Minilex - Lakipuhelin

Hallinnanjakosopimus kiinteistön kauppakirjassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistö voidaan myydä useammalle ostajalle yhteisesti, jolloin he omistavat kiinteistön määräosaisesti. Kauppakirjaan on merkittävä kiinteistön kaupan kohde eli luovutettava kiinteistö, kaupan osapuolet eli myyjä ja ostaja(t), luovutustarkoitus sekä kauppahinta. Kun kiinteistöllä on kaksi tai useampi yhteinen omistaja, he omistajat maapohjan määräosin yhteisesti. Tekemällä hallinnanjakosopimuksen kiinteistön omistajat sopivat kiinteistön hallinnan jakamisesta silloin, kun kiinteistöä ei ole tarkoituksenmukaista lohkoa tai halkoa omistajien kesken niin, että niistä muodostuvat itsenäiset kiinteistöt.

Hallinnanjakosopimus on kirjaamiskelpoinen erityinen oikeus kiinteistöön ja se on tavallinen paritalokiinteistön tai yhteisomistuksessa olevan kiinteistön omistuksesta sovittaessa. Hallinnanjakosopimuksen osapuolet omistavat määräosaisesti koko maapohjan, mutta sopivat maapohjan hallinnasta, sitä koskevista velvollisuuksista, yhteisesti hallittavista alueista ja kiinteistön mahdollisesta jakamisesta hallinnanjakosopimuksella. Hallinnanjakosopimus kirjataan kiinteistötietorekisteriin ja se tekee siitä sitovan sopimuksen kolmansiin osapuoliin nähden, kuten panttioikeuden haltijoita ja seuraavia omistajia kohtaan.

Hallinnanjakosopimus on luonteeltaan tavallinen sopimus, joka ei ole pakollinen kiinteistön kauppakirjassa eikä sitä ole edellytetty tehtäväksi kiinteistön kauppakirjaa tehdessä. Sitä ei siis myöskään tarvitse tehdä noudattaen kiinteistön kauppakirjan määrämuotoa. Kiinteistön yhteisomistajat voivat halutessaan tehdä hallinnanjakosopimuksen, mikä onkin järkevää riitatilanteiden välttämiseksi. Hallinnanjakosopimus ei ole sopimus kiinteistön omistuksesta, vaan sen hallinnasta, ja kun sellainen on tehty, on se tarpeen rekisteröidä kiinteistörekisteriin. Hallinnanjakosopimus edellyttää vain omistajaosapuolten yksimielisyyttä sovituista asioista, jonka he vahvistavat omilla allekirjoituksillaan.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin hallinnanjakosopimuksesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi

HALLINNANJAKOSOPIMUS

1.  KIINTEISTÖN OMISTAJAT
Yritys A Oy ([Y-tunnus])
Maija Mallikas ([henkilötunnus])
Omistajankatu 1
00100 Helsinki
(jäljempänä OMISTAJA 1)

Yritys B Oy ([Y-tunnus])
Mikko Mallikas ([henkilötunnus])
Omistajankatu 2
00100 Helsinki
(jäljempänä OMISTAJA 2)

2.  KIINTEISTÖ
[Kiinteistön sijaintikunta]
[kylä]
[tilan nimi]
[rekisterinumero]
(TAI Tontin sijaintikunta, kaupunginosan nimi tai numero, korttelin numero ja tontin numero.  TAI Määräalan ja määräosan yksilöinti.)
Kiinteistötunnus:
Pinta-ala:
Osoite:
Kiinteistölle on myönnetty rakennusoikeus yhteensä [] m2.
(Kohteen määrittelevä kartta liitteenä 1)

3.  KIINTEISTÖÖN KOHDISTUVAT ERITYISET OIKEUDET
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kiinteistöön kohdistuvat erityiset oikeudet ovat:
- [Kiinteistöön kohdistuva erityinen oikeus, sen alkamis- ja päättymisajankohta, oikeuden etusija, osapuolet].
[Osapuolelta] on saatu suostumus etusijan muuttamiseen siten, että tämä hallinnanjakosopimus siirtyy kirjattaessa parhaalle etusijalle.
(TAI: Kiinteistöön ei kohdistu mitään erityisiä oikeuksia.)

4.  KIINTEISTÖÖN KOHDISTUVAT RASITTEET
Kiinteistöön kohdistuvia rasitteita ovat:
- [Rasite; määräys, johon rasite perustuu; ja määrännyt viranomainen]
-
-
                   (TAI: Kiinteistöön ei kohdistu mitään rasitteita.)

5.  OMISTUSOIKEUS
Osapuolet ovat saaneet kiinteistön omistukseensa pp.kk.vvvv allekirjoitetulla [asiakirja, jolla kiinteistö on saatu omistukseen]. Omistus jakaantuu sopijapuolten välillä siten, että OMISTAJA 1:n omistusosuus on ½, ja OMISTAJA 2:n omistusosuus on ½.

6.  HALLINTA JA KÄYTTÖOIKEUDET
Tällä sopimuksella kiinteistön hallinta jaetaan omistusosuuksien mukaan seuraavalla tavalla:
OMISTAJA 1 hallitsee [hallinta-alueen yksilöinti ja pinta-ala]. Hallintaoikeus koskee maapohjan lisäksi alueella sijaitsevaa [] m2 kokoista [omakotirakennusta]. Alue on merkitty karttaan sinisin viivoin.
OMISTAJA 2 hallitsee [hallinta-alueen yksilöinti ja pinta-ala]. Hallintaoikeus koskee maapohjan lisäksi alueella sijaitsevaa [] m2 kokoista [omakotirakennusta]. Alue on merkitty karttaan punaisin viivoin.
Sopijapuolten yhteiseksi hallinta-alueeksi määrätään [hallinta-alueen yksilöinti ja pinta-ala]. Alueella sijaitsee sopijapuolten [esimerkiksi autopaikoitus]. Alue on merkitty karttaan keltaisin viivoin.
Hallinta-alueet on merkitty liitteenä 1 olevaan karttaan.

7.  RAKENNUSOIKEUDET
OMISTAJA 1 aikoo rakentaa alueensa rakennusoikeutetulle osalle asuinrakennuksen ja varastorakennuksen. Hänellä on oikeus käyttää koko kiinteistölle myönnetystä rakennusoikeudesta puolet eli [] m2.
OMISTAJA 2 aikoo rakentaa alueensa rakennusoikeutetulle osalle asuinrakennuksen ja varastorakennuksen. Hänellä on oikeus käyttää koko kiinteistölle myönnetystä rakennusoikeudesta puolet eli [] m2. 
Sopijapuolten yhteiselle hallinta-alueelle voidaan rakentaa tai sitä voidaan muuten muokata vain sopijapuolten erikseen niin sopiessa.

8.  TOISEN SOPIJAPUOLEN HALLINTA-ALUEEN KÄYTTÖ
Sopijapuolella on toista sopijapuolta kuultuaan oikeus sijoittaa toisen alueelle, hänen rakennuksiaan välittömästi tukevia tai muuten tarvittavia johtoja, linjoja tai vastaavia reititysrakennelmia. Tämä voidaan tehdä vain, jos se on välttämätöntä teknisten ja turvallisuuteen liittyvien tekijöiden ja määräysten takia. Sijoittaminen on tehtävä mahdollisimman vähän toista sopijapuolta häiriten. Sijoittava sopijapuoli vastaa toimenpiteen kustannuksista.
Sopijapuolilla on yhtäläinen oikeus käyttää kiinteistölle johtavia kulkuyhteyksiä sekä yhteiseksi merkittyjä hallinta-alueita.                  

9.  SOPIJAPUOLTEN KIINNITYSOIKEUDET
Sopijapuolet ovat yksin vastuussa hallinta-alueelleen vahvistettavista tai vahvistetuista kiinnityksistä.

10. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN KOLMANNELLE
Tämä hallinnanjakosopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen on sopijapuolen siirrettävissä toista sopijapuolta kuulematta. Tässä siirtämisellä tarkoitetaan kaikenlaisia laillisia saantoja.

11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus on voimassa [toistaiseksi/ tietty määräaika].

12. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tämä sopimus on laadittu neljänä samasanaisena kappaleena, kaksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimus toimitetaan kirjattavaksi [Helsingin] maanmittaustoimistoon heti sen tultua allekirjoitetuksi. Tämä sopimus kirjataan parhaalle etusijalle.

_______________________                                         _____/_____/_____________
paikka                                                                   aika

_______________________                                         _________________________
Maija Mallikas                                                       Mikko Mallikas

13. TODISTAJAT

_______________________                                         _______________________
Tiina Todistaja                                                      Teppo Todistaja

Liitteet:         Liite 1: Kartta
 

 

--

TÄYTTÖOHJEET

Asiakirja on tarkoitettu muokattavaksi tapauskohtaisesti. Hakasulut ja tummennukset sisältävät kohtia, jotka asiakirjan loppukäyttäjä muokkaa itse.

1.  KIINTEISTÖN OMISTAJAT
Tähän kohtaan mainitaan kohteen omistajat riittävällä tarkkuudella. Omistajina voi olla luonnollinen henkilö, josta mainitaan nimi ja henkilötunnus, TAI oikeushenkilö, jolloin mainitaan toiminimi, y-tunnus ja yhteyshenkilö. Osoite, postinumero ja kotipaikka on joka tapauksessa mainittava.

2.  KIINTEISTÖ
Tässä kohdassa määritellään sopimuksen kohteena oleva kiinteistö. Sopimukseen on yksilöitävä
- kiinteistön sijaintikunta, kylä;
- tilan ollessa kyseessä nimi ja rekisterinumero;
- tontista sijaintikunta, kaupunginosan nimi tai numero, korttelin numero ja tontin numero;
- määräalan ja määräosan yksilöinti
- joka tapauksessa on mainittava kiinteistön osoite ja pinta-ala
Kiinteistö yksilöidään lisäksi sopimuksen liitettävällä kartalla, ks. jäljempänä olevat kohdat.

3.  KIINTEISTÖÖN KOHDISTUVAT ERITYISET OIKEUDET
Tässä kohdassa luetellaan kaikki kiinteistöön kohdistuvat erityiset oikeudet. Kirjattavia erityisiä oikeuksia ovat vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus; eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus sekä maa-ainesten irrottamisoikeus.
Hallinnanjakosopimus voidaan kirjata erityisenä oikeutena vain parhaalle etusijalle. Siksi niiltä, joiden hyväksi erityiset oikeudet on myönnetty, on saatava suostumus etusijan muuttamiseksi. Muuten hallinnanjakosopimusta ei voida kirjata.

4.  KIINTEISTÖÖN KOHDISTUVAT RASITTEET
Tässä kohdassa luetellaan kaikki kiinteistöön kohdistuvat rasitteet. Merkittävimpiä rasitteita ovat kiinteistöllä olevat kulkuyhteydet, vesi- ja sähköjohdot, yhteispiha-alueet ja väestönsuojelualueet.

5.  OMISTUSOIKEUS
Tässä kohdassa mainitaan omistusoikeuden alkamisajankohta ja -tapa, eli milloin ja miten yhteisomistussuhde on alkanut. Omistusoikeus siirtyy omistajalleen laillisella saannolla, kuten kaupalla, lahjalla tai perintönä, ja yleensä alkaa kauppakirjan, tai muun asianmukaisen asiakirjan allekirjoittamispäivästä.
Tässä kohdassa mainitaan myös omistajien omistusosuudet. Tässä mallissa lähdetään siitä, että omistusosuudet jaetaan tasan molempien osapuolten kesken, mutta tämä voi poiketa aina tapauskohtaisesti.

6.  HALLINTA- JA KÄYTTÖOIKEUDET
Tässä kohdassa määrätään hallinta- ja käyttöoikeuksien jakaantumisesta osapuolten välillä. Hallinta-alueet jaetaan yleensä omistusosuuksien mukaisesti, ja tästä poikkeaminen tulisi perustella sopimuksessa erikseen.
Hallinta-alueet määritetään sopimuksessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Sijainnin tulee ilmetä yksiselitteisesti: yleensä se merkitään oheiseen karttaan. Lisäksi mainitaan alueen pinta-ala. Osapuolilla voi olla yhteisiä hallinta-alueita autopaikoille, pihalle tai reiteille.

7.  SOPIJAPUOLTEN RAKENTAMISOIKEUDET
Tässä kohdassa määrätään osapuolten rakentamisoikeuksista. Yleensä kiinteistölle myönnetty rakentamisoikeus jaetaan tasan osapuolten kesken. Osapuolet voivat saatujen rakennuslupien mukaisesti rakentaa alueilleen tässä sopimuksessa sovittuja asuin-, liike- ja varastorakennuksia loukkaamatta muiden osapuolten hallinta- ja käyttöoikeuksia.

8.  SOPIJAPUOLTEN KIINNITYS- JA PANTTIOIKEUDET
Tässä kohdassa määritellään sopijapuolten kiinnitys- ja panttioikeudet hallinnanjakosuhteessa.

9.  SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN KOLMANNELLE
Tässä kohdassa määrätään sopimuksen siirtämistä kolmannelle.

10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Hallinnanjakosopimus voi olla voimassa joko toistaiseksi tai tietyn määräajan. Tässä kohdassa voidaan lisäksi sopia sopimuksen irtisanomisesta.

11. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Hallintasopimus on aina päivättävä ja allekirjoitettava.

12. TODISTAJAT
Todistaminen ei ole sopimuksen syntymisen edellytyksenä. Se on kuitenkin suositeltavaa mahdollisten vastaisten erimielisyyksien varalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa