Minilex - Lakipuhelin

Toimintakertomus tilinpäätöksen osana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisen kirjanpitovelvollisen yhteisön on laadittava tilikaudeltaan tilinpäätös. Tämä velvollisuus koskee myös toiminimiyrittäjää eli yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Tuon tilinpäätöksen yhteydessä yrityksen on julkaistava myös toimintakertomus, mikäli yritys on julkinen osakeyhtiö. Toimintakertomus on julkaistava myös silloin, kun kyseessä on muu kirjanpitovelvollinen, kuten vaikkapa yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka toiminnassa on sekä viimeksi päättyneellä, että sitä edeltäneellä tilikaudella täyttynyt kaksi seuraavasta kolmesta ehdosta: 1) yhteisön liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 7 300 000 euroa 2) yhteisön taseen loppusumma on yli 3 650 000 euroa 3) yhteisön palveluksessa on on keskimäärin yli 50 henkilöä.

Yhdessä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Ajatuksena ei ole siis, että toimintakertomus tuottaisi jotain täysin uutta ja yllättävää tietoa kokonaisuuteen, vaan että se täydentäisi jo annettuja muita tilinpäätöstietoja hieman toisenlaisesta näkökulmasta. Toimintakertomuksessa on tarkoitus antaa tietoja kirjanpitovelvollisen yrityksen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Siinä on arvioitava kattavasti yrityksen merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja, yrityksen taloudellista asemaa sekä tulosta. Yrityksen liiketoiminnan sekä taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämisen helpottamiseksi toimintakertomuksen tulee sisältää keskeisimmät taloudelliset tunnusluvut.

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen toimintakertomuksen laatimisesta, jotta eri yritysten toimintakertomukset olisivat yhdenmukaisempia ja siten vertailukelpoisempia. Tarvittaessa toimintakertomuksessa on lisäksi esitettävä täydentävää tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä ilmoitetuista luvuista. Toimintakertomukseen kuuluu myös arvio yrityksen tulevaisuuden kehityksestä sekä selvitys yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta ja siihen laitetuista kustannuksista.

Eri yhteisömuotoja edustaville kirjanpitovelvollisille on säädetty hieman toisistaan poikkeavat ohjeet toimintakertomuksen laadintaa. Perusajatus on toki kaikissa toimintakertomuksissa sama. Olennaista on kaikkien yhteisöiden raportoida voiton tai ylijäämän jakoa koskevista toimenpiteistä, konsernisuhteista, sekä yhteisön sisäisistä yritysjärjestelyistä, kuten fuusioitumisista sekä ulkomaalaisista sivuliikkeistä. Tämän lisäksi osakeyhtiön tulee raportoida yhtiön osakkeet, pääomalainat, osakeantia ja optio-oikeuksia koskevat päätökset, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet sekä mahdolliset lähipiirilainat. Osuuskunnan on annettava tietoa jäsenten osuuksien lukumäärästä ja lisämaksuvelvollisuuksista.

Asunto-osakeyhtiön, säätiön velvollisuuksista ja pienen kirjanpitovelvollisen vapaaehtoisesta toimintakertomuksen laadinnasta on säädetty erikseen. Raja-arvot alittava kirjanpitovelvollinenhan voi halutessaan laatia toimintakertomuksen. On kuitenkin suositeltavaa, että näin ei ainakaan ilman vakavaa harkintaa tehtäisi, sillä toimintakertomusta ei voi laatia mielensä mukaisesti. Jos toimintakertomuksen nimeä kantavan dokumentin laatii, niin on sen myös vastattava toimintakertomuksen lainmukaisia edellytyksiä. Olkoonkin, että tietyin osin pienille kirjanpitovelvollisille on jätetty myös sisällöllisiä helpotuksia toimintakertomuksessa ilmoitettaviin tietoihin. Suositeltavaa on joka tapauksessa perehtyä toimintakertomuksen sisällöllisiin ja yhteisökohtaisiin vaatimuksiin huolellisesti ennen sen laadintaa. Lisätietoja antaa aiheesta lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa