Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin alkamisen henkilökohtaiset oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin henkilökohtaiset oikeusvaikutukset liittyvät velalliseen tai oikeushenkilön, kuten yhtiön, edustajiin. Kun luonnollinen henkilö asetetaan konkurssiin, yleensä hänen kelpoisuuttaan yhteiskunnallisiin tehtäviin rajoitetaan. Konkurssitila estää myös monien elinkeinojen harjoittamisen.

Velallisen velvollisuudet konkurssin aikana voidaan jakaa yleisiin ja erityisiin velvollisuuksiin. Velallisen yleinen myötävaikutusvelvollisuus merkitsee, että velallisen on myötävaikutettava siihen, että pesänhoitaja voi suorittaa hänelle kuuluvat tehtävät ja konkurssimenettely voidaan saattaa asianmukaisesti päätökseen. Hänen on myös oltava pesänhoitajan tavoitettavissa ja ilmoitettava tälle yhteystietonsa ja niiden muutokset. Myötävaikutusvelvollisuuden täyttämiseksi velallinen on myös pesänhoitajan pyynnöstä velvollinen saapumaan pesänhoitajan tai velallisen omiin toimitiloihin. Pesänhoitajan antamien vaatimusten on kuitenkin oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia, minkä vuoksi velalliselle on muun muassa varattava kohtuullinen aika saapua paikalle. Paikalle saapumisen vaatiminen on oltava myös tarpeellista.

Velallisen erityinen myötävaikutusvelvollisuus merkitsee laissa erityisesti mainittuja velallisen myötävaikutusvelvollisuuksia. Velallisen on huolehdittava, että pesänhoitaja saa pesään kuuluvan omaisuuden ja velallisen käyttämät toimitilat hallintaansa sekä pääsyn velallisen tietojärjestelmiin. Hänen tulee myös antaa pesänhoitajalle pesäluettelon laatimista varten tarpeelliset tiedot konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta ja konkurssisaatavista sekä antaa pesänhoitajalle muut tämän tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.

Velallisen myötävaikutusvelvollisuuteen kuuluu myös muun muassa pesäluettelon oikeaksi vahvistaminen allekirjoituksella. Velallinen voidaan lisäksi määrätä maastapoistumiskieltoon, jos on syytä epäillä, että tämä poistuisi maasta ja täten laiminlöisi velvollisuuksiaan konkurssissa. Maastapoistumiskielto voi olla voimassa enintään pesäluettelon vahvistamiseen saakka.

Mikäli velallinen niskoittelee laiminlyömällä esimerkiksi tiedonantovelvollisuutensa, voidaan käyttää pakkokeinoja, kuten vangitsemista. Mikä tahansa laiminlyönti ei johda pakkokeinoihin, vaan laiminlyönnin on oltava seurauksiltaan vakava. Esimerkiksi velallisen kieltäytyminen tietojen antamisesta pesäluetteloa varten voidaan katsoa seurauksiltaan vakavaksi laiminlyönniksi. Pakkokeinoista päättää tuomioistuin pesänhoitajan vaatimuksesta.

Konkurssin oikeusvaikutukset alkavat konkurssiin asettamispäätöksen ilmoittamalla kellonlyömällä. Henkilökohtaisten vaikutusten päättymisestä on säädetty nimenomaisesti lainsäädännössä. Ne ovat voimassa enintään neljä kuukautta konkurssin alkamisesta.

Konkurssin alkamisella on monia velalliseen ulottuvia henkilökohtaisia oikeusvaikutuksia, joista erityisesti velallisen myötävaikutusvelvollisuus voi olla merkityssisällöltään niin laaja, ettei sitä ole mahdollista käsitellä kattavasti tässä artikkelissa. Soittamalla Minilexin lakipuhelimeen saa tarkempaa tietoa konkurssin henkilökohtaisista oikeusvaikutuksista ja esimerkiksi siitä, milloin pesänhoitajan vaatimukset voivat olla kohtuuttomia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa