Minilex - Lakipuhelin

Mitä vahinkoja liikennevakuutuksesta korvataan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Moottorikäyttöisen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan vakuutuksen perusteella riippumatta siitä, onko kukaan henkilökohtaisesti korvausvelvollinen.

Henkilövahinkoina liikennevakuutuksesta korvataan mm. sairaanhoitokulut, työansion menetys, työkyvyttömyyseläke, pysyvän vian tai ulkonäköön tulleen haitan korvaus, avuttomuuslisä, hautauskulut sekä perhe-eläke. Myös kivusta, särystä tai muusta tilapäisestä haitasta annetaan korvausta, milloin vamma ei ole vähäinen. Korvausta voidaan myös alentaa, mikäli kuljettaja tai matkustaja on itse tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut kärsimänsä henkilövahingon.

Lisäksi henkilövahingon kärsineen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla henkilövahingon kärsineelle erityisen läheisellä henkilöllä on erityisestä syystä oikeus saada liikennevajuutuksesta kohtuullinen korvaus tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka heille aiheutuvat henkilövahingon kärsineen hoitamisesta. Sama koskee muiden vahingosta johtuvien toimenpiteiden korvaamista, jos ne ovat omiaan edistämään henkilövahingon kärsineen tervehtymistä tai kuntoutumista. Korvausta maksetaan enintään siihen saakka, kun henkilövahingon kärsineen terveydentila vahinkotapahtuman jälkeen on vakiintunut.

Jos elatukseen velvollinen tai muutoin toisen elatuksesta huolehtinut henkilö on kuollut liikenneonnettomuudessa, on elatukseen tai elatusapuun oikeutetulla taikka muutoin surmansa saaneen elatuksen varassa olleella oikeus menetettyyn elatukseen liikennevakuutuksesta.

Surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada liikennevakuutuksesta korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ja korvauksen saaminen on kohtuullista ottaen huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet. Jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, tällaisilla henkilöillä on joka tapauksessa oikeus korvaukseen kuolemantapauksen seurauksena aiheutuneesta henkilövahingosta johtuvista tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista sekä ansionmenetyksestä.

Jos moottoriajoneuvon omistaja tai kuljettaja saa tai hänellä on oikeus saada omistamansa tai kuljettamansa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneesta henkilövahingosta korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, korvataan liikennevakuutuksesta vain se osa vahingosta, jota ei korvata työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Omaisuusvahinkoina liikennevakuutuksesta korvataan pääsääntöisesti moottorikäyttöisen ajoneuvon korjauskustannukset sekä muut toisen henkilön omaisuudelle aiheutetut vahingot. Jos ajoneuvon korjauskustannukset ylittävät kohtuullisen kustannuksen rajat, voi vakuutusyhtiö maksaa ajoneuvon käypää arvoa vastaavan korvauksen. Omaisuusvahinkoina voidaan korvata myös vahingot, jotka ovat aiheutuneet omaisuuden käyttöhyödyn menetyksestä, esimerkiksi siitä, että auto joutuu seisomaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa