Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön ostotarjous ja esisopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön ostotarjous ei ole sitova siitäkään huolimatta, että myyjä ja ostaja ovat sen allekirjoittaneet. Sitovaa ostotarjousta kiinteistökaupassa vastaa kirjallinen esisopimus. Esisopimus on sopimus tulevaisuudessa tehtävästä kiinteistön kaupasta, jossa sovitaan jo etukäteen kaupan ehdoista. Esisopimuksessa ostaja ja myyjä sopivat tekevänsä tulevaisuudessa kiinteistökaupan tietystä kohteesta ja tietyillä ehdoilla. Esisopimuksessa voidaan kuitenkin sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Esisopimuksen avulla osapuolet varmistavat toistensa sitoutumisen kauppaan tilanteessa, jossa itse kaupan tekeminen ei ole vielä jostain syystä mahdollista. Esisopimus tulee tehdä samoja määrämuotoja noudattaen kuin varsinainen kiinteistön kauppa. Jos määrämuotoa ei noudateta, esisopimus ei ole sitova eikä se velvoita osapuolia kaupan tekemiseen.

Esisopimus on tehtävä kirjallisesti ja osapuolten on allekirjoitettava esisopimus. Esisopimus vaatii myös julkisen kaupanvahvistajan vahvistuksen eli kaupanvahvistajan on allekirjoitettava esisopimus sekä myyjän että ostajan läsnä ollessa. Esisopimuksessa on oltava se päivä, johon mennessä kauppa on tehtävä sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Jos esisopimuksessa ei ole mainintaa siitä, mihin mennessä kiinteistökauppa on tehtävä, esisopimus on voimassa viisi vuotta. Kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta esisopimuksessa ei vielä tarvitse sopia, vaan niistä voidaan sopia myöhemmin. Esisopimuksesta täytyy kuitenkin käydä ilmi ne perusteet, joiden mukaan kauppahinta määräytyy.

Esisopimuksen osapuolilla on oikeus vaatia kanteella toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksessa sovituilla ehdoilla. Tämän oikeuden saaminen edellyttää sitä, että esisopimus on tehty vaadittujen muotomääräysten mukaisesti. Jos esisopimus on tehty muotomääräysten mukaisesti eikä toinen osapuoli suostu kiinteistökaupan tekemiseen esisopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti, osapuolella on oikeus saada kaupasta vetäytyvältä osapuolelta korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos taas osapuolet ovat sopineet tekevänsä kiinteistön kaupan, mutta esisopimusta ei ole tehty vaaditulla tavalla, kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos käsirahaa on annettu, osapuolen on palautettava siitä osa, joka ylittää edellä mainitut kustannukset.

Soittamalla lakipuhelimeen saat lisätietoa ostotarjouksesta ja esisopimuksesta sekä muista kiinteistönkauppaan liittyvistä kysymyksistä.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin kiinteistön kauppaa koskevasta esisopimuksesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

KIINTEISTÖN KAUPPAA KOSKEVA ESISOPIMUS
Tämän sopimuksen osapuolina me allekirjoittaneet Maisa Myyjä ja Ossi Ostaja sovimme siten, että teemme seuraavan kauppakirjan mukaisen kiinteistönkaupan, mikäli jäljempänä mainitut kaupan tekemisen edellytyksiksi asetetut ehdot toteutuvat.

KAUPPAKIRJA

1.  Myyjä
Maisa Myyjä (henkilötunnus)
Osoite

2.  Ostaja
Ossi Ostaja (henkilötunnus)
Osoite

3. Kaupan kohde
Kiinteistö ja osoite
X:n kaupungin/kunnan X:n kylässä osoitteessa Esimerkkitie 1 sijaitseva Y –niminen tila/kiinteistö, Rn:o 2:54, jonka kiinteistötunnus on 123-45-6-7, tilalla/kiinteistöllä sijaitsevine rakennuksineen.

Pinta-ala
Pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 1,43 ha ja asuinrakennuksen kokonaispinta-ala myyjän ilmoituksen mukaan 200 neliömetriä. (Kumpaakaan pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu, eikä kummallakaan edellä mainitulla pinta-alatiedolla ole merkitystä kaupan muiden ehtojen määräytymisessä.)
TAI
(Kumpikin pinta-ala on tarkistusmitattu ja kumpikin pinta-alatieto on merkityksellinen kaupan muiden ehtojen määräytymisessä.)
TAI
(Kauppahinta on pinta-ala perusteinen / Kauppahinta ei ole pinta-ala perusteinen)

4.  Kauppahinta
Kauppahinta on kaksisataatuhatta (200 000) euroa.
Koko kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan saaduksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin. Ostajien myyjille maksama käsiraha katsotaan osaksi kauppahintaa.
TAI
Kauppahinnasta satatuhatta (100 000) euroa maksetaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan saaduksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin. Loput kauppahinnasta, satatuhatta (100 000) euroa, maksetaan 1.1.2020, mille summalle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 1.1.2020 lukien. Ostajien myyjille maksama käsiraha katsotaan osaksi kauppahintaa.

5.  Omistus- ja hallintaoikeus
Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle tämän kauppakirjan allekirjoituksin.
TAI
Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

6. Rasitteet ja kiinnitykset
Kaupan kohde myydään vapaana rasitteista.
TAI
Tähän olemassa olevat rasitteet…

7. Yhteiset alueet
Tämä vain, jos yhteisiä alueita on olemassa.

8. Kaavoitus
Alueella on voimassa yleis/asemakaava.

9.   Ostajalle annetut tiedot
Ostaja on tutustunut seuraaviin asiakirjoihin:
1. Lainhuuto- ja rasitustodistus, päivätty x.x.xxxx
2. Kiinteistörekisteriote, päivätty x.x.xxxx
3. Tonttikartta
4. Voimassa oleva yleis/asemakaava; kaavakartta ja kaavamääräykset.
5. Asuinrakennuksen pohjapiirros
Lisäksi ostaja on tutustunut kaksi kertaa huolellisesti kaupan kohteeseen.
Ostaja on tietoinen, että asuinrakennuksen peltikatto paikoin vuotaa ja että sen seurauksena katon rakenteissa ja erityisesti yläpohjassa saattaa olla kosteusvaurioita.

10.   Vakuutukset
Myyjä sitoutuu pitämään kaupan kohteeseen kohdistuvat vakuutukset voimassa kauppakirjan allekirjoituspäivän ajan. Seuraavasta päivästä lukien ostaja vakuuttaa kaupan kohteen itse haluamallaan tavalla.

11.   Verot ja maksut
Tästä kaupasta menevästä varainsiirtoverosta vastaa yksin ostaja. Kuluvan vuoden kiinteistöverosta vastaa yksin myyjä. Muista veroista ja maksuista myyjä ja ostaja vastaavat omistusaikojensa mukaisesti siten, että kaupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja maksuista vastaa myyjä kaupantekopäivään asti ja sen jälkeisestä päivästä alkaen niistä vastaa ostaja.

12.   Irtain omaisuus
Tämän kaupan yhteydessä ei myydä irtainta omaisuutta.
TAI
Tämän kaupan yhteydessä myydään irtainta omaisuutta seuraavasti:

13.   Vesi- ja sähkösopimukset
Voimassa olevat vesi- ja sähkösopimukset siirtyvät tämän kaupan yhteydessä ostajalle ilman erillistä korvausta. Ostajan on kohtuullisessa ajassa kaupan toteuduttua ilmoitettava edellä mainittujen sopimusten siirrosta asianmukaisesti kyseisten sopimusten toisille osapuolille.

14.   Kaupan tekemisen ehdot
Tulemme tekemään edellä kuvatun kaupan edellä kuvatulla tavalla, mikäli:
1.
2.
3.
                     jne.

15. Lopuksi
Tätä kiinteistön kauppaa koskevaa esisopimusta on laadittu kolme samansanaista kappaletta; yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

 

 

16.  Päiväys ja allekirjoitukset                       

_____________________       ____/____/__________
paikka                                  aika

____________________         __________________________
Maisa Myyjä                       Ossi Ostaja
myyjä                                  ostaja

17. Kaupanvahvistus
Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Maisa Myyjä luovuttajana ja Ossi Ostaja luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.
Paikka ja aika edellä mainitut
________________________________, julkisena kaupanvahvistajana

 

--

TÄYTTÖOHJEET

KIINTEISTÖN KAUPPAA KOSKEVA ESISOPIMUS
Tähän kohtaan kirjoitetaan tämän sopimuksen tarkoitus eli esisopimuksena toimimisen kiinteistön kaupassa. Tähän merkitään molempien sopimuksen osapuolien etu- ja sukunimet sekä heidän tahtonsa sopia tämän kauppakirjan mukaisesti kiinteistöä koskeva kauppa, mikäli jäljempänä mainitut kaupan tekemisen edellytykseksi asetetut ehdot täyttyvät. Kiinteistön kauppaa koskevassa kauppakirjassa noudatetaan maakaaren 540/1995 2 luvun säännöksiä. Maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetään kauppakirjaa koskevista muotovaatimuksista, jotka pitää täyttyä kauppakirjassa ja esisopimuksesta säädetään maakaaren 2 luvun 7 §:ssä.

KAUPPAKIRJA
Otsikoksi merkitään kauppakirja.

KOHTA 1. MYYJÄ
Tähän kohtaan merkitään myyjä eli se sopimuksen osapuoli, joka myy kiinteistönsä. Tähän kohtaan merkitään myyjän etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja osoite.

KOHTA 2. OSTAJA
Tähän kohtaan merkitään ostaja eli se sopimuksen osapuoli, joka ostaa kiinteistön itselleen. Tähän merkitään ostajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja osoite.

KOHTA 3. KAUPAN KOHDE
Tähän merkitään kaupan kohde eli se kiinteistö, jonka myyjä on ostajalle myymässä. Kiinteistö täytyy määritellä tarkasti siten, että mainitaan kaupunki/ kunta, kaupunginosa, korttelin numero ja tontti, jossa kiinteistö sijaitsee sekä pitää mainita tontilla sijaitsevat rakennukset. Kiinteistön tarkka osoite sekä pinta-ala pitää mainita. Kiinteistön pinta-ala voidaan mainita kiinteistörekisteriotteen mukaisena sekä lisäksi rakennuslupa-asiakirjojen mukaan. Mikäli kiinteistöllä tai tilalla on erikseen nimi tai kiinteistötunnus, pitää ne mainita tässä kohdassa.
Nämä tiedot kirjoitetaan siten, että ensin mainitaan kaupunki/ kunta, jossa kiinteistö sijaitsee. Sen jälkeen mainitaan kylä, kaupunginosa, korttelin numero, osoite, kiinteistön/tilan nimi, kiinteistötunnus ja lopuksi kiinteistöllä/tilalla sijaitsevien rakennusten luetteleminen. Näiden tietojen jälkeen määritellään kiinteistön pinta-ala erikseen. Ensin kirjoitetaan pinta-alan suuruus kiinteistörekisteriotteen mukaan ja tämän jälkeen myyjän ilmoittama pinta-ala. Tähän kohtaan voidaan merkitä myös pinta-ala rakennuslupa-asiakirjojen mukaan. Tähän kohtaan kannattaa merkitä se tieto, onko kiinteistön pinta-ala tarkistusmitattu. Vaihtoehtoina kirjoittaa tämä, on maininta, jossa pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu, eikä niillä ole merkitystä kaupan muiden ehtojen syntymisessä. Toinen vaihtoehto on merkitä kaikkien pinta-ala tietojen olevan tarkistettu ja ne ovat merkityksellisiä kaupan muiden ehtojen syntymisessä. Kolmas vaihtoehto on merkitä kaupan olevan pinta-ala perusteinen tai kaupan pinta-alojen olevan merkityksettömiä kaupan suhteen. Kaupan oleminen pinta-ala perusteinen tarkoittaa sitä, että pinta-alat ovat tärkeä tekijä kaupan syntymiseen ja niiden muuttuessa kauppaa ei synny.

KOHTA 4. KAUPPAHINTA
Tähän kohtaan kirjoitetaan kauppahinnan summa ja maksuehdot. Kauppahinta pitää ilmoittaa numeroin sekä kirjaimin. Tähän kohtaan kirjoitetaan myös kauppahinnan maksamisajankohta, kuten tässä tapauksessa kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Kauppahinta pitää kuitata saaduksi. Myös käsirahan kuuluminen kauppaan täytyy merkitä tähän sekä käsirahan maksamisajankohta sekä käsirahan kuuluminen kauppahintaan. Mikäli kauppahintaa ei makseta kokonaan kaupantekotilaisuudessa, niin on sekin merkittävä tähän sekä se ajankohta, milloin loppusumma maksetaan. Kun loppusumma maksetaan myöhemmin, siitä voidaan vaatia korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Tässä tapauksessa kauppakirjaan merkitään kirjaimin ja numeroin kauppahinnasta kaupantekotilaisuudessa maksettu summa sekä myöhemmin maksettavan summan suuruus sekä tarkat päivämäärät, mihin mennessä summa pitää olla maksettuna. Myös käsirahan kuuluminen kauppahintaan merkitään tässäkin kohtaa.

KOHTA 5. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS
Tähän merkitään omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisen ajankohta myyjältä ostajalle. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen tarkoittaa sitä, että näiden oikeuksien siirtymisen jälkeen myyjällä ei ole enää oikeutta tehdä kiinteistöä koskevia päätöksiä, kuten myydä kiinteistöä kolmannelle henkilölle. Näiden oikeuksien siirtymisen jälkeen myyjällä ei ole enää minkäänlaista sanavaltaa kiinteistö koskevissa asioissa. Omistus- ja hallintaoikeuksien siirtyminen voidaan merkitä siirtyvän tämän kauppakirjan allekirjoituksien myötä tai sitten kun koko kauppahinta on maksettu.Tähän kohtaan voidaan merkitä halutessaan myös sopimussakko, jonka myyjä joutuu maksamaan ostajalle, mikäli esimerkiksi hallintaoikeuden luovutus siirtyy sovitusta ajankohdasta. Osapuolet voivat yhdessä sopia sopimussakon määrän.

KOHTA 6. RASITTEET JA KIINNITYKSET
Rasite tarkoittaa pysyvää tai määräaikaista käyttöoikeutta, joka voi olla esimerkiksi kulkuoikeus pihan läpi toiselle kiinteistölle. Rakennusvalvontaviranomainen perustaa rasitteet ja ne saadaan selville kiinteistörekisteristä. Kiinnitys puolestaan tarkoittaa kiinteän omaisuuden käyttämistä velan tai muun saamisen vakuutena ja tästä tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.
Tähän kohtaan merkitään kaikki kiinteistöä koskevat rasitteet tai mikäli rasitteita ei ole, kirjoitetaan kiinteistön myyminen vapaana rasitteista.

KOHTA 7. YHTEISET ALUEET
Tämä kohta tulee kauppakirjaan vain silloin, jos yhteisiä alueita on. Yhteisiä alueita ovat alueet, jotka kuuluvat kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti. Esimerkiksi vesialueet, yhteismetsät tai muut maa-alueet voivat olla yhteisiä alueita.

KOHTA 8. KAAVOITUS
Tähän merkitään, mikä kaavoitus on voimassa kiinteistön sijaintialueella. Vaihtoehtoina on kuntien hyväksymä asemakaava tai yleiskaava ja kauppakirjaan merkitään tämän kaavoituksen olevan voimassa. Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maa-alueiden käyttöä.

KOHTA 9. OSTAJALLE ANNETUT TIEDOT
Tähän merkitään kaikki tiedot, jotka myyjä on antanut ostajalle koskien kiinteistön kauppaa. Tähän kirjoitetaan, että ostaja on tietoinen seuraavista asiakirjoista: lainhuuto ja rasitustodistus ja kiinteistörekisteriote sekä näiden molempien päivämäärät, tonttikartta, asuinrakennuksen pohjapiirros ja voimassa oleva yleis/asemakaava, josta ilmenee kaavakartta ja kaavamääräys.
Tähän kohtaan merkitään, että ostaja on tutustunut kaupan kohteeseen huolellisesti ja suoritetun katselmuksen ajankohdan voi myös lisätä. Tähän kannattaa myös lisätä, että ostaja on katselmuksessa todennut kaupan kohteen vastaavan siitä esitettyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja. Tämä kohta on tärkeä, jotta voidaan mahdollisissa ristiriitatilanteissa todistaa, mitkä asiat ostaja tiesi kauppaa tehdessään sekä mitkä tiedot myyjä on ostajalle antanut.
Vastuu kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten kunnosta on huomionarvoinen seikka. Tämä kannattaa kirjoittaa kauppakirjaan, jotta vältytään tulevaisuudessa erimielisyyksiltä. Kaikki tiedot, jotka myyjä on ostajalle antanut kaupan kohteen huomionarvoisesta kunnosta pitää mainita tässä kohdassa. Mikäli kaupan kohteessa on vikoja, vaurioita tai kunnossa muuten virheitä, pitää jokainen kohta kirjoittaa erikseen tähän kohtaan sekä mainita erikseen, että ostaja on tietoinen kaupan kohteen kunnosta. Tähän kohtaan voi myös lisätä, että ostaja ottaa kaupan kohteen vastaan siinä kunnossa kuin se oli myyjän esittäessä sitä ostajalle sekä lisätä, että myyjä ei ole vastuussa kyseisistä vaurioista tai niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

KOHTA 10. VAKUUTUKSET
Tähän kohtaan merkitään myyjän sitoumus pitää kaupan kohdetta koskevat vakuutukset voimassa allekirjoituspäivän ajan, jonka jälkeen ostaja on velvollinen hankkimaan vakuutuksen kaupan kohteelle.

KOHTA 11. VEROT JA MAKSUT
Tähän merkitään ostajan velvollisuuden maksaa varainsiirtovero kaupan kohteesta ja myyjän velvollisuudesta maksaa kiinteistövero kuluneelta vuodelta. Muut verot ja maksut menevät osapuolten omistusaikojen mukaisesti siten, että kaupantekohetkeen saakka myyjä vastaa kaupan kohteesta aiheutuvat maksut ja verot ja tämän jälkeen maksuista ja veroista huolehtii ostaja.

KOHTA 12. IRTAIN OMAISUUS
Irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi koti-irtaimistoon kuuluvia esineitä, ajoneuvot ja arvopaperit. Tähän kohtaan eritellään kaikki irtain omaisuus, joka kuuluu kauppaan mukaan. Mikäli irtainta omaisuutta ei kuulu kauppaan, mainitaan se erikseen.

KOHTA 13. VESI- JA SÄHKÖSOPIMUKSET
Tähän merkitään vesi- ja sähkösopimusten siirtymisen myyjältä ostajalle kaupanteon yhteydessä, tarkemmin hallintaoikeuden siirtyessä, ilman minkäänlaista korvausta. Tässä kohtaa kannattaa mainita se osapuoli, jonka kanssa sopimukset ovat tehty. Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa asianmukaisesti sopimuksen toiselle osapuolelle edellä mainitusta siirrosta.

KOHTA 14. KAUPAN TEKEMISEN EHDOT
Tähän merkataan kaikki ehdot, jotka pitää toteutua kaupan syntymiseksi. Tähän kohtaan kirjoitetaan, että kauppa tullaan tekemään edellä kuvatuin tavoin, mikäli nämä ehdot toteutuvat.
HUOMIOITAVAA: Maakaaren 2 luvun 7 §:n mukaan esisopimuksessa on mainittava päivämäärä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä. Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa ole määrätty, se on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä. Sopimuksen osapuolella on oikeus maakaaren 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa kanteella vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksessa sovituilla ehdoilla. Mikäli esisopimusta rikotaan, on osapuolella oikeus saada korvausta vahingoista.

KOHTA 15. LOPUKSI
Tähän kirjoitetaan, että tätä sopimusta on laadittu kolme samasanaista kappaletta, jotka on annettu myyjälle, ostajalle sekä kaupanvahvistajalle.

KOHTA 16. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tähän merkitään molempien osapuolten, myyjän sekä ostajan, allekirjoitukset sekä päivämäärä ja paikka.

KOHTA 17. KAUPANVAHVISTAJA
Maakaaren 2 luvun 1 §:n mukaan kiinteistöä koskeva kauppakirja on pätevä vain silloin, kun sen on vahvistanut julkinen kaupanvahvistaja. Kauppakirjaan vaaditaan julkisen kaupanvahvistajan todistus siitä, että ostaja ja myyjä ovat laatineet kiinteistöä koskevan esisopimuksen ja että he ovat molemmat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Julkisen kaupanvahvistajan on kirjoitettava kauppakirjaan myös, että hän on tarkastanut allekirjoittajien henkilöllisyydet ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. Lopuksi julkisen kaupanvahvistajan on lisättävä kauppakirjaan allekirjoituksensa sekä lisättävä päivämäärä ja paikka.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]