljetuksen jälkeen on selviytymiselle välttämätöntä. Käytännössä on usein katsottu, että lupa on voitu myöntää arvioimatta erikseen säännöllisen tai usein tapahtuvan kuljetustarpeen toteutumista. Poikkeuksellisesti on ollut lisäksi mahdollista, että lupa myönnetään hoitolaitoksen työntekijälle, mikäli hänen työnkuvaansa kuuluu vammaisten henkilöiden kuljettamista.

Mihin vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa?

Vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa paikoin poikkeamaan tavallisesti pysäköintiin liittyvistä säännöistä. Pysäköintiluvan tulee pysäköinnin aikana olla tällöin ajoneuvossa selkeästi näkyvällä paikalla, kuten autossa tuulilasin sisäpuolella.

Vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa kuljettajan ensiksikin pysäköimään maksulliselle autopaikalle ilman, että hänen tarvitsee suorittaa maksua. Oikeus pysäköidä maksua suorittamatta maksulliselle autopaikalle koskee myös tilanteita, joissa taksi tai invataksi pysäytetään kyseisenlaiselle paikalle, jotta vammainen matkustaja voidaan ottaa kyytiin tai jättää kyydistä.

Toiseksi vammaisen pysäköintiluvan nojalla on mahdollista pysäköidä sellaiselle alueelle, jolla pysäköinti on muutoin liikennemerkkien avulla kielletty. Pysäköintiluvan on katsottu oikeuttavan vammaisen tai häntä kuljettavan henkilön ajoneuvon pysäköimisen alueelle, jolla pysäköinti on kielletty esimerkiksi ”pysäköinti kielletty”-merkillä (372) tai ”pysäköintikieltoalue”-merkillä (373).

Kolmanneksi vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään ajoneuvon pysäköintipaikalle rajoituksia pidemmäksi ajaksi silloin, kun pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkkien avulla.

Vammaisen pysäköintiluvan oikeuttavien, poikkeuksellisen pysäköinnin mahdollistavien, tilanteiden osalta tulee huomioida, että mikäli pysäköinnistä on ilmeistä haittaa muulle liikenteelle, voi poliisin olla mahdollista määrätä ajoneuvo siirrettäväksi sopivampaan paikkaan. Siirron voitaisiin katsoa ajankohtaistuvan esimerkiksi silloin, kun ajoneuvon pysäköinnistä on vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Pysäköintiluvan myöntäminen

Vammaisen pysäköintilupaa koskeva hakemus on osoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle. Hakemus on mahdollista tehdä myös sähköisesti tai vaihtoehtoisesti jättää Ajovarman, Liikenteen turvallisuusviraston sopimuskumppanin, palvelupisteeseen. Palvelupisteeseen hakemuksen voi vammaisen henkilön puolesta jättää tarvittaessa myös muu henkilö.

Pysäköintilupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto, jossa osoitetaan, että lupaan oikeuttavat edellytykset hakijan osalta täyttyvät. Mikäli hakemus tehdään sähköisesti, voidaan lääkärinlausunto esimerkiksi skannata tai kuvata hakemuksen liitteeksi. Päätöksen siitä, täyttyvätkö luvan myöntämiselle asetetut edellytykset tekee siis lääkäri. Lääkärinlausunnosta on käytävä selvästi ilmi aika, joksi pysäköintilupa lääkärin arvion mukaan voidaan myöntää. Pysäköintilupa myönnetään lääkärinlausunnossa ilmoitetuksi ajaksi. Pysäköintiluvan voimassaoloaika voi olla kuitenkin enintään 10 vuotta. Myöntäminen on mahdollista 10 vuodeksi, mikäli henkilön vamman katsotaan olevan pysyvä. Yleisesti ottaen lausunnon osalta on katsottu, että sen tulee sisältää selkeät tiedot, joista käy ilmi lääkärin kanta niin vamman haittaluokasta kuin sen pysyvyydestä.

Myös luvan peruuttaminen on mahdollista, mikäli pysäköintiluvan saanut henkilö, eli luvanhaltija, esittää asiaa koskevan hakemuksen Liikenteen turvallisuusvirastolle. Liikenteen turvallisuusviraston lupien myöntämistä koskevan toiminnan osalta on mahdollista, että virasto hankkii avukseen tehtävien hoitamiseen tarvittavia palveluja myös Suomessa toimivilta yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuottajilta. Kyseisten palvelutehtävien on katsottu tällöin sisältää esimerkiksi hakemusten vastaanottamista tai niiden vireilläolon ja käsittelyn kannalta tarvittavia tehtäviä.

Mitä tapahtuu pysäköintiluvan voimassaolon päätyttyä?

Kun vammaisen pysäköintiluvan voimassaolo päättyy, on lupa mahdollista uudistaa suoraan vanhan pysäköintiluvan perusteella. Mikäli pysäköintilupa on kuitenkin määrätty aiemmin lääkärinlausunnon nojalla lyhyemmäksi ajaksi kuin 10 vuotta, on luvan uudistamisen kannalta tarpeen hankkia uusi asiaa koskeva lääkärinlausunto tai poliisin vahvistus, koskien aiemmin todetun vamman pysyvyyttä. Myös uudistamisen hakeminen on mahdollista sähköisesti Liikenteen turvallisuusviraston palvelujen kautta tai jättämällä hakemus Ajovarman palvelupisteeseen.

Uudistamista koskevan hakemuksen osalta on tarpeellista liittää hakemukseen todiste aiemmasta pysäköintilupakortista. Lääkärinlausunnon toimittaminen ei ole välttämätöntä enää silloin, kun aiempi lupa on myönnetty 10 vuodeksi ja uudistamista koskevaan hakemukseen on liitetty asianmukainen todiste aiemmin myönnetystä pysäköintiluvasta.

Vinkit

- Vammaisen pysäköintilupa myönnetään pääsääntöisesti henkilökohtaisesti vammaiselle henkilölle, mutta asiasta voidaan myös poiketa.

- Lupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto, joka sisältää luvan myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Varoitukset

- Vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää enintään 10 vuodeksi, minkä jälkeen on haettava luvan uusimista.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa