Minilex - Lakipuhelin

Verovelvollisuuden siirto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisen voi olla mahdollista tehdä verovelvollisuuden siirto toiselle henkilölle. Ajoneuvoverovelvollisuuden osalta on voitu tarkastella esimerkiksi tilannetta, jossa samalle ajoneuvolle on merkitty ajoneuvorekisteriin sekä omistaja että haltija. Tällöin haltija on pääsääntöisesti katsottu ajoneuvoverovelvolliseksi, minkä vuoksi on voinut ajankohtaistua tilanne, jossa ajoneuvoveroon liittyvä verovelvollisuus on haluttu siirtää ajoneuvon omistajalle. Verovelvollisuuden siirtohakemus on tehtävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, joka vastaa myös hakemuksen käsittelystä.

Verovelvollisuuden siirto vaikuttaa niin, että henkilö, jolle verovelvollisuus on siirretty vastaa verosta niiden samojen perusteiden mukaan, jotka ovat koskeneet myös alkuperäistä verovelvollista. Kun verovelvollisuus siirretään ajoneuvon haltijalta ajoneuvon omistajalle, vastaa omistaja siis niistä samoista veroista, jotka ovat aiemmin kuuluneet haltijan vastattaviksi.

Siirron hakeminen ja voimaantulo

Verovelvollisuuden siirtoa koskeva hakemus tulee tehdä joko sähköisesti tai toimittamalla tulostettu hakemus postitse Traficomille. Sähköisen hakemuksen käytön on katsottu olevan mahdollista ainakin tilanteissa, joissa ajoneuvon omistaja hakee verovelvollisuuden siirtoa itselleen tai verovelvollinen henkilö haluaa muuttaa verovelvollisuutta koskevaa siirtoa taikka päättää sen kokonaan. Verovelvollisuuden siirtoa koskevan hakemuksen tekijän tulee olla se henkilö, jonka on tarkoitus vastaanottaa verovelvollisuus siirron myötä, jolloin hakeminen ilmentää myös verovelvollisuuden vastaanottajan suostumusta toimenpiteen suorittamiseen. Jos kyseessä on jo edellä tarkastelu tilanne verovelvollisuuden siirrosta ajoneuvon omistajalle, tulee verovelvollisuuden siirron hakijan olla omistaja. Ajoneuvoa koskevan verovelvollisuuden siirron osalta on huomionarvoista myös se, että siirto on mahdollinen vain silloin, kun kyse on ajoneuvon ensimmäisestä haltijasta ja ensimmäisestä omistajasta.

Traficomin on mahdollista joko määräämillään ehdoilla hyväksyä tai hylätä verovelvollisuuden siirtäminen. Siirron voimaantulon osalta on katsottu voimaantuloajankohdan voivan olla aikaisintaan seuraavan verokauden alku. Verovelvollisuuden siirron onnistunut voimaantulo edellyttää, että siirtoilmoituksen tai sitä koskevan muutoksen hakeminen on tapahtunut niin, että virastolta on saatu asiaan hyväksyvä ratkaisu.  

Verovelvollisuuden siirtoa koskevan sopimuksen on katsottu purkautuvan tilanteissa, joissa siirtoa hakeneella henkilöllä ei ole viimeisen 2 vuoden aikana ollut lainkaan ajoneuvoja, jotka rekisterin mukaan kuuluvat siirrosta tehdyn sopimuksen alaan. Yleisesti ottaen on pidetty pääsääntönä sitä, että päätettäessä verovelvollisuuden siirtosopimus, tulee toimenpide tehdä Trafivomille kirjallisesti ja asiaan tarkoitetulla lomakkeella. Kun päättämisestä on tehty ilmoitus, päättyy siirtoa koskeva sopimus kuluvan verokauden päättyessä.

Verovelvollisuuden siirron hylkääminen

Joissain tilanteissa on mahdollista, että verovelvollisuuden siirto jää siirron tekemisestä huolimatta vaikutuksettomaksi niin, että alkuperäinen verovelvollinen vastaa edelleen kyseessä olevasta verosta. Tällöin vero voidaan maksuunpanna kuin siirtoa ei olisi tapahtunut lainkaan. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tilanteen osalta on mahdollista tulkita siirto tehdyksi ilmeisesti pelkästään veron maksun välttämistarkoituksessa. Siirto voidaan tällöin siis hylätä. Toisena hylkäämisperusteena on lain esitöissä pidetty mahdollisena sen todennäköisenä pitämistä, että verovelvollisuuden vastaanottava henkilö ei tulisi suoriutumaan hänen vastuulleen siirretyn veron maksamisesta.

Paikoin myös yleisesti ottaen onnistuneen verovelvollisuuden siirron jälkeen on voinut ajankohtaistua tilanne, jossa verovelvollisuuden vastaanottanut henkilö ei suorita veroa säädetyllä tavalla. Tällöin on katsottu olevan mahdollista, että Traficom määrää alkuperäisen verovelvollisen ja verovelvollisuuden vastaanottajan vastaamaan kyseessä olevasta verosta yhteisvastuullisesti. Sen, että veroa voidaan tilanteessa periä myös verovelvollisuuden luovuttajalta, on katsottu toimivan veronkiertoyrityksiä estäen.

Veronkierto verovelvollisuuden siirron tilanteissa

Veronkierrolla on yleisesti ottaen tarkoitettu sitä, että jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle annetaan virheellinen ja asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta vastaamaton oikeudellinen muoto. Mikäli tilanteessa on voitu katsoa olevan kyse veronkierrosta, on verotuksen toimittamisen yhteydessä voitu menetellä sen mukaisesti, kuin oikeaa muotoa olisi käytetty kiertoyrityksistä huolimatta.

Epäiltäessä veronkiertoa, on verotusta toimitettaessa tutkittava huolellisesti ne seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arvostelemiseen ja myös kuultava verovelvollista kyseisistä seikoista. Jos verovelvollinen ei kuitenkaan kykene esittämään selvitystä olosuhteelle tai toimenpiteelle annetun oikeudellisen muodon ja asian varsinaisen luonteen tai tarkoituksen vastaavuudesta, toimitetaan verotus oikeaksi menettelyn yhteydessä tulkitun muodon mukaisesti. Samoin tehdään, jollei verovelvollinen kykene näyttämään, ettei toimenpiteen tarkoituksena ole ollut pelkästään suoritettavasta verosta vapautuminen. Verovelvollisuuden onnistuneen siirron kannalta veronkiertoväitteiden välttämiseksi verovelvollisen olisi siis näytettävä toteen edellä mainitut asiat.

Verovelvollisuuden siirto ja erilaiset siihen liittyvät vaatimukset voivat olla tulkinnallisesti hankalia. Epäselvissä ja arviointia vaativissa tilanteissa voi olla suositeltavaa olla yhteydessä asiaan perehtyneeseen lakimieheen.

Verovelvollisuuden siirron soveltamistilanteita

Kuten artikkelin aikana on käynyt ilmi, on verovelvollisuuden siirto yleensä ajankohtainen ajoneuvorekisteriin merkityltä haltijalta ajoneuvon omistajalle. Konkreettisesti kyse voisi olla tilanteesta, jossa omistajalla on itsellään intressi maksaa vero kaikista ajoneuvoista, jotka hän omistaa ja joilla on haltija. Omistajalla on tällöin omistuksessaan useampi ajoneuvo ja ajoneuvoilla on myös useampia haltijoita. Verovelvollisuuden siirtoa koskevasta sopimuksesta on tällöin mahdollista tehdä sellainen, että myös omistajalle tulevat uudet ajoneuvot, joilla on haltija, tulevat automaattisesti sopimuksen kattamiksi.  

Toisaalta kyseessä voi olla myös tilanne, jossa omistaja haluaa maksaa ajoneuvoveron nimenomaan tietyn haltijan ajoneuvosta silloinkin, kun kyseisen haltijan ajoneuvo vaihtuu. Tällöin sopimuksesta voidaan tehdä tilanteen mukainen niin, että omistajan pysyessä samana, mutta haltijan ajoneuvon vaihtuessa, tulee uusi ajoneuvo automaattisesti vanhan ajoneuvon sijaan. Sopimus kattaa kyseisessä tapauksessa myös tilanteet, joissa omistajan jokin toinen ajoneuvo tulee saman haltijan käyttöön.

Lain esitöissä verovelvollisuuden siirron on katsottu voivan tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun työnantaja haluaa maksaa ajoneuvoveron omistamistaan ajoneuvoista, jotka ovat työntekijöiden hallinnassa, eli joiden haltijoita työntekijät ovat. Verovelvollisuuden siirrolla on tällöin katsottu voitavan säästää kustannuksissa. Käytännössä katsoen kyse on työnantajaa koskevissa verovelvollisuuden siirroissa siitä, että työntekijöiden hallinnassa olevat ajoneuvot ovat työkäytössä tai muutoin työsuhdeajoneuvoja.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Verovelvollisuuden siirto on tehtävä kirjallisesti Traficomin vahvistamalla lomakkeella.
  • Verovelvollisuuden siirto voi ajankohtaistua esimerkiksi silloin, kun työnantaja omistaa useampia ajoneuvoja, joita käyttävät työssään ajoneuvojen haltijoiksi määritellyt työntekijät.

Varoitukset

  • Verovelvollisuuden siirto voidaan tietyissä tilanteissa hylätä niin, että vastuu veron maksamisesta jää edelleen alkuperäiselle verovelvolliselle.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]