Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan purkaminen myyjän toimesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Usein kun ajattelemme kiinteistökaupan purkamisen mahdollistavia tekijöitä, mieleen tulevat ostajan oikeudet purkaa kiinteistön kauppa erilaisissa virhetilanteissa. Kuitenkin myös myyjällä on tietyissä tilanteissa oikeus purkaa kiinteistön kauppa. Kiinteistökaupan purkaminen on äärimmäinen suojakeino ja tulee kyseeseen silloin, kun kyseessä on osapuolen olennainen sopimusrikkomus. Kiinteistökaupan purkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että sekä myyjän että ostajan velvollisuudet lakkaavat ja osapuolten on palautettava jo tehdyt suoritukset.

Myyjällä on oikeus purkaa kiinteistön kauppa ostajan viivästyksen vuoksi. Jollei ostaja sovittuna aikana maksa kauppahintaa tai sen osaa taikka suorita muuta sovittua vastiketta, myyjällä on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä sekä lisäksi viivästyksestä johtuneen vahingon korvaamista. Jos viivästys on olennainen eikä ostaja suorita kauppahintaa kokonaan, myyjä saa purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta edellyttäen, että kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtämisen ehtona. Jos kuitenkin ostajan maksuviivästys johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, myyjällä ei ole oikeutta purkaa kauppaa tai saada vahingonkorvausta. Myyjällä on kuitenkin oikeus saada viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

Vaikka kauppahinta tai sen osa ei olisi vielä erääntynyt maksettavaksi, myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona ja, jos ostaja on kaupan tekemisen jälkeen asetettu konkurssiin tai hänet on todettu ulosmittauksessa varattomaksi taikka on muutoin ilmeistä, ettei ostaja tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan. Myyjä ei kuitenkaan saa purkaa kauppaa, jos maksamatta oleva kauppahinta ei ole määrältään olennainen tai jos sen maksamisesta asetetaan hyväksyttävä vakuus kohtuullisessa ajassa maksukehotuksen antamisen jälkeen. Jos kauppa puretaan, myyjällä on lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos kaupan purkamiseen päädytään, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ostajalle. Jos ostaja on saanut kiinteistöstä merkittävää tuottoa tai hyötyä, hänen on maksettava siitä korvaus myyjälle. Lisäksi myyjän on suoritettava ostajalle kohtuullinen korvaus kiinteistön hoidosta aiheutuneista tarpeellisista kustannuksista sekä sellaisista hyödyllisistä kustannuksista, jotka ovat lisänneet kiinteistön arvoa. Myyjän on maksettava kauppahinnalle korkolain mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti kauppahinnan. Ostajalla on oikeus kohtuullisessa ajassa viedä pois kiinteistöltä rakentamansa rakennukset ja sellaiset hankkimansa laitteet, jotka eivät ole kiinteistön tavanomaisen käytön kannalta välttämättömiä tai joiden irrottamisesta ei aiheudu huomattavaa vahinkoa kiinteistölle. Sopijapuoli saa pidättyä omasta palautuksestaan, kunnes toinen sopijapuoli täyttää oman velvollisuutensa sekä maksaa korvauksen ja koron, jotka tämä on velvollinen suorittamaan, tai asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden suorittamisesta.

Lisätietoa myyjän oikeuksista purkaa kiinteistön kauppa sekä purkamisen myyjälle aiheuttamista oikeuksista ja velvollisuuksista saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa