Minilex - Lakipuhelin

Tieliikennelaki ja sen soveltamisala

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tieliikennelaki koskee nimensä mukaisesti pääasiassa liikennettä tiellä. Lain säännösten mukaan tiellä tarkoitetaan sekä yleistä että yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Tieliikennelakia sovelletaan myös moottorikelkkailureitillä ja raitiovaunuliikenteessä, mutta sitä ei sovelleta rautatieliikenteeseen. Rautatieliikennettä sääntelee oma rautatielaki.

Tieliikennelaki sisältää Suomessa noudatettavat liikennesäännöt, joita valvoo turvallisuuden edistämiseksi poliisi.

Laissa on myös erityinen maininta moottoriliikenteestä tien ulkopuolella. Lain mukaan, mikäli moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetetaan tien ulkopuolella, on noudatettava vaaran ja vahingon välttämiseksi olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta.

Tieliikennelaki kieltää myös yksityiselle alueelle pysäköinnin ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa. Tieliikennelaissa mainitaan myös, että lain 6 luvun säännöksiä ajoneuvon käytöstä sovelletaan myös muualla kuin tiellä käytettävään ajoneuvoon, lukuunottamatta ajoneuvoa, jota käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla tai tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella. Tällaisen ajoneuvon tulee kuitenkin olla tieliikennelain mukaan rakenteeltaan turvallinen ja tarkoituksenmukainen. Laissa todetaan myös, että tehdas-, satama-, varasto- ja kilpailualueella sekä muulla vastaavalla alueella kuljettajan on esitettävä pyynnöstä valvontaviranomaiselle eräät ajopiirturiasetuksessa mainitut ajopiiturikorttia koskevat tiedot, esimerkiksi kuljettajakortti, kuluvan viikon piirturilevyt, kuljettajan edellisten 15 päivän kuluessa käyttämät piirturilevyt sekä eräät käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet. Myös tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamisen pakkokeinoja koskevia säännöksiä sovelletaan tehdas-, satama-, varasto- ja kilpailualueella sekä muulla vastaavalla alueella. Tämä merkitsee tilanteita, joissa esimerkiksi on syytä epäillä, että kuljettaja on rikkonut ajoaikoja, taukoja tai lepoaikoja koskevia säännöksiä tai AETR-sopimuksen määräyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa