Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvon pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tai ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Pysäyttämisellä tarkoitetaan luonnollisesti ajoneuvon lyhytaikaista pysäyttämistä, jota ei kuitenkaan lueta pysäköinniksi.

Pääsääntöisesti ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain tien oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti sallittua kuitenkin myös vasemmalla puolella tietä. Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä, jotta pysäköity auto ei häiritse muita tienkäyttäjiä.

Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat vielä erilliset laissa säädetyt kiellot. Koskaan ei ajoneuvoa kuitenkaan saa pysäyttää tai pysäköidä sellaiseen paikkaan, jossa pysäköinnistä tai pysäyttämisestä aiheutuu tai voi aiheutua vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy. Pysähtyminen tai pysäköinti on aina myös kiellettyä silloin, kun se aiheuttaa tarpeetonta häiriötä liikenteelle.

Pysäköinti ja pysäyttäminen on erikseen kielletty jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä ja pyörätien jatkeella sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta sekä risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla. Kiellettyä pysäyttäminen tai pysäköinti on myös niin lähellä rautatien tai raitiotien kiskoja, että siitä on haittaa kiskoliikenteelle. Pysäyttää tai pysäköidä ei saa myöskään siten, että liikennemerkki tai liikennevaloihin kuuluva opastin peittyy. Pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty myös alikäytävässä ja tunnelissa. Mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa tai niiden läheisyydessä ei saa myöskään pysäköidä tai pysäyttää, eikä missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu. Jos pysäköintipaikan tai alueen käyttämisestä on vahvistettu maksu eikä maksua ole maksettu, ei alueelle saa pysäköidä eikä pysäyttää. Pysäköidä tai pysäyttää ei saa sulkuviivan kohdalle, milloin ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jää vähemmän kuin kolme metriä eikä ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa.

Kuitenkin polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Lisäksi on paikkoja, joissa pysäyttäminen voi olla sallittua, mutta pysäköinti ei ole. Pysäköidä ei saa kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä eikä kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla eikä muutoinkaan siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu. Pysäköinti on kielletty myös ajoradan reunan suuntaisesti pysäytetyn muun ajoneuvon kuin kaksipyöräisen polkupyörän, mopon tai sivuvaunuttoman moottoripyörän rinnalla sekä siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy. Pysäköinti on kielletty taajaman ulkopuolella ajoradalla, jos tie liikennemerkein on osoitettu etuajo-oikeutetuksi. Lisäksi ei saa pysäköidä merkityn pysäköintipaikan vieressä tai merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo edes osittain jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle.

Tielle ei saa myöskään jättää eikä tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä.

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa