Minilex - Lakipuhelin

Myyjä perui kiinteistökaupan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kauppa on maakaaressa tarkoin säännelty määrämuotoinen oikeustoimi, joka sitoo osapuolia vasta, kun kauppa on tehty eli kauppakirja on allekirjoitettu. Käytännössä myyjä siis voi peruuttaa kaupan aina siihen saakka, kun nimet on paperissa. Myyjä on kuitenkin aina korvausvelvollinen ostajalle aiheuttamistaan kaupan peruuntumiseen liittyvistä kuluista. Tämä korvausvelvollisuus ja sen laajuus riippuu pääasiassa siitä, ovatko osapuolet sopineet kiinteistökaupan tekemisestä esisopimuksella

 

Voiko myyjä perua kiinteistökaupan?

Kiinteistön kauppa sitoo sen osapuolia vasta, kun kaupanvahvistajan vahvistama, laissa säädetyt minimiehdot sisältävä kauppakirja on allekirjoitettu. Käytännössä myyjällä on siis oikeus perääntyä kaupasta aina kaupantekohetkeen saakka. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin asuntokaupassa, kiinteistökauppojen kohdalla pelkkä tarjous ei missään tilanteessa velvoita myyjää tekemään lopullista kauppaa. Kiinteistökaupasta ei myöskään voida sopia pätevästi suullisesti.

Kun osapuolet ovat sopineet tekevänsä kiinteistön kaupan, mutta esisopimusta ei ole tehty tai sitä ei ole tehty lain edellyttämällä tavalla, on myyjän kaupan tekemisestä kieltäytyessään korvattava ostajalle ne välittömät kustannukset, jotka ostajalle on kaupan valmistelemisesta aiheutunut. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

 

Voiko myyjä perua kiinteistökaupan, vaikka siitä olisi tehty esisopimus?

Kiinteistökaupan osapuolten on mahdollista tehdä tulevaa kauppaa koskeva esisopimus, jossa osapuolet sitoutuvat tekemään kiinteistökaupan tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Tällaisen esisopimuksen sitovuus perustuu siihen, että sopimus tehdään aivan samoja määrämuotoisuuksia noudattaen kuin varsinainen kauppakirja. Näin ollen esimerkiksi kaupanvahvistajan tulee vahvistaa sopimus.

Esisopimuksessa määriteltyjen ehtojen täyttyessä ostaja voi käräjäoikeuteen toimitetulla kanteella vaatia kiinteistön myyjää tekemään lopullisen kaupan esisopimuksessa sovituilla ehdoilla vaikka tämä peruisikin kaupat. Toisaalta esisopimuksessa voidaan sopia tietystä vakiokorvauksesta tai sopimussakosta, jonka kaupasta vetäytyvä osapuoli on velvollinen maksamaan kiinteistökaupan peruuntumisen johdosta. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ostajalla on siis oikeus myyjän vetäytymisen johdosta saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Näin esimerkiksi silloin, kun kiinteistö on vastoin esisopimusta myyty toiselle ostajalle. Koska lopullinen kauppa syrjäyttää aina esisopimuksen, ei esisopimus sinänsä estä myyjää luovuttamasta kiinteistöä toisaalle.

Huomaathan, että vaikka esisopimus on tavallisesti molempia osapuolia velvoittava, voidaan sopimus määritellä sitomaan vain toista kaupan osapuolta. Näin esimerkiksi silloin, kun myyjä velvoitetaan myymään kiinteistö ostajan rahoituksen saamista koskevan ehdon täyttyessä.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Voiko ostaja vaatia kiinteistön myyjää viemään kaupan loppuun?

Mikäli kiinteistökaupasta on tehty esisopimus määrämuotoisesti lain edellyttämällä tavalla, voi ostaja vaatia kiinteistön myyjää tekemään lopulliset kaupat. Pelkkä tarjous sen sijaan ei ole sellainen sopimus, jonka katsottaisiin millään tavalla velvoittavan myyjää kauppojen tekemiseen.

2. Mitä voin tehdä, jos myyjä peruu kiinteistökaupan?

Myyjän peruuttaessa kiinteistökaupan, voi ostaja vaatia vahingonkorvausta myyjältä itseltään taikka myyjältä ja kiinteistönvälitysfirmalta yhteisvastuullisesti. Mikäli kaupasta on tehty esisopimus, voi ostaja vaatia sopimuksen täyttämistä tuomioistuimessa eli käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava esisopimuksen voimassa ollessa, kolmen kuukauden kuluessa sopimusehdon voimassaolon päättymisestä.

Mikäli tarvitset lisää tietoa kiinteistökaupan peruuntumisesta ja oikeudestasi vahingonkorvaukseen, ota yhteys lakimieheemme. Asiantuntijan opastuksella voit kartoittaa oman tilanteesi puhelimitse.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa