Minilex - Lakipuhelin

Toimeksisaajan oikeudet ja velvollisuudet kuluttajapalvelussopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimeksisaajan kuluttajansuojalaissa säädetyt oikeudet suojaavat toimeksisaajan asemaa erityisesti silloin, jos tilaaja laiminlyö palveluksen hinnan maksamisen. Kuluttajapalveluksen tilaajan oikeuksien toteutumista turvaavat puolestaan toimeksisaajalle asetetut velvollisuudet.

Oikeudet

Oikeus pidättyä suorituksesta

Toimeksisaaja saa keskeyttää suorituksen, jos tilaaja viivästyy palveluksen hinnan maksamisessa.  Vaaran torjumiseksi välttämättömät toimenpiteet on kuitenkin suoritettava. Toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen suorituksesta pidättymisestä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

Oikeus viivästyskorkoon

Tilaajan maksuviivästystilanteissa toimeksisaajalla on, milloin tilausta ei peruuteta tai sopimusta pureta, oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

Oikeus purkaa sopimus

Jos tilaaja viivästyy olennaisesti palveluksen hinnan maksamisessa, toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelusta ei ole suoritettu. Toimeksisaajalla on oikeus sopimuksen purkamiseen myös, jos tilaaja ei ole suorittanut maksua toimeksisaajan asettaman kohtuullisen lisäajan kuluessa tai jos tilaaja laiminlyö myötävaikuttaa sopimuksen täyttämiseen. Toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen heti, jos on selvää, että tilaaja tulee syyllistymään olennaiseen sopimusrikkomukseen.

Oikeus vahingonkorvaukseen

Jos toimeksisaaja purkaa sopimuksen tai jos tilaaja peruuttaa palveluksen, toimeksisaajalla on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta. Toimeksisaajalla on pääsääntöisesti oikeus korvaukseen myös muista sopimuksen aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta.

Toimeksisaajan oikeus pidättää palveluksen kohde hallinnassaan

Toimeksisaajan ei tarvitse luovuttaa palveluksen kohteena olevaa irtainta esinettä tilaajalle tai esineen omistajalle, jos tilaaja laiminlyö kyseisestä sopimuksesta johtuvan maksuvelvollisuutensa.  Toimeksisaaja saa pidättää esineen hallinnassaan, kunnes saatava on maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus. Tiettyjen edellytysten täyttyessä toimeksisaajalla on lisäksi oikeus myydä kyseinen esine.

Oikeus virheen oikaisuun

Toimeksisaaja saa pääsääntöisesti suorittaa virheen korjaamisen tai suorituksen omalla kustannuksellaan, jos hän tilaajan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Toimeksisaajalla on oikeus tähän, vaikka tilaaja ei olisi vaatinut virheen oikaisua.  Jos oikaisu onnistuu asianmukaisesti, toimeksisaaja välttää muut palveluksen virheen seuraamukset, joita tilaajalla olisi mahdollisesti oikeus vaatia.

 

Velvollisuudet

Luovutusajankohta ja materiaalien hankkiminen

Jos toimeksisaaja ja tilaaja eivät ole sopineet palveluksen luovutusajankohdasta, se on luovutettava palveluksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta. Toimeksisaajan on myös hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavat aineet, varaosat ja tarvikkeet, ellei toisin ole sovittu.

Lupa lisätöiden suorittamiseen

Toimeksisaajan on pyydettävä tilaajalta lupa toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä.

Palveluksen laatu

Palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä toimeksisaaja ja tilaaja ovat sopineet. Toimeksisaajan on suoritettava palvelus ammattitaitoisesti ja huolellisesti tilaajan edut huomioiden.

Neuvontavelvollisuus

Jos palvelus ei ilmeisesti ole tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen tai se muodostuu tilaajan kannalta huomattavasti odotettua kalliimmaksi, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava tästä tilaajalle. Toimeksisaajan on pääsääntöisesti keskeytettävä palveluksen suorittaminen, jollei hän tavoita tilaajaa kohtuullisessa ajassa. Palveluksessa on virhe, jos toimeksisaaja laiminlyö neuvontavelvollisuutensa.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Tilaajalla ja hänen perheenjäsenellään on oikeus korvaukseen henkilö- ja esinevahingosta, jonka he kärsivät palveluksessa olevan virheen vuoksi. Välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Jos haluat tietää lisää kuluttajapalvelussopimuksista, ota yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa