Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon lopullinen poistaminen rekisteristä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä ajoneuvon lopullinen poistaminen rekisteristä tarkoittaa?

Ajoneuvon lopullisella poistamisella rekisteristä tarkoitetaan sitä, että ensirekisteröity ajoneuvo poistetaan Suomessa liikennekäytöstä lopullisesti ja tieto poistosta merkitään rekisteriin. Ensirekisteröinnistä on kyse silloin, kun tiedot ajoneuvon yksilöinnistä, omistajuudesta, haltijuudesta, käyttövastaavasta, liikennevakuutuksesta ja käyttötarkoituksesta merkitään rekisteriin ensimmäistä kertaa Suomessa. Ajoneuvon lopullinen rekisteristä poistaminen merkitsee, ettei ajoneuvoa voida ottaa enää lainkaan liikennekäyttöön ja rekisteritunnuksen voimassaolo päättyy, jolloin myös ajoneuvoverovelvollisuus ja vakuutusmaksujen maksuvelvollisuus lakkaavat.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon omistajalla ja haltijalla on velvollisuus ilmoittaa rekisteriin tiedot ajoneuvon lopullisesta poistosta, jollei asiasta säädetä toisin. Rekisteri-ilmoitus voidaan lopullisen rekisteristä poistamisen yhteydessä tehdä joko viimeksi annetulla ja voimassa olevalla rekisteröintitodistuksen II osalla tai romutustodistuksella ja ilmoitus on mahdollista tehdä myös sähköisesti. Ajoneuvo tulee merkitä lopullisesti poistetuksi joko sinä päivänä, kun romutustodistus on annettu tai, kun ajoneuvo on muutoin todistettavasti tuhoutunut. Säännöstä voidaan erityisestä syystä poiketa, jolloin lopullinen poisto on mahdollista merkitä myös kyseisiä ajankohtia aikaisempana päivänä.

Ajoneuvon romuttaminen ja romutustodistus

Edellä mainittua mukaillen ajoneuvosta voidaan tehdä rekisteriin lopullista poistoa koskeva merkintä vain silloin, kun ajoneuvosta on annettu romutustodistus tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa kuin Suomessa annettu vastaava todistus tai jos ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut. Romuajoneuvo on lopullista poistoa ja romutusta varten mahdollista toimittaa kilpineen Suomen Autokierrätys Oy:n valtuutettuun romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen. Mikäli ajoneuvolla ei pysty enää ajamaan, voi kuljettaminen vastaanottopaikkaan onnistua vastaanottopisteen järjestämän kuljetuksen avuin.

Jätelain mukaan kuuluu ajoneuvon haltijan velvollisuuksiin toimittaa ajoneuvo romutettavaksi kerääjälle tai käsittelijälle, joka toimii tuottajan lukuun. Toisaalta paikoin on katsottu, että vain ajoneuvon omistajalla olisi oikeus luovuttaa ajoneuvo romutettavaksi. Jätteen tuottajana on pidetty sitä, jonka toiminnasta kyseessä oleva jäte on syntynyt. On katsottu olevan ensisijaisesti tuottajan vastuulla järjestää jätehuolto tuottamiensa ja käytöstä poistettujen tuotteiden osalta. Henkilöautojen, pakettiautojen ja niihin rinnastettavien ajoneuvojen katsotaan kuuluvan kyseisen tuottajavastuun alaan, jolloin tuottajana on pidetty ajoneuvon valmistajaa, maahantuojaa tai ajoneuvoja maahan kotimaisen käyttäjän nimissä toimittavaa tahoa. Romutuksen ja rekisteristä poiston voidaan tuottajavastuun tapauksissa katsoa olevan ajoneuvon omistajalle ilmaista. Myös moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon tai laitteen renkaat kuuluvat tuottajavastuun alaan ja niiden tuottajana pidetään renkaan valmistajaa, maahantuojaa, pinnoittajaa tai renkailla varustetun laitteen tai ajoneuvon maahantuojaa. Edellä mainitut tuotteet kuuluvat tuottajavastuun alaan niiden myyntitavasta riippumatta ja vastuu koskee kyseisiä tuotteita markkinoille ammattimaisesti saattavia tuottajia.

Romutustodistuksella on tarkoitettu todistusta, joka ajoneuvon käsittelijän tai kerääjän tulee antaa ajoneuvon haltijalle varmistuttuaan siitä, että henkilöllä on ollut oikeus luovuttaa ajoneuvo romutusta varten. Romutustodistus vastaa todistuksena sitä, mitä asiasta on säännelty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, minkä lisäksi romutustodistuksena on voitu pitää myös vastaavanlaista Euroopan talousalueen valtiossa annettua romutustodistusta.

Kerääjä tai käsittelijä on velvollinen ilmoittamaan romuttamisesta edelleen Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi), joka vastaa ajoneuvon lopullisesta poistamisesta ajoneuvorekisteristä. Ajoneuvon rekisteristä poistamisesta voidaan periä maksu tuottajalta. Mikäli ajoneuvo on tuhoutunut muissa olosuhteissa, kuten kolarissa tai tulipalossa, tulee omistajan ilmoittaa asiasta suoraan Liikenteen turvallisuusvirastolle lopullista poistoa koskevalla pyynnöllä. Pyynnön tekemiseksi on tällöin täytettävä asiaa koskeva lomake, tiettyine liitteineen. Liikenteen turvallisuusvirastolla on edelleen velvollisuus ilmoittaa rekisteriin merkityt tiedot ajoneuvon lopullisesta poistamisesta ajoneuvon vakuuttaneelle vakuutusyhtiölle.

Ajoneuvon muu todistettava tuhoutuminen

Kuten edellä kävi ilmi, voidaan lopullista poistoa koskeva merkintä tehdä rekisteriin romutusta koskevan tilanteen lisäksi myös silloin, kun ajoneuvon voidaan katsoa tuhoutuneen jollain muulla tavalla todistettavasti.

Ajoneuvo katsotaan muulla tavalla todistettavasti tuhoutuneeksi ensiksikin silloin, kun M1- tai N1-luokan ajoneuvo on tuhoutunut niin, ettei sen toimittaminen kerääjälle tai käsittelijälle haltijan toimesta ja tuottajan lukuun ole mahdollista. Kyseisenlaisesta tuhoutumisesta tulee olla esitettävissä viranomaisselvitys.

Toiseksi ajoneuvon voidaan katsoa tuhoutuneen todistettavasti, kun voidaan esittää luotettava selvitys muun kuin M1- tai N1-luokan ajoneuvon tuhoutumisesta, romuttamisesta tai purkamisesta.

Kolmanneksi todistettavaa tuhoutumista ilmentävänä voidaan pitää sitä, että muun kuin M1- tai N1-luokan ajoneuvo on vakuutuksen perusteella lunastettu tuhoutuneena.

Neljänneksi ja viimeiseksi lopullisena tuhoutumisena on voitu pitää sitä, kun muu kuin M1- tai N1-luokan ajoneuvo on laissa määritellyllä tavalla siirtynyt kunnan omistukseen romuajoneuvona ja rekisteriin on tehty ilmoitus lopullista poistoa koskevan tiedon merkitsemisestä.

Romutuspalkkio

Ajoneuvon lopullisen rekisteristä poistamisen ja romuttamisen osalta voidaan huomioida alkuvuodesta 2018 voimaan tullut uusi laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta. Romutuspalkkion osalta lakia on suunniteltu sovellettavan 31.12.2018 saakka. Romutuspalkkio on katsottu olevan mahdollista myöntää valtion varoista avustuksena uuden henkilöauton hankintaan, romutettavan tilalle. Palkkion edellytyksiksi on katsottu, että romutuspalkkion saajan on oltava luonnollinen henkilö, joka hankkii uuden henkilöauton, jota ei ole rekisteröity vielä aiemmin Suomessa. Edellytyksenä on lisäksi, että sama henkilö on toimittanut romutettavaksi ajoneuvon, joka on ollut ennen romutusta viimeisen kalenterivuoden ja vähintään 10 vuotta ennen tätä liikennekäytössä ja, jonka omistajaksi henkilö on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin.

Vinkit

- Ajoneuvon lopullinen poistaminen rekisteristä merkitsee rekisteritunnuksen voimassaolon päättymisen lisäksi ajoneuvoverovelvollisuuden ja vakuutusmaksujen maksuvelvollisuuden lakkaamista.

- Rekisteriin tehtävä, lopullista poistoa tarkoittava, merkintä voidaan tehdä ainoastaan silloin, kun ajoneuvosta on annettu romutustodistus tai sitä vastaava Euroopan talousalueen valtiossa annettu todistus taikka, kun ajoneuvo on muutoin todistettavasti tuhoutunut.

Varoitukset

- Romutus ja ajoneuvon lopullinen rekisteristä poisto voivat vaatia huolellista suunnittelua ja asiaan perehtymistä, jolloin on hyvä huomioida esimerkiksi artikkelin aikana tuottajavastuusta mainitut seikat. Epäselvien tapauksien yhteydessä on suositeltavaa keskustella asiantuntevan lakimiehen kanssa.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa