Minilex - Lakipuhelin

Koeaika ja epäasiallinen purkuperuste

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsopimusta solmiessaan työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Koeajan tarkoitus on että molemmat osapuolet voivat harkita haluavatko he sitoutua työsuhteeseen. Koeajalla työsuhde voidaan purkaa molemmin puolin päättymään välittömästi ilman normaalia purkuperustetta tai irtisanomisaikaa. Koeaikana tehty työsopimuksen purku ei kuitenkaan saa perustua epäasiallisiin tai syrjiviin purkuperusteisiin.

Mitkä ovat hyväksyttäviä purkuperusteita?

Työsopimuksen purkaminen koeajalla voi tapahtua vain koeajan tarkoitukseen liittyvästä syystä. Koska koeajan tarkoitus on selvittää työntekijän soveltuvuutta työhön ja toisaalta antaa työntekijälle mahdollisuus harkita työn soveltuvuutta itselleen, myös purkuperusteella tulee olla liittymä näihin asioihin.

Sallittuja ovat kaikki sellaiset purkuperusteet, jotka liittyvät tosiasiallisesti työntekijän soveltuvuuden arviointiin työssään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työtulokseen tai työn laatuun liittyvät seikat ja puutteellisuudet. Koeaikapurku voi olla sallittu myös silloin, kun työntekijä on yleisesti ottaen sopimaton työhön tai työn vaatimiin erityisiin olosuhteisiin.

Myös myöhästelyä ja luvattomia poissaoloja voidaan pitää joissain tapauksissa sallittuna purkuperusteena. Sen sijaan lyhyt sairastelu ei ole asiallinen purkuperuste.

Millaiset purkuperusteet ovat epäasiallisia?

Kaikenlaiset syrjivät perusteet koeaikapurun perusteena ovat aina yksiselitteisesti kiellettyjä. Työnantaja ei voi asettaa työntekijöitään eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, ter­vey­denti­lan, vam­mai­suu­den, kan­salli­sen tai etni­sen alku­perän, kansa­laisuuden, suku­puoli­sen suun­tau­tumi­sen, kielen, us­kon­non, mieli­pi­teen, va­kaumuksen, per­he­suh­tei­den, am­matti­yhdis­tys­toi­min­nan, poliit­tisen toi­min­nan tai muun näihin ver­ratta­van syyn perus­teella. Näin ollen työsuhteen purkaminen koeajalla näillä perusteilla on myös kiellettyä.

Koeaikapurku ei ole mahdollista esimerkiksi työntekijän raskauden tai työnantajan tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi. Näillä asioilla ei ole liityntää koeajan tarkoitukseen, joten ne ovat kiellettyjä purkuperusteita. Raskaana oleva työntekijä saa erityistä suojaa. Jos työnantaja haluaa purkaa koeajalla raskaana olevan työsopimuksen, hänen on kyettävä uskottavasti näyttämään jokin muu asiallinen syy purkamiselle tai muutoin purkamisen katsotaan johtuneen raskaudesta.

Jos työsopimus aiotaan purkaa koeajalla, työntekijälle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä ennen sopimuksen purkamista. Työntekijän käyttäessä oikeuttaan työsopimuksen purkamiseen vastaavaa velvoitetta ei ole. Silloinkaan kun työntekijä itse haluaa purkaa sopimuksen, syy ei kuitenkaan saa olla epäasiallinen.

Vinkit

  • Vaikka työsuhteen purku koeajalla on helppo, ei purkaminen saa koeajallakaan johtua syrjivistä tai muuten epäasiallisista syistä.
  • Koeajan hyväksyttävät purkuperusteet liittyvät koeajan tarkoitukseen, eli työntekijän sopivuuden arvioimiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa