Minilex - Lakipuhelin

Mitä seuraamuksia on kuluttajapalveluksen virheestä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajapalveluksen virheellisyyttä arvioidaan lähtökohtaisesti tilaajan ja toimeksisaajan välisen sopimuksen perusteella. Kuluttajapalveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä osapuolten kesken on sovittu. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata yleistä vaatimustasoa ja lainsäädännön vaatimuksia. Vastuusta vapautuakseen toimeksisaajan on osoitettava, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Palveluksessa on virhe myös, jos se ei vastaa toimeksisaajan antamia tietoja.

Voidakseen vedota palveluksen virheeseen tilaajan on ilmoitettava virheestä toimeksisaajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Edellä mainitun estämättä tilaaja saa kuitenkin vedota palveluksen virheeseen, jos toimeksisaaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai jos palvelus ei täytä terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia tai on muutoin terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.  

Tilaajalla on kuluttajapalveluksen virheen seurauksena oikeus pidättytyä maksamasta palveluksen hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus.

Tilaajaa saa ensisijaisesti vaatia, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman tilaajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Toimeksisaajalla on oikeus tarjoutua suorittamaan oikaisu omalla kustannuksellaan viipymättä tilaajan virheilmoituksen jälkeen, vaikka tilaaja ei vaatisi tätä. Tilaaja voi kieltäytyä oikaisusta, jos se aiheuttaisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta tai muusta erityisestä syystä. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi perusteltua aihetta epäillä, ettei virheen oikaisu onnistuisi.

Vaikka toimeksisaaja ei olisi saanut tilaisuutta virheen oikaisuun, tilaaja voi itse korjauttaa virheen, jos ei voida kohtuudella edellyttää, että tilaaja olisi jäänyt odottamaan toimeksisaajan suorittamaa oikaisua. Esimerkkinä tästä on, että toimeksisaaja ei ole valmis suorittamaan korjaustyötä riittävän nopeasti.

Toimeksisaajan suorittama virheen oikaisu on ensisijainen vaihtoehto suhteessa muihin seuraamuksiin eli hinnan alennukseen ja sopimuksen purkuun. Jollei virheen oikaisu onnistu tai sitä ei suoriteta kohtuullisessa ajassa, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnan alennusta. Jos on painavia syitä olettaa, että palveluksessa tulee olemaan olennainen virhe, tilaaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelus on vielä suorittamatta. Tällöin suoritus keskeytetään eikä tilaaja joudu maksamaan suorittamatta jäävästä osasta palvelusta.

Siltä osin kuin palvelus on suoritettu, tilaaja saa purkaa sopimuksen, jos hän muutoin joutuisi kohtuuttomaan tilanteeseen. Palveluksen tilaaminen tiettyä ohimenevää tarvetta varten voi tulla kyseeseen tällaisena tilanteena. Jos tilaaja on tilannut esimerkiksi hääpuvun, jonka virheen korjaus ei onnistu ajoissa, on tilaajan voitava purkaa sopimus kokonaisuudessaan. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on tilaajan tällöin maksettava toimeksisaajalle sen arvoa vastaava korvaus.

Tilaajalla on oikeus korvaukseen henkilö- ja esinevahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Oikeus korvaukseen on myös tilaajan perheenjäsenellä, joka kärsii virheen vuoksi vahinkoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa