Minilex - Lakipuhelin

Käsiraha kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupassa käytetään usein käsirahaa, jonka tarkoituksena on turvata kaupan toteutumista ja toisaalta toimia sopimussakon luonteisena sanktiona tilanteessa, jossa kaupanteosta vetäydytään sen jälkeen kun kaupasta on jo alustavasti sovittu. Käsiraha vastaa yleensä tiettyä prosenttiosuutta kaupasta, ja on kaupan toteutuessa osa kauppahintaa.

Käsirahan maksaminen ei ole kiinteistökaupassa pakollinen toimi. Myyjällä onkin oikeus saada kaupasta vetäytymisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvattua myös suoraan lain nojalla. Käsirahaa voidaan kuitenkin käyttää sekä tilanteessa, jossa kiinteistön kaupasta on tehty esisopimus että tilanteessa, jossa maakaaren mukaista esisopimusta ei ole tehty. Kiinteistön kaupan esisopimus velvoittaa osapuolia päättämään kaupan eli tekemään lopullisen kaupan. Mikäli ostotarjous on tehty noudattamatta maakaaressa esisopimukselle asetettuja muotomääräyksiä, ei tarjous velvoita ostajaa tai myyjää kaupan päättämiseen.

Silloin kuin kiinteistö kaupasta ei ole tehty kirjallista esisopimusta maakaaren säännöksiä noudattaen ja kaupan toinen osapuoli sittemmin kieltäytyy tekemästä kauppaa, on kieltäytyneen osapuolen korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset. Mikäli ostaja on maksanut maksanut käsirahan myyjälle, on myyjän kuitenkin palautettava käsiraha niiltä osin, kuin käsiraha ylittää edellä mainittujen  kustannusten määrän. Silloin, kun myyjä on kaupasta vetäytyvä osapuoli, tulee hänen luonnollisesti palauttaa koko käsiraha ostajalle. Toisin sanoen, silloin kuin kiinteistön kaupasta ei ole tehty esisopimusta maakaaren muotomääräyksiä noudattaen ei käsiraha voi tulla kokonaan menetetyksi, elleivät myyjälle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset todella vastaa maksetun käsirahan määrää.

Jos kiinteistön kaupasta on tehty esisopimus, jossa on sovittu käsirahan maksamisesta ja menettämisestä voi ostaja kaupasta vetäytyessään menettää koko käsirahan, riippumatta siitä millaiset kustannukset myyjälle kaupan peruuntumisesta aiheutuu. Sekä ostajan että myyjän onkin syytä olla tietoisia siitä, millaiset vaikutukset eri muodoissa tehdyllä tarjouksilla on. Mikäli myyjä haluaa käyttää käsirahaa sopimussakkoluonteisena seuraamuksena on kiinteistön kaupasta tehtävä esisopimus maakaaren muotomääräyksiä noudattaen eli samassa muodossa kuin kiinteistön kauppakirja tehdään.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin käsirahasopimuksesta kiinteistön kaupassa suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

KÄSIRAHASOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASSA

1. Myyjä
Miia Myyjä (henkilötunnus)
Myyjänkatu 1
00100 Helsinki

2. Ostaja
Olivia Ostaja (henkilötunnus)
Ostajankatu 1
00100 Helsinki

3. Sopimus
Me allekirjoittaneet sovimme tällä sopimuksella tekevämme kiinteistönkaupan XX-nimisestä tilasta / kiinteistöstä Rn:o 1:23, jonka kiinteistötunnus on 123-45-6-7 ja joka sijaitsee Helsingin kunnassa osoitteessa Myyjänkatu 1, 00100 Helsinki, viimeistään 1.1.2020.
Tämän kaupan vakuudeksi ostaja Olivia Ostaja maksaa myyjälle Miia Myyjä käsirahana 5 000 euroa, mikä kuitataan vastaanotetuksi tämän sopimuksen allekirjoituksin. Siinä tapauksessa, että ostaja vetäytyy kaupasta, on myyjällä oikeus pidättää käsirahasta korvauksena kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Myyjän on palautettava ostajalle käsirahan se osuus, joka ylittää myyjälle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 1.1.2020 lukien. Siinä tapauksessa, että myyjä vetäytyy kaupasta, on ostajalla oikeus saada takaisin myyjältä hänelle maksamansa käsiraha 5 000 euroa sekä lisäksi ostajalle kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 1.1.2020 lukien.

4. Lopuksi
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

5. Päiväys ja allekirjoitukset

______________________               ____/____/_________
paikka                                        aika

_______________________             ____________________
Olivia Ostaja                              Miia Myyjä

--

TÄYTTÖOHJEET

KOHTA 1. MYYJÄ
Tähän merkitään myyjän tiedot eli sen sopimuksen osapuolen, joka myy kiinteistön. Myyjän etu- ja sukunimi, henkilötunnus sekä osoite pitää mainita.

KOHTA 2. OSTAJA
Tähän merkitään ostaja eli se sopimuksen osapuoli, joka on ostamassa kiinteistön. Ostajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus sekä osoite pitää mainita.

KOHTA 3. SOPIMUS
Tähän merkitään allekirjoittajien eli ostajan ja myyjän tahdonilmaisu tehdä kiinteistökauppa tämän sopimuksen perusteella. Tähän merkitään tarkasti kaupan kohde eli kiinteistö ja kirjoitetaan sen sijainti siten, että ensin mainitaan tilan/kiinteistön nimi, rakennuksen numero, kiinteistötunnus, kunta ja tarkka osoite sekä päivämäärä, jolloin kauppa tehdään viimeistään.
Käsiraha toimii kaupan vakuutena ja vahvistaa kauppaa. Tähän kohtaan merkitään ostajan etu- ja sukunimi sekä hänen velvollisuutensa maksaa käsiraha kaupan vakuutena myyjälle. Käsiraha ilmoitetaan tarkasti numeroin sekä se, että käsiraha kuitataan vastaanotetuksi tämän sopimuksen allekirjoituksin. Tähän merkitään myös, että käsiraha on osa kauppahintaa.
Siltä varalta, että ostaja peruuttaa kiinteistön kaupan, tähän kohtaan merkitään myyjän oikeus pidättää osa käsirahasta itsellään kaupan purkautuessa. Tämä käsirahan osa määritellään sen suuruiseksi kuin kustannukset, jotka ovat aiheutuneet kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista. Tältä ylimenevältä osalta myyjän on palautettava loput käsirahasta ostajalle eli se osuus, joka ylittää myyjälle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korkolain 4 §: 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kaupantekohetkestä lukien.
Siltä varalta, että myyjä vetäytyy kaupasta, on ostajalla oikeus saada maksamansa käsiraha takaisin myyjältä. Käsirahan määrä ilmoitetaan tässä kohtaa tarkasti numeroin. Ostajalla on oikeus saada korvausta myyjältä kaupan kohteeseen tutustumisesta aiheutuneista kustannuksista sekä muista tarpeellisista toimista aiheutuneista kustannuksista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kaupantekohetkestä lukien.

KOHTA 4. LOPUKSI
Tähän merkitään molempien sopimuksen osapuolien saaneen omat kappaleensa tästä sopimuksesta.

KOHTA 5. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tähän kohtaan merkitään allekirjoituspaikka, päivämäärä sekä molempien osapuolten, myyjän sekä ostajan, allekirjoitukset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa