Minilex - Lakipuhelin

Ajokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajokortin saaminen ei ole täysi itsestäänselvyys. Sen lisäksi, että ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista, tulee ajokorttia hakevan henkilön terveyden olla myös kunnossa. Poliisi myöntää hakemuksesta ajokorttiluvan vain henkilöille, jotka täyttävät asetuksella säädetyt terveysvaatimukset. Kuljettajatutkintoa ei näin ollen voi edes suorittaa henkilö, joka ei täytä säädettyjä terveysvaatimuksia, sillä ajokorttilupa tulee olla myönnettynä ennen kuin ajo-oikeus voidaan hankkia.

Terveysvaatimukset koskevat kuljettajan näkökykyä sekä vikoja ja sairauksia, jotka heikentävät kykyä toimia ajoneuvon kuljettajana. Näön osalta on säädetty tarkat vaatimukset sekä näön tarkkuudelle että näkökentän laajuudelle. Näön tarkkudesta säädetään ajokorttilaissa ja näkökentästä Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa ajokorttidirektiivissä. Näiden näköä koskevien vaatimusten lisäksi hakijalla ei saa olla sellaista ajokorttidirektiivin liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia hakemaansa ajokorttiluokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana, tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vika, sairaus tai vamma, se ei saa heikentää olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai alkolukolla taikka erityisin ajohallintalaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana. 

Kaikki vammat eivät siis välttämättä rajoita henkilön oikeutta saada ajokorttilupa. Esimerkiksi liikkumis- ja toimimisesteinen henkilökin voi näin ollen hakea ajokorttilupaa. Poliisi, tai vuoden 2016 alusta Liikenteen turvallisuusvirasto, voi myöntää luvan, mikäli se katsoo, ettei vamma suuressa määrin rajoita henkilön kykyä toimia kuljettajana. Ryhmän 1 ajokorttiluokissa voidaan tietyissä tilanteissa poiketa myös näkökenttää koskevista vähimmäisvaatimuksista. Edellytyksenä ajokorttidirektiivin näkökentän vaatimuksista poikkeamiselle on, että tähän on erityisiä syitä ja että näkökenttä ei heikennä olennaisesti henkilön kykyä kuljettaa turvallisesti tähän ryhmään kuuluvaa ajoneuvoa erikoislääkärin todistuksen ja tarvittaessa suoritettavan ajokokeen perusteella. Mikäli ajokorttilupa myönnetään terveysvaatimusten täyttymättä jäämisestä huolimatta, luvan myöntäjä voi kuitenkin liittää ajo-oikeuteen tarkemmin säädettyjä ehtoja ja rajoituksia.

Vuoden 2015 loppuun saakka Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädetään tarkemmin edellä mainituista terveysvaatimuksista poikkeamisen edellytyksistä sekä terveysvaatimusten täyttymisen tutkimiseksi ja ajoterveyden arvioimiseksi tehtävistä tarkastuksista ja niiden sisällöstä. Vuoden 2016 alusta näistä määrätään Liikenteen turvallisuusviraston antamalla määräyksellä.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa