Minilex - Lakipuhelin

Ajo-opetusluvan myöntäminen yksityishenkilölle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajokortin saamiseksi on ensin osallistuttava pakolliseen kuljettajaopetukseen. Vaihtoehtoina on osallistua joko autokouluopetukseen tai sitten opetusluvalla annettavaan opetukseen. Opetusluvalla on mahdollista antaa ajo-opetusta vaikkapa omalle lapsellensa tai vanhemmallensa. Koska nykyään autokoulut ovat kalliita, saattaa ajo-opetuksen antaminen sukukulaiselle opetusluvalla olla houkutteleva vaihtoehto. On kuitenkin muistettava, että kulujakin aiheutuu siitä, että opetuksessa käytettävä auto muutoskatsastetaan ja opettajaksi haluavan tulee suorittaa erityinen koe.

Opetusluvan myöntää hakemuksesta poliisi vuoden 2015 loppuun asti, minkä jälkeen opetusluvat myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Opetuslupa oikeuttaa vain luvassa mainitun henkilön tai henkilöiden opettamiseen ja vain luvassa mainitussa ajo-oikeuden luokassa, sillä opetuslupaan on merkittävä luvanhaltija, opetettava sekä ajo-oikeuden luokka. AM-luokan opetuslupaan on lisäksi merkittävä ajoneuvotyyppi, jota koskevaan kuljettajaopetukseen lupa oikeuttaa. B-luokan opetuslupa myönnetään kahdeksi vuodeksi ja aikaisintaan vuotta ennen kuin opetettava täyttää ajokortin saamisen vähimmäisiän. Luvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti B-luokan kuljettajantutkinnon. Opetuslupa, joka oikeuttaa antamaan harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen, myönnetään yhdeksi vuodeksi. Opetusluvan voimassaolo päättyy kun opetus on annettu. Muut kuin edellä mainitut opetusluvat myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää opetusajoneuvon luokkaa vastaavan ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Opetusluvan voimassaolo päättyy kun kuljettajantutkinto on suoritettu tai, jos kuljettajantutkintoa ei vaadita, kun opetus on annettu.

Luvan myöntäminen ei edellytä, että autokouluopetukseen osallistuminen tuottaisi opetettavalle hänen taloudellisten olosuhteidensa, autokoulumatkojen pituuden tai muiden syiden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Opetusluvan myöntämistä ei siis ratkaise, millainen opetettava on, vaan se, täyttääkö mahdollinen opettaja luvan edellytykset. Sukulaisuussuhde ei ole edellytyksenä luvan myöntämiselle, mutta mikäli opettaja on opetettavan vanhempi, isovanhempi, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus, myönnettävien opetuslupien määrää ei ole rajoitettu. Muutoin hakijalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opetuslupa saadaan myöntää kahdelle ja opetettavia saa olla kaksi, jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan tai opetettavien vanhempia, isovanhempia, huoltajia, lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia. Opetuslupa saadaan myöntää kahdelle myös, jos he ovat oppisopimussuhteessa koulutettavina autonkuljettajan ammattiopetukseen rinnastettavassa työnantajan antamassa kuljetusalan tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Jos opetuslupa myönnetään kahdelle, toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka antaa opetustodistuksen.

Opetusluvan hakijalla itsellään tulee olla ajo-oikeus opetusajoneuvoon sekä vähintään kolmen vuoden ajokokemus tästä samasta ajoneuvoluokasta. B-luokan ajo-opetusta varten hakijan tulee olla vähintään 25 vuotta täyttänyt, mutta AM-luokan mopon ajokorttia varten vähimmäisikä on 21 vuotta. Hakijan täytyy joko olla suorittanut opetettavia asioita koskevan opetuslupaopettajan kokeen tai hänellä on oltava liikenneopettajalupa. Kokeen suorittamista ei vaadita, jos hakija on enintään kolme vuotta aikaisemmin suorittanut kokeen hyväksytysti. Liikenneopettajalupa vaaditaan edellä sanotusta huolimatta aina harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen luvan saamiseksi. Edellä sanotun lisäksi ryhmään 2 kuuluvan luokan ajokorttia varten vaatimuksena on, että opetus annetaan kuljetusalan tutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa sellaisen työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä, joka voidaan rinnastaa autonkuljettajan ammattiopetukseen. Lisäksi oppilaalla on oltava B-luokan ajokortti sekä vetoauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, jos opetusta annetaan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttia varten. Opetusluvan hakijalla on myös oltava liikenneopettajalupa C- ja D-luokan opetukseen. A1-, A2- tai A-luokan opetuslupaa moottoripyörän ajokorttiluokan korottamiseen lähimpään ylempään luokkaan vaadittavan opetuksen antamiseksi hakevalla on oltava liikenneopettajalupa ja moottoripyörällä ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä muu kouluttajakoulutuksella tai sitä vastaavalla kokemuksella saavutettu kelpoisuus moottoripyöräkoulutuksen antamiseen.

Opetuslupaa ei kuitenkaan myönnetä hakijalle, jota on pidettävä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopimattomana. Hakijaa ei pidetä tehtävään sopivana, jos hän on luvan myöntämistä edeltäneen viiden vuoden aikana ollut ajokiellossa rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen tai sellaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan tai jos hän on tänä viiden vuoden aikana syyllistynyt mainittuihin tekoihin niin, että ajokieltoon määräämisen perusteet täyttyvät. Sopivana hakijaa ei pidetä silloinkaan, jos hänet on viimeisen vuoden aikana määrätty ajokieltoon ja siihen määräämisen syynä on muu kuin edellä mainittu liikennerikos tai jos hän on viimeisen vuoden aikana syyllistynyt tällaisiin tekoihin niin, että ajokieltoon määräämisen perusteet täyttyvät. Lupaa ei myönnetä silloinkaan, jos hakija on rikosrekisteriin tai poliisin pitämään rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään.

Opetusajoneuvo on myös muutoskatsastettava, vaikka muutoskatsastusta ei vuoden 2016 alusta alkaen tarvitse olla tehtynä vielä opetuslupaa haettaessa. Ajoneuvoon on esimerkiksi lisättävä opettajaa varten erillinen jarrupoljin sekä oma sivupeili. Auton taakse on myös asennettava valkoinen tunnuskolmio, joka tiedottaa muille tienkäyttäjille ajoneuvon kuljettajan olevan ajo-opetuksessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa