Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon katsastaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvon katsastamisella on tarkoitettu yleisesti ottaen ainakin kaikkia niitä katsastuksia, jotka mainitaan nimenomaisesti ajoneuvolaissa. Vaikka katsastuslajeissa on joitakin keskinäisiä eroavaisuuksia, voidaan ajoneuvon määräaikais-, rekisteröinti-, muutos-, kytkentä- ja valvontakatsastuksien yhteisenä tarkoituksena pitää ajoneuvon teknisen kunnon valvontaa. Sama yleisesti määritelty tarkoitus on myös jälkitarkastuksilla ja teknisillä tienvarsitarkastuksilla. Ajoneuvon katsastuksia suorittavat katsastustoimipaikat ovat yksityisiä yrityksiä ja katsastuksen suorittajana, eli katsastajana, voi toimia tehtävälle määritetyt edellytykset täyttävä henkilö. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää edellytykset täyttävälle henkilölle katsastusluvan, joka oikeuttaa katsastusten suorittamiseen. Traficomin tehtävänä on valvoa katsastustoimintaa myös yleisesti ja käsitellä esimerkiksi siihen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Traficomista tehtävineen kerrotaan tarkemmin muissa artikkeleissa.

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväli harveni uuden sääntelyn myötä, joka tuli voimaan 20.5.2018. Museoajoneuvojen sekä yli 40-vuotiaiden yksityiskäytössä olevien moottorikäyttöisten ajoneuvojen määräaikaiskatsastusväli harvenee 14.5.2020 voimaan tulevan sääntelyn myötä.

Onko ajoneuvo katsastettava ja kuka katsastamisesta vastaa?

Pääsääntönä moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja niihin tai niiden perävaunuihin kytkettävien perävaunujen suhteen on, että katsastus on suoritettava. Mikäli katsastusta ei ole asianmukaisesti suoritettu, ei ajoneuvon käyttäminen liikenteessä ole sallittua ja se voidaan määrätä käyttökieltoon. Vastuu liikenteeseen käytettävän ajoneuvon liikennekelpoisuudesta, tilanteen mukaisesti rekisteröinnistä, ja katsastuksesta kuuluu joko ajoneuvon omistajalle tai henkilölle, joka on ilmoitettu rekisteriin omistajan sijasta ajoneuvon haltijaksi. Vastuun on katsottu kuuluvan lisäksi ajoneuvon kuljettajalle. Kun työnantaja on ajoneuvon omistaja tai haltija, on työnantajan tehtävänä huolehtia ajoneuvon liikennekelpoisuudesta, liikennekelpoisuuden ylläpidosta ja ajoneuvon huollosta sekä tarkastuksista silloin, kun ajoneuvo luovutetaan työntekijän käyttöön. Toisaalta myös ajoneuvon kuljettaja on tällöin velvollinen tarkkailemaan ajoneuvon kuntoa ja ilmoittamaan puutteista viipymättä työnantajalle, mikäli ei kykene korjaamaan niitä itse.

Ajoneuvon määrääminen ajokieltoon

Ajoneuvon katsastaminen voi tulla ajankohtaiseksi myös silloin, kun poliisimies, tullimies tai rajavartiomies määrää ajoneuvon ajokieltoon, estäen tämän käyttämisen niin liikenteessä kuin muuallakin. Ajokieltoon määrääminen voi tapahtua, jos esimerkiksi teknisessä tienvarsitarkastuksessa tai muutoin käy ilmi, ettei ajoneuvo kunnoltaan, rakenteeltaan tai varusteiltaan täytä tiettyjä vaatimuksia. Ajokieltoon määrääminen toteutetaan poistamalla ajoneuvon rekisterikilvet, siirtomerkit, rekisteröinnistä annettu todistus, koenumerotodistus tai siirtolupa taikka käyttämällä muita keinoja. Toisaalta edellä mainitut virkamiehet voivat myös vaihtoehtoisesti antaa kuljettajalle kirjallisen luvan, jonka perusteella ajoneuvo voidaan kuljettaa tiettyyn määräpaikkaan, korjattavaksi tai katsastettavaksi. Mikäli ajoneuvon kunnon puutteellisuudesta ei aiheudu välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai muuta merkittävää haittaa esimerkiksi ympäristölle, voidaan tilanteessa myös määrätä aika, jonka kuluessa puutteellisuus on korjattava, ilman varsinaista käytön estämistä. Niin puutteellisuuksista kuin korjausajasta tulee tehdä merkinnät rekisteröintitodistukseen. Ajoneuvon omistaja tai haltija voi ilmoittaa ajokieltoon määräämisen yhteydessä katsastustoimipaikan, jonne haluaa rekisteröintitodistuksen ja ajoneuvon kilvet lähetettävän, ja josta hän saa ne takaisin hyväksytyn katsastuksen jälkeen. Katsastukseen liittyvien epäselvien oikeudellisten kysymysten osalta voi olla suositeltavaa ottaa yhteyttä aiheeseen perehtyneeseen lakimieheen.

Mitä katsastuksella tarkoitetaan?

Katsastuksesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä määräaikaiskatsastusta, joka on tehtävä määräajoin. Määräaikaiskatsastuksen tarkoituksena on tarkastaa, että ajoneuvon kunto vastaa sitä koskevia säännöksiä ja, että ajoneuvosta rekisteriin merkityt tiedot pitävät paikkansa. Tarkoituksena on toisin sanoen ajoneuvon liikennekelpoisuuden arviointi ja tarkastaminen. Määräaikaiskatsastuksen yhteydessä tarkistetaan myös ajoneuvon turvallisuus liikenteessä käytön kannalta ja, että ajoneuvosta aiheutuvat päästöt pysyvät riittävän alhaisina, jolloin ajoneuvosta ei koidu tarpeettomia ympäristöhaittoja. Lisäksi määräaikaiskatsastuksessa valvotaan ajoneuvokohtaisten verojen ja maksujen suorittamista ja varmistetaan, että ajoneuvoihin kohdistettavat korjausehdotukset tallentuvat ajoneuvotietojärjestelmään, josta ne tulostuvat edelleen todistukselle.

Määräaikaiskatsastuksessa hylätylle ajoneuvolle tulee suorittaa jälkitarkastus, joka on tehtävä kuukauden kuluessa hylkäämisestä. Mikäli jälkitarkastus laiminlyödään tehdä mainitussa ajassa, ei ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä ja katsastus on suoritettava alusta alkaen uudelleen. Jälkitarkastuksessa ajoneuvosta tarkastetaan ne tarkastuskohteet, joissa määräaikaiskatsastuksessa tai edellisessä jälkitarkastuksessa on todettu vikoja tai puutteellisuuksia.

Määräaikaiskatsastuksen ajankohdat määritellään ajoneuvoluokittain. Esimerkiksi henkilöauto on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään 4 vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä. Tämän jälkeen katsastus on tehtävä viimeistään 2 vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta. Kun käyttöönottoajankohdasta on kulunut yli 10 vuotta, on ajoneuvo katsastettava vuosittain, viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta. Toukokuusta 2020 lähtien yksityiskäytössä olevat, yli 40-vuotiaat ajoneuvot tulee katsastaa kahden vuoden välein.

Voidaanko määräaikaiskatsastus keskeyttää?

Määräaikaiskatsastuksen osalta tulee huomioida, ettei katsastusta voida joka tilanteessa suorittaa loppuun, jolloin myös jälkitarkastus jää tekemättä. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa ajoneuvo on määrätty käyttökieltoon sen vuoksi, ettei siihen kohdistettua veroa tai maksua ole suoritettu tai vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty. Katsastusta ei voida suorittaa loppuun yleisesti myöskään, kun liikennevakuuttamisvelvollisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksun suorittaminen on laiminlyöty. Kyseisiä tilanteita koskevista säännöistä on kuitenkin myös joitakin laissa määriteltyjä poikkeuksia. Katsastajan suorittajan velvollisuutena on katsastuksen yhteydessä tarkistaa, ettei rekisterissä näy merkintää vakuusmaksujen laiminlyönneistä.

Katsastus voidaan joutua keskeyttämään, kun ajoneuvon luotettava yksilöinti ei ole mahdollista, jollei yksilöitävyyttä tukevaa selvitystä kyetä näyttämään. Lisäksi keskeyttäminen on mahdollista tilanteissa, joissa joko tietoyhteys ajoneuvoa koskevaan rekisteriin ei ole käytettävissä tai katsastuksen suorittaminen on ajoneuvon haltijasta riippumattomista syistä, kuten sään vuoksi, vaikeutunut. Keskeyttäminen on mahdollista myös, jos ajoneuvon tekniset tiedot ovat virheelliset.

Mikäli ajoneuvo hylätään katsastuksessa havaitun vian tai puutteellisuuden vuoksi, voidaan se asettaa lisäksi ajokieltoon, mikäli vian tai puutteellisuuden vaarallisuus sitä vaatii. Määräaikaiskatsastuksessa määrättävästä ajokiellosta kerrotaan tarkemmin artikkelissa ”Ajokieltoon määrääminen määräaikaiskatsastuksessa”.

Ajoneuvo on pääsääntöisesti hyväksyttävä määräaikaiskatsastuksessa, mikäli siinä ei katsastuksen aikana ole havaittu olevan laissa tarkemmin määritellyn kaltaista vikaa tai puutteellisuutta, joka voi liittyä esimerkiksi liikenneturvallisuuteen tai ympäristövaikutuksiin. Jos ajoneuvoa ei voida vikojen tai puutteellisuuksien vuoksi hyväksyä, tulee se hylätä. Jos ajoneuvoa ei hylkäyksen yhteydessä määrätä ajokieltoon, on viat ja puutteellisuudet kuitenkin korjattava mahdollisimman pian, jotta ajoneuvo voidaan hyväksyä tietyn ajan sisällä niin, että sen käyttö liikenteessä on jälleen mahdollista. Myös katsastuksessa todetut vähäiset, kuten yksinkertaisella säätötoimenpiteellä tai osan vaihtamisella korjattavissa olevat, viat ja puutteellisuudet tulee pyrkiä korjaamaan kohtuullisessa ajassa, vaikka ne eivät olisikaan saaneet aikaan ajoneuvon hylkäämistä katsastuksessa.

Rekisteröintikatsastus

Rekisteröintikatsastuksen tarkoituksena on yksittäisten ajoneuvojen luokittelu. Rekisteröintikatsastuksessa katsastetaan moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä ajoneuvo ja rekisteröintikatsastuksen tulee olla suoritettuna ja hyväksyttynä ennen Suomessa tehtävää ensirekisteröintiä. Ensirekisteröinnillä tarkoitetaan sitä, kun ajoneuvon yksilöintitiedot sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevat tiedot merkitään Suomessa rekisteriin ensimmäistä kertaa. Rekisteröintikatsastuksen suorittamista koskeviin vaatimuksiin on kuitenkin myös poikkeuksia, koskien ennakkoilmoitettua ja valmiina ajoneuvona tyyppihyväksyttyä ajoneuvoa tai ajoneuvoa, joka on yksittäishyväksytty Suomessa. Poikkeus koskee tilannetta, jossa ajoneuvo otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön silloin, kun kyseinen hyväksyntä on edelleen voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana, eikä ajoneuvoa ole hyväksytyiltä osin muutettu. Rekisteröintikatsastuksessa tarkistetaan ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröinnin kannalta tarpeelliset tiedot sekä ajoneuvon rakenteellinen, mitallinen ja varusteellinen säännösten ja määräysten mukaisuus.

Rekisteröintikatsastuksesta on annettava todistus, joka on voimassa ensimmäistä kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon tapauksessa kolme vuotta. Voimassaolo voi päättyä aiemmin edellä mainittujen poikkeuksien tapauksissa, mikäli tyyppi- tai yksittäishyväksyntöjen voimassaolo päättyy tai, jos ajoneuvo ei enää täytä tiettyjä teknisiä vaatimuksia. Kuten määräaikaiskatsastuksessa, voidaan ajoneuvo myös rekisteröintikatsastuksessa joko hyväksyä tai hylätä.

Muutoskatsastus

Muutoskatsastus tulee tehdä ennen moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon käyttöön ottamista, mikäli ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu olennaisesti niin, että muutos merkittävästi vaikuttaa ajoneuvon käyttötarkoitukseen tai ominaisuuksiin. Vaatimus muutoskatsastuksen suorittamisesta koskee myös tilanteita, joissa ajoneuvosta on poistettu osia tai varusteita tai niitä lisätään siihen niin, että ajoneuvon käyttötarkoitus tai ominaisuudet merkittävästi muuttuvat. Muutoskatsastus voi olla paikallaan myös silloin, kun ajoneuvoon kohdistuva vero tai maksun edellytykset ovat muuttuneet tai ajoneuvoa koskeva luokittelu- tai alaluokittelutieto ei ole enää ajan tasalla. Muutoskatsastuksen tarkoituksena on yleisesti ottaen muutosten hyväksyminen ja rekisteriin merkittyjen tietojen muuttaminen sekä tarvittaessa niiden täydentäminen.

Kytkentäkatsastus

Kytkentäkatsastuksen pääasiallisena tarkoituksena on joko vetävän tai hinattavan ajoneuvon kytkennän hyväksyminen. Kytkentäkatsastus on suoritettava ennen ajoneuvoyhdistelmän käyttöönottoa, kun kyseessä on M- ja N-luokan ajoneuvo ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä O-luokan ajoneuvo. Kytkentäkatsastus on tehtävä, jos edellä mainitun kaltainen ajoneuvo on hyväksytty erikoiskuljetukseen tai, jos ajoneuvon mekaaniset kytkentälaitteet, jarrujen toimintaa ohjaavien sähköjohtojen kytkentä tai paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus tai sijoitus poikkeavat siitä, mitä ajoneuvoissa on yleisesti käytettävissä.

Artikkelissa esiteltyjen katsastuslajien lisäksi on olemassa myös muita katsastuslajeja, joista löytyy tarvittaessa lisätietoa esimerkiksi Traficomin verkkosivuilta.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Katsastuksia suorittavat yksityiset yritykset, joiden toimintaa valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
  • Ajoneuvon katsastuksesta on pääsääntöisesti vastuussa joko ajoneuvon omistaja tai rekisteriin merkitty haltija. Myös ajoneuvon kuljettajan voidaan kuitenkin katsoa olevan vastuussa ajoneuvon katsastusta koskevien tietojen tarkistuksesta ennen ajoon lähtöä.

Varoitukset

  • Ajoneuvon katsastuksen tulee olla asianmukaisesti suoritettu, jotta ajoneuvoa voidaan käyttää liikenteessä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]