Minilex - Lakipuhelin

Tilaajan maksuviivästyksen seuraus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti kuluttajapalveluksen hinnan maksuajankohta määräytyy tilaajan ja toimeksisaajan välisen sopimuksen perusteella. Jollei maksuajankohdasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta toimeksisaajan sitä vaatiessa, ei kuitenkaan ennen kuin palvelus on luovutettu ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus tarkastaa suoritus. Jos palvelusta ei suoriteta kiinteään hintaan, tilaajalla on oikeus saada pyynnöstä maksuerittely. Ennen erittelyn saamista tilaaja ei ole velvollinen maksamaan laskua. Pankin tai postin välityksellä suoritettu maksu katsotaan tapahtuneeksi sinä päivänä, jona pankki tai posti on hyväksynyt tilaajan maksutoimeksiannon.

Tilaajan maksuviivästyksen seurauksena toimeksisaajalla on oikeus suorituksesta pidättymiseen. Jos palveluksen hinta tai osa siitä on maksettava ennen palveluksen luovutusta, mutta maksu viivästyy, toimeksisaajalla on oikeus pidättyä suorituksesta, kunnes hän saa maksun. Toimeksisaajan on ilmoitettava suorituksen keskeyttämisestä viipymättä tilaajalle.

Jos suorituksen keskeyttämisestä aiheutuisi vaaraa terveydelle tai huomattavaa vaaraa omaisuudelle, toimeksisaajan on kuitenkin suoritettava vaaran torjumiseksi välttämättömät toimenpiteet. Toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen keskeyttämisestä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista. Jos tilausta ei peruuteta tai sopimusta pureta, toimeksisaajalla on tilaajan maksuviivästyksen perusteella lisäksi oikeus viivästyskorkoon.

Tilaajan olennaisen maksuviivästyksen seurauksena toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelusta ei ole suoritettu. Viivästyksen olennaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon sen kesto ja maksamatta olevan erän suuruus. Muutaman päivän viivästys täyttää vain harvoin olennaisuuden vaatimuksen. Toimeksisaajalla on oikeus sopimuksen purkamiseen samalla tavalla myös, jos hän on antanut tilaajalle kohtuullisen lisäajan hinnan maksamiseen, eikä tilaaja ole suorittanut maksua lisäajan kuluttua. Jos tilaaja on ilmoittanut, ettei hän suorita maksua, toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen lisäajan kuluessa.

Jos toimeksisaaja purkaa sopimuksen, toimeksisaajalla on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta huolimatta. Toimeksisaajalla on lisäksi oikeus korvaukseen muista sopimuksen purkamisen aiheuttamista kustannuksista ja vahingosta.

Toimeksisaajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos tilaajan maksuviivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä eli lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka vastaavasta tilanteesta.

Tilaajan maksuviivästyksen seurauksena toimeksisaajalla on myös oikeus pidättää palveluksen kohteena oleva irtain esine hallinnassaan, jos esine on luovutettu korjauksen ajaksi toimeksisaajan haltuun. Tämä tarkoittaa, että toimeksisaajalla on oikeus olla luovuttamatta esinettä tilaajalle tai esineen omistajalle, kunnes saatava on maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus. Tiettyjen ehtojen täyttyessä toimeksisaajalla on myös oikeus myydä kyseinen esine.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään kuluttajapalveluksiin liittyvissä kysymyksissä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa