Minilex - Lakipuhelin

Liikennevakuutus on pakollinen vakuutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Moottoriajoneuvoa liikenteeseen käyttävän ajoneuvon omistajan tai haltijan on otettava liikennevakuutus. Ajoneuvon liikenteessä olemisesta on rajattu pois tilanteet, joissa ajoneuvoa käytetään olennaisesti muihin kuin henkilöiden ja tavaran kuljettamiseen ja käyttö tapahtuu liikenneväylien ulkopuolella. Ajoneuvon ei ole katsottu olevan liikennekäytössä myöskään silloin, kun se on liikenneväylien ulkopuolisessa paikassa säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä tai sitä käytetään erikseen liikenteestä eristetyllä alueella joko kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka harjoitteluun, jolla on välitön liityntä kilpailuun. Ajoneuvon haltijana on voitu pitää niin ajoneuvorekisteriin merkittyä haltijaa kuin rekisteröintiä vaatimattomassa tilanteessa pysyvästi ajoneuvon hallinnan saanutta henkilöä. Liikennevakuutus on pakollinen vakuutus ja sen on katsottu yleisesti ottaen koskevan myös ajoneuvoja, joita ei tarvitse rekisteröidä.

Liikennevakuutus otetaan ajoneuvon liikenteessä käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta, jotka voivat olla tilanteesta riippuen hyvinkin merkittäviä. Molempiin vahinkolajeihin kuuluvia vahinkoja on kyseisessä asiayhteydessä yhteisesti voitu kutsua myös liikennevahingoiksi.

Vakuuttamisvelvollisuus

Mikäli ajoneuvon pysyvä kotipaikka on Suomi, on se vakuutettava, jollei kyseinen ajoneuvo kuulu johonkin liikennevakuutuslaissa määritellyistä nimenomaisista poikkeuksista. Vakuuttamisvelvollisuuden kattamana moottorikäyttöisenä ajoneuvona on pidetty ajoneuvoa, jonka on tarkoitus kulkea mekaanisella voimalla maata pitkin sekä kytkettyä tai irrallista perävaunua. Liikennevakuutus on näin ollen otettava esimerkiksi autoille, moottoripyörille, mopoille, mönkijöille, traktoreille ja matkailuperävaunuille. Liikennevakuutusvelvollisuuden alaan kuuluvina moottoriajoneuvoina ei ole pidetty raiteilla liikkuvia ajoneuvoja. Moottoriajoneuvon rekisteröintitilanteessa on ilmoitukseen voitava liittää todistus, eli todistustarra, siitä, että liikennevakuutus on otettu. Tilanteessa, jossa rekisteröitävän moottoriajoneuvon omistaja vaihtuu, on uuden omistajan otettava omalle nimelleen uusi vakuutus. Ajoneuvon omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä vakuutuksenottajalle tulee ilmoittaa rekisteriin seitsemän päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta. Mikäli näin ei kuitenkaan tehdä, lakkaa vakuutusyhtiön vastuu kyseisen määräajan umpeen kuluessa. Vastuu voi jatkua myöhemmin, jos asiasta tehdään ilmoitus.

Liikennevakuutusta tulee hakea omalta vakuutusyhtiöltä ja vakuutussopimus ajoneuvon vakuuttamisesta tehdään vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön kesken. Vakuutussopimuksen tulee pääsääntöisesti sisältää yksilöity tieto ajoneuvosta, mutta vaatimuksesta voidaan poiketa tietyissä tapauksissa sopimalla, kuten esimerkiksi silloin, kun vakuutuksenottaja on yhteisö, jolla on yritys- ja yhteisötietolain tarkoittama yritys- ja yhteisötunnus. Ajoneuvon vakuuttaminen tulee tehdä ajoneuvon omistus- ja hallintaoikeuden siirtymäpäivästä lähtien ja useampi vakuuttamisvelvollinen henkilö voi olla vakuutuksen ottamisesta myös yhteisvastuussa. Mikäli ajoneuvo tuodaan Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta Suomeen, alkaa vakuuttamisvelvollisuus ostajan hyväksyttyä ajoneuvon toimituksen.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutusyhtiön vastuun voidaan katsoa alkavan joko vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välisestä sopimuksesta johtuvasta yksilöllisestä ajankohdasta tai muutoin siitä, kun jompikumpi osapuolista antaa tai lähettää toisen sopimusosapuolen tarjoukseen hyväksyvän vastauksen. Yksilöllistä ajankohdasta sopimista rajoittaa määräys siitä, ettei vakuutusyhtiölle kuuluvan vastuun alkamisajankohtaa ole mahdollista sopimuksin siirtää aikaisemmaksi kuin hyväksyvän vastauksen antamisajankohtaan. Liikennevakuutusta ei yleisesti ottaen voida ottaa takautuvasti. Liikennevakuutuslain liikennevakuutusta koskeva sääntely on myös muutoin pakottavaa niin, että lainsäännöksistä poikkeavaa ja vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahinkoa kärsineen tai muun korvaukseen oikeutetun vahingoksi tehtyä sopimusehtoa voidaan pitää mitättömänä.

Mikäli vakuutuksenottaja ei irtisano tehtyä sopimusta, on vakuutusyhtiön vastuu voimassa vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutuksenottovelvollisen irtisanomisoikeutta on rajoitettu niin, että irtisanomisen katsotaan olevan mahdollista pelkästään silloin, kun vakuutuksenottaja ottaa uuden vakuutuksen eri yhtiöstä tai ajoneuvo anastetaan niin, että asiasta ilmoitetaan poliisille ja vakuutusyhtiölle. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus siitä, että uusi vakuutus on otettu. Irtisanominen on joissakin tapauksissa mahdollista myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön antaman ilmoituksen perusteella, jolloin voimassaolo päättyy päivänä, joka mainitaan ilmoituksessa.

Poikkeukset liikennevakuutuksen pakollisuudesta

Liikennevakuutuksen ottamisvelvollisuudesta on vakuutuksen yleisesti pakottavasta luonteesta huolimatta joitakin liikennevakuutuslaissa säänneltyjä poikkeuksia.

Liikennevakuutuksen ottamista ei ensiksikään pidetä pakollisena silloin, kun kyseessä on moottorityökone tai traktori, jonka osalta rekisteröintiä ei ole vaadittu ja, jonka nopeus ei ylitä 15 kilometrin tuntivauhtia.

Toisena poikkeuksena vakuuttamisvelvollisuudesta on pidetty leikkuupoimuria tai muuta sadonkorjuuseen tarkoitettua maatilatalouden moottorityökonetta. Poikkeuksen osalta kyse on tällöinkin poimurista tai koneesta, jonka osalta rekisteröintiä ei ole vaadittu.

Kolmantena poikkeuksena on pidetty rekisteröintiä vaatimatonta perävaunua.

Neljäntenä poikkeuksena on puolestaan pidetty ajoneuvoa, jota ei tarvitse rekisteröidä ja, jonka tarkoitus on olla yksinomaan pelkästään lapsen kuljetettavana.

Viidentenä liikennevakuutuksen ottamista ei pidetä pakollisena, kun kyseessä on sähköpyörätuoli tai muu vastaava kevytrakenteinen ajoneuvo, joka ei vaadi rekisteröintiä ja, jonka tarkoitus on olla yksinomaan vammaisen henkilön käytössä.

Kuudentena poikkeuksena liikennevakuutusta ei vaadita rekisteröimättömälle ajoneuvolle, jota ei ole tarkoitus käyttää liikenteessä. Kyseisenlainen ajoneuvo on kuitenkin niin halutessa mahdollista vakuuttaa.

Seitsemäntenä poikkeuksena on pidetty Suomen valtion omistamaa tai hallitsemaa ajoneuvoa. Myös Suomen valtion omistama tai hallitsema ajoneuvo on mahdollista vakuuttaa, mikäli niin halutaan tehdä.

Kahdeksantena poikkeuksena liikennevakuutuksenottovelvollisuudesta on pidetty puolestaan sellaista ajoneuvoa, josta on vastuussa muu valtio tai sen korvauselin.

Yhdeksäntenä poikkeuksena on pidetty ajoneuvoa, joka on poistettu liikennekäytöstä ja, jota ei sen vuoksi myöskään käytetä kyseiseen tarkoitukseen. Ajoneuvon poistamisesta liikennekäytöstä on kerrottu tarkemmin artikkelissa ”Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä”. Myös liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo on mahdollista vakuuttaa niin halutessaan.

Kymmenentenä ja viimeisenä poikkeuksena liikennevakuutuksenottovelvollisuudesta voidaan mainita vielä ajoneuvo, joka on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä.

Liikennevakuutuksenottovelvollisuutta koskevien poikkeuksien toteutumisen arvioinnin tai muiden epäselvien kysymysten suhteen on suositeltavaa olla yhteydessä aiheeseen perehtyneeseen lakimieheen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Liikennevakuutusten myöntämisen suhteen pääsääntönä on, ettei vakuutusyhtiö saa kieltäytyä vakuutuksen antamisesta tai pitämästä voimassa jo haettua vakuutusta.

Varoitukset

- Ajoneuvon käyttö liikenteessä on kielletty, mikäli velvollisuus sen vakuuttamiseen on laiminlyöty. Lisäksi poliisilla on tällöin mahdollisuus poistaa ajoneuvon kilvet välittömästi ja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt henkilö voi joutua maksamaan laiminlyöntimaksun.

- Liikennevahingot saattavat olla rahamääräisesti merkittäviä, minkä vuoksi liikennevakuutuksen ottamisesta huolehtiminen on tärkeää.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]