Minilex - Lakipuhelin

Palautettavan veron maksaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimivalla Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla voi olla ajoneuvoverovelvolliselle henkilölle palautettavaa veroa, jonka maksaminen tapahtuu tällöin ajoneuvoverolaissa tarkemmin määritellyin tavoin. Palautuksella on yleisesti ottaen voitu tarkoittaa sellaista määrää, jota ei ole käytetty verovelvollisen verojen suoritukseen ja jonka palauttaminen verovelvolliselle on näin ollen mahdollista. Henkilö on ajoneuvoverovelvollinen valtiolle Suomessa rekisteröidystä tai Suomessa käytettävästä ajoneuvosta. Mikäli ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla, mutta sitä käytetään Suomessa tilapäisesti, maksetaan siitä ajoneuvoverona kannettavaa kiinteää veroa tai kulutusveroa. Ajoneuvoverosta kerrotaan tarkemmin artikkelissa ”Ajoneuvoverosta ja sen suorittamisesta”.

Palautettavan veron maksamisen katsotaan tapahtuvan hakemuksesta joko palautuksen saajan itse ilmoittamalle pankkitilille tai maksuosoituksena, jos tilinumero ei ole tiedossa. Maksaminen suoritetaan jommallakummalla tavalla, jos veronpalautusta ei veronpalautuksen siirron tai kuittauksen mukaisesti ole jo käytetty. Myös yrityksen tulee hakea palautusta kirjallisesti, jolloin yrityksen edustajan katsotaan toimivan hakemuksen allekirjoittajana. Veron palauttamista tulee hakea viimeistään silloin, kun palautusperusteen syntymisestä on kulunut 12 kuukautta. Mikäli erillistä hakemusta ei määräajan umpeen kuluttua tehdä, voidaan veronpalautus maksaa verovelvolliselle hakemuksen puuttumisesta huolimatta. Veronpalautusta koskeva kirjallinen hakemus on kuitenkin toimitettava Traficomille, mikäli palautettavana olevan veron on maksanut joku muu kuin verovelvollinen henkilö.

Edellytykset veron palauttamiselle

Veron palauttamisen on katsottu olevan mahdollista tietyissä tilanteissa. Palautusperusteina, eli edellytyksinä palauttamiselle, on voitu pitää seuraavaksi esiteltäviä tilanteita.

Palauttamisen on ensiksikin katsottu olevan mahdollista silloin, kun ajoneuvo on verokauden aikana poistettu liikennekäytöstä tai ajoneuvoa koskien on tehty rekisteriin lopullinen poisto. Ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta kerrotaan tarkemmin artikkelissa ”Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä” ja lopullisesta rekisteristä poistamisesta puolestaan artikkelissa ”Ajoneuvon lopullinen poistaminen rekisteristä”.

Toisena veronpalautusperusteena voidaan mainita tilanne, jossa uusi verovelvollinen merkitään verokauden aikana rekisteriin.

Kolmantena perusteena veron palauttamiselle on pidetty sitä, että rekisteriin merkityt tiedot muuttuvat verokauden aikana niin, että veron määrä alenee tai toisaalta ajoneuvosta tulee täysin verovapaa. Tilanne voi ajankohtaistua esimerkiksi, jos ajoneuvo muutosrekisteröidään tai muutoskatsastetaan verokauden aikana.

Neljäntenä ja viimeisenä perusteena veron palauttamiselle on pidetty sitä, että verovelvollinen verokauden aikana vapautetaan veroon liittyvästä maksuvelvollisuudesta.

Suoritettua veroa, jonka palautuksen määrä lasketaan päiväkohtaisesti, palautetaan alkaen sitä seuraavasta päivästä, kun jokin edellä mainituista palautusperusteista on syntynyt. Edellä esiteltyjen palautusperusteiden mukaisissa tilanteissa palautukselle ei makseta korkoa. Veron palauttaminen on yleisesti ottaen mahdollista silloin, kun palautettava määrä on viisi euroa tai sitä enemmän. Viiden euron alle jäävät palautukset voidaan siirtää hyvitykseksi seuraavan maksuunpanon yhteyteen. Palautettavan veron määrän laskemista on säännelty laissa erikseen yksityiskohtaisesti.

Veron palauttamiseen liittyvien tilanteiden arviointitarpeen ajankohtaistuessa ja epäselvien kysymysten osalta voi olla suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntevaan lakimieheen.

Kuka on oikeutettu veronpalautukseen?

Maksetun veron palauttamisen maksun on katsottu tapahtuvan verovelvolliselle, jona on pääsääntöisesti pidetty joko ajoneuvon rekisteriin merkittyä omistajaa tai rekisteriin merkittyä haltijaa. Verovelvollisuus merkitsee, että henkilön tulee suorittaa ajoneuvoveroa ajoneuvostaan siltä omistus- tai haltijuusajalta, joka on merkitty rekisteriin. Mikäli rekisterimerkinnät sisältävät sekä omistajan että haltijan, on haltijan katsottu tilanteessa olevan velvollinen maksamaan ajoneuvoveron. Toisaalta tilanteessa, jossa verovelvollisia on useampia, voivat he olla veron suorittamisesta vastuussa myös yhteisesti. Verovelvollisuudesta on olemassa myös tiettyjä poikkeuksia, jotka koskevat esimerkiksi tilanteita, joissa ajoneuvosta rekisteriin merkityt tiedot ovat olleet virheellisiä tai omistajan taikka haltijan osoittaminen ajoneuvolle ei jostain syystä ole mahdollista. Palautus voidaan maksaa myös muulle kuin verovelvolliseksi määritellylle henkilölle, mikäli asiasta saadaan verovelvolliselta kirjallinen suostumus. Yhteisvastuullisten verovelvollisten osalta on puolestaan katsottu, että vero tulee palautettavaksi henkilölle, jolle vero on aiemmin maksuunpantu.

Veron palautusta koskevana erityistilanteena voidaan mainita yhdistettyjen kuljetusten tuki, jonka ytimenä on ajatus siitä, että ajoneuvoveroa, jota on suoritettu kuorma-autosta, voidaan palauttaa 50 euroa jokaiselta kansainvälisen kuljetuksen osana olevalta, Suomessa tapahtuneelta, kuorma-auton rautatiekuljetukselta. Palauttaminen on mahdollista silloin, kun alku- ja päätepisteiden välimatka kuljetuksessa on vähintään 100 kilometriä, mitattuna suoraan.

Voidaanko erehdyksessä maksettu suoritus palauttaa?

Mikäli henkilö kykenee näyttämään suorittaneensa ajoneuvoveroa erehdyksessä tilanteessa, jossa veroa ei olisi tarvinnut suorittaa, on hänen mahdollista hakea määrää Traficomilta takaisin. Säännöksen soveltamista on rajattu niin, ettei erehdyksenä ole katsottu olevan mahdollista tulkita veron suorittamista, jonka tarkoituksena on ollut, ettei ajoneuvon käyttöä estetä, eli toisin sanoen sen varmistaminen, ettei ajoneuvoa aseteta käyttökieltoon. Erehdysten joukosta poisluettuna on lisäksi pidetty tilannetta, jossa edellä mainittua tarkoitusta voidaan tapauksen olosuhteissa pitää ilmeisenä. Aiheettoman suorituksen palauttamisen osalta on varauduttu myös tilanteeseen, jossa kaksi tai useampi henkilö on suorittanut ajoneuvoveroa samasta ajoneuvosta. Tällöin liikaa maksettu vero on katsottu olevan perusteltua palauttaa hakemuksesta henkilölle, joka ei ole verovelvollinen.

Veronpalautuksen siirto ja kuittaus

Veronpalautuksen siirto on mahdollinen tilanteessa, jossa verovelvolliselle on Traficomilta sekä palautettavaa että maksuunpantavaa veroa. Veronpalautuksen siirrolla tarkoitetaan tällöin sitä, että virasto siirtää palautuksen veron suoritukseksi. Verovelvollisen kuulemista ei ole tilanteessa pidetty tarpeellisena. Siirto on mahdollinen siinäkin tapauksessa, että vero, jonka suoritukseksi palautus on tarkoitus siirtää, ei ole vielä ehtinyt erääntyä. Palautus on mahdollista siirtää myös odottamaan maksuunpanoa, mikäli maksuunpantavaa veroa ei kyseisellä hetkellä ole. Siitä, että veronpalautuksen määrä siirretään ja käytetään veron suoritukseen, on ilmoitettava verovelvolliselle. Ilmoittaminen voidaan tehdä verolipussa, joka tulee lähetettäväksi verovelvolliselle seuraavaksi. Traficomin, ajoneuvorekisteriin merkittyyn osoitteeseen, lähettämä verolippu katsotaan annetuksi tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun virasto on luovuttanut asiakirjan joko postin tai muun kyseisestä tehtävästä huolehtivan sopimuskumppanin kuljetettavaksi.

Kuittausta on aiemmin pidetty mahdollisena silloin, kun laissa tarkemmin määritellyt edellytykset kuittaukselle täyttyvät ja kuittausta voidaan myös muutoin pitää tarkoituksenmukaisena. Kuittauksella on tarkoitettu tilannetta, jossa viranomaisten kannettavia veroja kuitataan keskenään. Uuden lain myötä, marraskuusta 2019 lähtien, kuittauksen edellytysten täyttymisen sijaan vaaditaan kuitenkin, että veronkantolaissa tarkemmin määritellyt edellytykset palautuksen käyttämiselle ovat olemassa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Veron palauttaminen voi ajankohtaistua tietyissä, laissa tarkemmin määritellyissä, tilanteissa.

- Veron palauttaminen on mahdollista vain, mikäli palautettavaa on viisi euroa tai enemmän.

Varoitukset

- Pelkästään ajoneuvon käyttökieltoon asettamisen välttämistarkoituksessa suoritettua ajoneuvoveroa ei voida pitää erehdyksenä, joka voisi mahdollistaa veron palauttamisen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]