Minilex - Lakipuhelin

Eläinten kuljettaminen tiellä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eläimet, joita kuljetetaan teillä, on pidettävä kytkettyinä tai niitä on vartioitava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa liikenteelle. Ratsastajan tai eläimen kuljettajan on soveltuvin osin jopa noudatettava ajoneuvon kuljettajaa koskevia säännöksiä.

Vaikka pääsääntöinen vastuu eläimestä on sen omistajalla, myös tiellä liikkuvien kuljettajien tulee ottaa huomioon tiellä olevat eläimet. Kuljettajan on lähestyessään tiellä olevaa hevosta, karjaa tai vastaavia kotieläimiä noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja käytettävä riittävän alhaista nopeutta.

Muun muassa eläinsuojelulaki, eläintautilaki sekä laki eläinten kuljetuksesta asettavat eläintä kuljettavalle henkilölle velvollisuuksia. Eläintä saa kuljettaa vain sellaisella kuljetusvälineellä ja sellaisissa kuljetusolosuhteissa, että kuljetuksesta ei aiheudu eläimelle tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Lisäksi eläintä on suojeltava kuljetuksessa vahingoittumiselta ja sairastumiselta. Eläintä ei saa kuljettaa, jos eläin on sellaisessa tilassa, että kuljetuksesta voi aiheutua sille tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.

Eläimen hyvinvoinnista on myös huolehdittava kuljetuksen aikana. Eläimelle on annettava vettä, sopivaa ravintoa ja lepoa tarpeellisin väliajoin ottaen huomioon kuljetettava eläinlaji, eläimen ikä, kuljetusväline, kuljetusolosuhteet ja matkan kestoaika sekä muut eläimen veden-, ravinnon- ja levontarpeeseen matkan aikana vaikuttavat seikat.

Myös kuljetusvälineelle on asetettu laissa vaatimuksia. Sen on oltava riittävän tilava, eläimelle turvallinen ja sellainen, että se estää eläintä karkaamasta. Kuljetusvälineessä on oltava kuljetettava eläinlaji huomioon ottaen riittävä lattiapinta-ala ja korkeussuunnassa riittävä tila, niin että eläimet voivat seistä luonnollisessa asennossa eivätkä ole vaarassa teloa itseään kuljetusvälineen kattoon. Kuljetusvälineessä on myös oltava kuljetettava eläinlaji huomioon ottaen riittävä ilmatila ja riittävä määrä säädettävissä olevia ilmanvaihtoaukkoja, jollei ilmanvaihtoa voida järjestää asianmukaisesti ja luotettavasti muulla tavalla. Kuljetusvälineessä on tarvittaessa oltava karsinoita, väliseiniä, aitoja tai puomeja eläinten erottamiseksi toisistaan tai eläinten tukemiseksi kuljetuksen aikana. Lisäksi eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa kuljetuksen aikana. Kuljetusväline on voitava puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida.

Laki asettaa vaatimuksia myös kuljetusvälineen seinien ja lattioiden materiaalille. Niiden on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan kuljetettaville eläimille sopivia ja sellaisia, että ne kestävät eläinten painon. Lisäksi materiaalien on oltava sellaisia, että ne eivät voi vahingoittaa eläintä. Lattia ei saa myöskään olla liukas. Lattialla on oltava riittävästi kuiviketta eritteiden imeyttämiseksi, jollei eritteiden poistamista voida järjestää muulla vähintään yhtä tehokkaalla tavalla tai jollei eritteitä poisteta säännöllisesti.

Eläimen kuljetusolosuhteiden tulee olla sellaiset, että eläin on kuljetuksen aikana suojassa epäsuotuisilta sääoloilta ja jyrkiltä ilmastonvaihdoksilta. Kuljetusvälineen ilmanvaihto on järjestettävä kuljetusolosuhteiden mukaan ja kuljetettavalle eläinlajille sopivaksi, ja kuljetuksen aikana on huolehdittava siitä, että eläin ei kärsi kuumuudesta, kylmyydestä, vedosta, liiallisesta kosteudesta, haitallisista kaasuista, likaantumisesta tai eläimelle haitallisesta jatkuvasta melusta.

Jos kuljetetaan hevosta tai muuta vastaavaa suurikokoista eläintä, on maantiekuljetusvälineessä oltava merkintä, joka ilmaisee kuljetusvälineen sisältävän eläimiä. Kuljetuspäällyksessä, josta ei voida nähdä sen sisältävän eläimiä, on oltava eläimiä osoittava merkintä.

Eläimiä ei saa kuljettaa henkilöauton umpinaisessa tavaratilassa lukuun ottamatta kaloja, matelijoita, sammakkoeläimiä ja selkärangattomia eläimiä. Eläinten kuljettaminen on kuitenkin sallittua sellaisessa henkilöauton tavaratilassa, joka on riittävän suuri kuljetettavalle eläimelle ja josta on riittävän avoin yhteys auton matkustajatiloihin eikä eläimelle aiheudu kuljetuksesta tarpeetonta kärsimystä.

Laki eläinten kuljetuksesta antaa edellä kerrotun lisäksi määräyksiä eläimen kuormaamisesta ajoneuvoon ja kuorman purkamisesta. EU:n eläinkuljetusasetuksen mukaan kaupallisissa kuljetuksissa kuljettajan on lisäksi hankittava eläinkuljettajalupa. Kyseinen asetus edellyttää lisäksi hyväksymistodistusta pitkiin kuljetuksiin käytettävälle maatiekuljetusvälineelle, karjan kuljettamiseen erityistä karja-alusten hyväksymistodistusta sekä kuljetettaessa kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä tai siipikarjaa kuljetukseen maantieajoneuvojen kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistusta.

Edellä mainitun lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia määräyksiä kuljetuksesta, joita on noudatettava. Kuljetettaessa moottorikäyttöisellä tai hinattavalla ajoneuvolla eläimiä on lisäksi noudatettava tällaisista kuljetuksista erikseen annettuja määräyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa