Minilex - Lakipuhelin

Palveluksen hinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajapalveluksen hinta määräytyy lähtökohtaisesti tilaajan ja toimeksisaajan välisen sopimuksen perusteella. On tärkeää muistaa, että osapuolten keskenään sopimaa hintaa voidaan sovitella kuluttajansuojalain nojalla, jos se on kohtuuton ottaen huomioon palveluksen laatu ja yleinen hintataso.

Jos hinnasta tai sen laskemistavasta ei ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon esimerkiksi palveluksen sisältö, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa ja sopimuksentekoajankohdan käypä hinta.

Hinnan kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon palveluksen vaatima ammattitaito, välineet ja työvoima sekä ammattimaisen suorituksen vaatima aika. Työn laadulle asetettuja vaatimuksia ja työn lopputulosta verrataan keskenään. Kohtuullinen hinta voi olla myös tavanomaista korkeampi, jos palveluksen edellytetään olevan lopputulokseltaan erityisen korkealaatuinen tai jos sen suorittaminen vaatii erityistä ammattitaitoa tai kokemusta. Tällöin palveluksen on luonnollisesti toteuduttava asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Käypä hinta on tärkeä lähtökohta kohtuullisen hinnan arvioinnissa, mutta se ei kuitenkaan yksin voi määrätä palveluksen hintaa. Yleistä hintatasoa arvioidaan pääsääntöisesti sopimuksen tekoajankohdan mukaan.

Toimeksisaajan on suoritettava palvelus taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla eli tarpeettoman kalliisiin toimenpiteisiin ei saa ryhtyä. Palvelusta ei kuitenkaan täydy suorittaa halvimmalla mahdollisella tavalla, vaan olennaista on pysyä taloudellisesti järkevissä kustannuksissa ottaen huomioon esimerkiksi suoritustuloksen kestävyys ja kohde-esineen odotettavissa oleva käyttöikä.

Toimeksisaajan palvelusta markkinoidessaan antamat tiedot vaikuttavat hinnan määräytymiseen, jos niiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen. Tällöin hinta nimittäin määräytyy toimeksisaajan markkinoinnin yhteydessä antamien tietojen mukaisesti.

Elinkeinonharjoittaja saattaa ryhtyä kuluttajan pyynnöstä erilaisiin palvelusta valmisteleviin toimenpiteisiin, kuten selvittämään alustavasti suorituksen sisältöä. Tällaisista toimenpiteistä elinkeinonharjoittaja voi vaatia maksun, paitsi jos kuluttajalla on esimerkiksi alalla vallitsevan käytännön perusteella aihetta olettaa, että ne ovat maksuttomia.

Toimeksisaaja ei saa vaatia maksua hukkaan menneestä työstä tai materiaalista taikka muista aiheutuneista lisäkustannuksista, jos palveluksen kohde vahingoittuu, tuhoutuu tai menee muuten hukkaan ennen palveluksen luovutusta eikä se johdu tilaajasta. Edellä mainittua ei kuitenkaan sovelleta, jos suoritus on mennyt hukkaan sen jälkeen, kun palveluksen luovutus on viivästynyt tilaajasta johtuvasta syystä.

Jos syntyy erimielisyys siitä, onko esitettyä rahamäärää pidettävä kiinteänä hintana, enimmäishintana, hinta-arviona vai suuntaa-antavana hintatietona, toimeksisaajan on näytettävä väitteensä toteen.

Kiinteällä hinnalla tarkoitetaan, että tilaajan on maksettava sovittu hinta riippumatta palveluksen suorittamiseen liittyvien kustannusten tai muiden olosuhteiden muutoksista. Kiinteää hintaa toimeksisaaja ei saa ylittää. Toisaalta tilaaja on velvollinen maksamaan sovitun kiinteän hinnan, vaikka palveluksen suorittaminen olisi tullut tosiasiassa kiinteää hintaa halvemmaksi. Enimmäishinta asettaa ylärajan tilaajan maksettavaksi tulevalle hinnalle, mutta palveluksen hinta voi olla myös sitä alhaisempi, jos palveluksen kustannukset jäävät vähäisemmiksi.

Jotta kyseessä olisi varsinainen hinta-arvio, toimeksisaajalla on täytynyt olla käytössään riittävän täsmälliset tiedot palveluksen suorittamiseen liittyvistä seikoista. Tilaajan antamiin vääriin tietoihin perustuva hinta-arvio ei kuitenkaan pääsääntöisesti sellaisenaan sido toimeksisaajaa. Jos toimeksisaaja on antanut palveluksesta varsinaisen hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla. Tilaaja ja toimeksisaaja voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää. Hinta-arvion katsotaan tarkoittavan palveluksesta perittävää kokonaishintaa, jollei toisin ole sovittu.

Yleisluonteisia ja olettamuksiin pohjautuvia arvioita palveluksen hinnasta pidetään sen sijaan suuntaa-antavina hintatietoina, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, minkä hintaiseksi tilaaja on voinut kohtuudella arvioida palveluksen muodostuvan. Toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle, jos suuntaa-antava hintatieto näyttää ylittyvän huomattavasti.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään kuluttajapalveluksiin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa