Minilex - Lakipuhelin

Maanvuokran määrä ja vuokrasopimuksen sovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokran määrästä ei ole laissa yleistä säännöstä. Siten vuokran suuruus ja vuokran laskemisen perusteet määräytyvät vuokrasuhdetta koskevan sopimuksen mukaisesti. Sopimusosapuolilla on sopimusvapaus, jonka puitteissa he voivat suhteellisen vapaasti määrätä vuokraoikeuden vastikkeen eli vuokran suuruudesta.

Käytännössä vuokra määritellään tiettynä rahasummana tai laskukaavana jolla tähän summaan päädytään. Vuokra voidaan tosin sopia maksettavaksi myös esimerkiksi työnä tai tavarana. Sopijapuolet voivat varautua tulevaisuuden olosuhdemuutoksiin sopimalla, että vuokran määrää korotetaan tai alennetaan vuokra-aikana sovitun perusteen mukaisesti. Tällöin vuokran muutokset tulevat automaattisesti voimaan, eikä muutoksista tarvitse joka kerta sopia erikseen.

Yleinen, kaikissa sopimussuhteissa velvoittava periaate edellyttää kuitenkin aina, että maksettava vuokra on kohtuullinen ja vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan mukainen. Sopimusoikeuden mukaan sopijaosapuolten suorituksilla tulee myös olla tietynasteinen tasapaino. Mitä suurempi ja perusteettomampi on suoritusten välinen ero, sitä suurempi on riski siitä, että sopimusta saatetaan joutua sovittelemaan kohtuuttomuuden johdosta.

Jos vuokrasopimusehdon soveltamisen katsotaan olevan maanvuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, voidaan ehtoa sovitella tai jättää se kokonaan huomioimatta sopimussuhteessa. Tällä tavalla voidaan sovitella myös vuokrasopimuksen vuokranmaksua koskevia ehtoja. Kohtuuttomuus voi johtua jo alkuperäisen sopimuksen kohtuuttomuudesta, tai sopimus voi myöhemmin olosuhteiden muuttuessa muuttua kohtuuttomaksi.

Sopimuksen sovittelu tapahtuu yleensä käytännössä siten, että kysymys sopimuksen kohtuullisuudesta viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi. Sovitteluvaatimuksen voi esittää kumpi tahansa sopimusosapuolista, joko vuokranantaja tai vuokralainen. Tontin- tai muun asuntoalueen vuokran ollessa sovittelun kohteena on kohtuusharkinnassa otettava huomioon muun muassa käypä vuokrataso, tontin käyttötapa, tontin arvo paikkakunnalla, sekä muut vuokramaksun suuruuteen vaikuttavat seikat. Arviointi on siis aina tapauskohtaista ja perustuu monien yksityiskohtien muodostamaan kokonaiskuvaan.

Mahdollista on että vuokra katsotaan liian suureksi, jolloin sovittelun tuloksena vuokranantaja velvoitetaan palauttamaan vuokralaiselle tämän maksamaa liian suurta vuokraa. Toisaalta on mahdollista että vuokran katsotaan olevan liian alhainen, jolloin määrätään päinvastoin vuokrankorotusta. Tällainen korotettu vuokramaksu tulee voimaan vasta tietyn, enintään vuoden pituisen määräajan kuluttua sovittelupäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa