Minilex - Lakipuhelin

Lapsen kuljettaminen ajoneuvossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen kuljettamisesta ajoneuvossa on katsottu olevan tarpeen säätää lain tasolla. Sääntelyn valmisteluvaiheessa on huomioitu erityisesti tavoitteet liikenneturvallisuuden parantamisesta ja lasten liikennekuolemien tai vammautumisten vähentämisestä. Nykyisellä lainsäädännöllä ja niin turvavöiden kuin lasten turvalaitteiden käyttöä ajoneuvoissa lisäämällä voidaan katsoa pyrittävän edesauttamaan näiden tavoitteiden toteutumista. Pääsääntönä on lapsen kuljettamisen suhteen pidetty, että mikäli pituudeltaan alle 135 cm lasta kuljetetaan henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa, on tällöin käytettävä liikkumista estävää lasten turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaitteen asentaminen ajoneuvoon on muutoin mahdollista. Jos lasten turvalaitteen asentaminen ajoneuvoon ei ole mahdollista, tulee vähintään 3-vuotiaita lapsia kuljettaa muulla kuin etuistuimella. Kuljetettaessa kuitenkin alle 3-vuotiasta lasta henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa, on laissa tarkemmin määriteltyä poikkeusta lukuun ottamatta lasten turvalaitetta käytettävä aina. Poikkeus koskee tilannetta, jossa lasta kuljetetaan taksissa, jolloin lapsen kuljettaminen voi olla sallittua muulla kuin etuistuimella, turvavyötä käyttäen. Linja-autossa matkustamisen osalta on katsottu, että lapsen on käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai lasten turvalaitetta silloin, kun hän on omalla istuinpaikallaan. Mainittua 135 cm pituusrajaa on pidetty Suomen lainsäädännössä olevana kansallisena poikkeuksena yleisemmästä 150 cm pituusrajasta.

Lapsen kuljettamisen ei yleisesti ottaen ole katsottu olevan sallittua etuturvatyynyllä suojatulla istuinpaikalla, selkä menosuuntaan päin suunnatussa turvaistuimessa. Tällainen kuljettaminen voi kuitenkin olla sallittua, mikäli turvatyyny on tehty toimintakyvyttömäksi tai sen on mahdollista tulla automaattisesti toimintakyvyttömäksi riittävän tehokkaaksi katsottavalla tavalla. Mikäli turvatyyny on käytössä ja se laukeaa, osuu se lapsen turvaistuimeen tilanteessa, jossa istuin on asennettu etuistuimelle niin, että selkä on menosuuntaan päin. Lapselle voi tällöin aiheutua vammautumisia voimakkaasta iskusta. Lain esitöissä on huomioitu, että useissa ajoneuvoissa on mahdollista kytkeä matkustajan puoleinen etuturvatyyny pois käytöstä auton avaimella tai erillisellä kytkimellä. Joidenkin ajoneuvojen etuistuimissa on katsottu olevan myös valmiina turvaistuimen tunnistavia sensoreita, jotka kykenevät kytkemään etuturvatyynyn automaattisesti pois päältä havaitessaan turvaistuimen.

Poikkeukset vaatimukseen lasten turvalaitteen käyttövelvollisuudesta

Kuten edellä jo ilmeni, on lasten turvalaitteen käyttövelvollisuudesta olemassa joitakin poikkeuksia.

Turvalaitteen käyttövelvollisuudesta voidaan poiketa ensiksikin jo mainitussa tilanteessa, jossa lasta kuljetetaan taksilla. Kuljettaminen on tällöin sallittua siis vain muulla kuin etuistuimella ja turvavyötä tulee käyttää normaaliin tapaan.

Toisena poikkeuksena voidaan mainita tilanne, jossa ajoneuvossa ei ole tilaa lasten turvalaitteen asentamiselle johtuen muille istuinpaikoille asennetuista kahdesta tai useammasta lasten turvalaitteesta. Tällöin vähintään 3-vuotiasta lasta on sallittua kuljettaa henkilö- tai pakettiautossa muulla kuin etuistuimella. Kyseisenlaisessa tilanpuutteesta johtuvassa tapauksessa kolmas lapsi voidaan siis asettaa ajoneuvon takaistuimelle tavallisella turvavyöllä suojattuna. Tilanne sallii tällöin kuljettamisen yhdellä istuinpaikalla.

Kolmantena poikkeuksena voidaan mainita tilanne, jossa kuljetustarve on ainoastaan satunnainen ja mahdollisesti yllättävä, minkä vuoksi ajoneuvossa ei ole käytettävissä lainkaan lasten turvalaitteita tai toisaalta pelkästään riittämätön määrä. Yhtä tai useampaa, vähintään 3-vuotiasta, lasta voidaan tällöin kuljettaa lyhyitä matkoja henkilö- tai pakettiautossa niin, että kuljettaminen tapahtuu muulla kuin etuistuimella ja tavallinen turvavyö on käytössä.

Lisäksi on huomionarvoista, että lapsen kuljettamisen on ohjaustangolla tai satulamallisella istuimella varustetussa ajoneuvossa katsottu olevan sallittua ainoastaan, mikäli on mahdollista varmistaa luotettavalla tavalla, että lapsi pysyy paikoillaan.

Lasten turvalaitteita koskevien poikkeusten suhteen on hyvä huomioida, että kyseisiin tilanteisiin kohdistuva pääsääntö on joka tapauksessa tavallisen turvavyön käyttö. Ajon aikana käytettävälle istuinpaikalle asennetun turvavyön tai muun liikkumista estävän turvalaitteen käyttövelvollisuus koskee niin kuljettajaa kuin matkustajia ja käyttö on pakollista sekä henkilö-, linja-, paketti- että kuorma-autoissa. Velvollisuus koskee myös kolmipyöräisiä mopoja, moottorikäyttöisiä kolmipyöräisiä, kevyitä nelipyöräisiä, raskaita nelipyöräisiä ja maastoajoneuvoja silloin, kun turvavyöt kuuluvat ajoneuvojen alkuperäisvarusteisiin. Lasten turvalaitteiden käyttöön liittyvissä epäselvissä tilanteissa on suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntevaan lakimieheen.

Lasten turvalaitetta koskevat vaatimukset

Ajoneuvossa ajon aikana käytettävien lasten turvalaitteiden on täytettävä tietyt tyyppihyväksyntään liittyvät vähimmäisvaatimukset. Käytettävän turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44 muutossarjan 03, E-säännön n:o 129 tai tietyn laissa tarkemmin määritellyn direktiivin mukaisesti. Hyväksyntävaatimuksen voi täyttää myös mainitunlaisen E-säännön tai direktiivin muutoksen taikka myöhemmän version mukaisuus. Tyyppihyväksynnällä on katsottu voitavan tarkoittaa menettelyä, jossa hyväksyntää suorittava viranomainen varmentaa, että ajoneuvotyyppi, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö täyttää tekniset vaatimukset, jotka sille on asetettu.  E-säännöillä on puolestaan voitu katsoa tarkoitettavan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) talouskomission (UNECE) määrittelemiä sääntöjä, jotka liittyvät tiettyihin aihepiirin kannalta merkittäviin sopimuksiin. Lapsen ajoneuvossa kuljettamisen osalta erilaisten E-sääntöjen maininnalla pyritään määrittelemään sitä, millaista tyyppihyväksyntää vaaditaan silloin, kun ajoneuvossa käytetään lasten turvalaitetta.

Yleisesti ottaen lasten turvalaitteista voidaan mainita turvaistuimen lisäksi turvakaukalo, turvavyöistuin ja istuinkoroke. E-hyväksyntä on nähtävillä hyväksytyissä laitteissa ja sitä koskeva merkintä tarkoittaa, että laite täyttää tietyt minimitasoa koskevat vaatimukset. Turvalaite tulee alle 135 cm pituisen lapsen tapauksessa valita pääsääntöisesti lapsen painon mukaan. Suomessa esimerkiksi Autoliitto julkaisee turvaistuimille suoritettuja testituloksia.

Vastuu turvalaitteen käytöstä

Vastuun turvalaitteiden asianmukaisesta käytöstä ajoneuvossa ajon aikana on katsottu kuuluvan pääsääntöisesti alle 15-vuotiaan lapsen osalta mukana matkustavalle holhoojalle tai huoltajalle. Toisaalta, mikäli huoltaja tai holhooja ei tilanteessa matkusta lapsen mukana, voidaan vastuun katsoa olevan myös kuljettajalla niin, että hän huolehtii siitä, että lapsen asianmukainen matkustaminen turvalaitteita käyttäen on mahdollista. Kuljettajan voi olla esimerkiksi tarpeen avustaa lasta turvalaitteen oikeaoppisessa kytkemisessä. Säännöksen kuljettajan vastuusta ei ole katsottu ulottuvan M3-luokan linja-auton kuljettajiin.

Voiko turvalaitteen käyttämättä jättämisellä olla seuraamuksia?

Henkilön, joka on tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelain turvavyön ja lasten turvalaitteiden käyttöön liittyvää sääntelyä, voidaan katsoa syyllistyneen liikennerikkomukseen. Tekoon syyllistymisestä on katsottu voitavan määrätä rikesakko ja kyseessä on tarkemmin katsottu olevan henkilökohtaisen turvalaitteen käyttöä koskeva rikkomus. Rikesakko on tilanteessa 70 euron suuruinen ja se osoitetaan kuljettajalle silloin, kun kuljettaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta kuljettanut lasta ajoneuvossa tieliikennelain määrittelemien sääntöjen vastaisesti. Samansuuruinen rikesakko voidaan määrätä holhoojalle, huoltajalle tai ajoneuvon kuljettajalle, joka on laiminlyönyt vastata alle 15-vuotiaan lapsen turvalaitteen asianmukaisesta käytöstä tieliikennelaissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Lasten turvalaitteiden asianmukaisella käytöllä voidaan ylläpitää liikenneturvallisuutta ja vähentää niin liikennekuolemia kuin vammautumisia.

- Turvalaitteiden käyttövelvollisuuteen liittyen on määritelty joitakin poikkeuksia.

Varoitukset

- Ajon aikana käytettävien lasten turvalaitteiden tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotta niiden käyttö on sallittua ja sääntöjenmukaista.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]