Minilex - Lakipuhelin

Liiketapahtumien kirjaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokainen liike- tai ammattitoimintaa harjoittava on lähtökohtaisesti toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidolla tarkoitetaan kaikkien liiketapahtumien kirjaamista ylös noudattaen lainsäädännössä sekä esimerkiksi kirjanpitolautakunnan ohjeissa määriteltyä menettelyä. Kirjanpitovelvollisen tulee merkitä kirjanpitoonsa liiketapahtumina toimintansa menot, tulot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Liiketapahtumat merkitään asian mukaan eri kirjanpitotileille. Erilaisia kirjanpitotilejä ovat esimerkiksi myynnit, varasto, ostovelat. 

Jokainen tili tulee pitää jatkuvasti sisällöltään samana. Tällä tarkoitetaan tietynlaista systemaattisuutta kirjanpidossa. Eli esimerkiksi, mikäli kirjanpitovelvollinen on päättänyt tilikauden alussa kirjata ostamansa toimistotarvikkeet omaan tiliinsä nimeltä "toimistotarvikkeet" ei olisi johdonmukaista kirjata loppuvuoden toimistotarvikehankintoja tilille nimeltä "liiketoiminnan muut kulut". Toimimalla johdonmukaisesti samantapaisesta perusteesta johtuvien suoritteiden seuraaminen käy parhaiten päinsä. Tilin sisältöä voidaan muuttaa, mikäli tämä on välttämätöntä toiminnan kehityksen, tililuettelon muutoksen tai muun erityisen syyn vuoksi.

Kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty tililuettelo. Tililuettelosta on käytävä ilmi liiketapahtumien kirjaamisessa käytettävien tilien sisältö. Lähtökohtaisesti menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen. Tästä suoriteperusteisesta kirjanpidosta käy suoraan ilmi kirjanpitovelvollisen tosiasiallisen toiminnan ajoittuminen. Pääsääntöisesti sovellettavan suoriteperusteen sijaan meno ja tulo on mahdollista kirjata myös maksuun perustuen (ns. maksuperuste). Mikäli menot ja tulot kirjataan maksuperusteen mukaan, on ostovelat ja myyntisaamiset voitava jatkuvasti selvittää. Tämä johtuu siitä, että maksuperusteella kirjatessa ei merkitä mihinkään esimerkiksi tilannetta, jossa yritys myy tuotteen laskulla - ennen kuin laskun mukaiset varat siirtyvät yrityksen tilille. Koko myyntiä ei siis ole maksuperusteisen kirjanpidon mukaan tapahtunut, jos laskua ei makseta, tai ainakaan ennen kuin se maksetaan.

Liiketapahtumat tulee kirjata sekä aikajärjestyksessä (peruskirjanpito), että asiajärjestyksessä (pääkirjanpito). Edellisen estämättä kirjaukset on mahdollista tehdä pääkirjanpitoon yhdistelminä, tarkemmin määritellyllä tavalla. Käteisellä rahalla suoritetut maksut tulee kirjata liiketapahtumina aikajärjestykseen päiväkohtaisesti viipymättä. Muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti taikka muulla vastaavalla jaksotuksella neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä. Yrityksen liiketapahtumat tulee merkitä kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta tuloslaskelmaan ja taseeseen on todettavissa ongelmitta. Tätä kutsutaan ns. "kirjausketjun" vaatimukseksi. Kirjanpitomerkinnät tulee kirjata selvästi ja pysyvästi, minkä ohella tositteen tai sen perusteella tehtyjen kirjanpitomerkintöjen tulee olla selväkielisessä kirjallisessa muodossa. Kirjanpitomerkintää ei saa poistaa eikä tehdä epäselväksi.

Kirjanpidon tarkoituksenmukainen järjestäminen ja sen periaatteiden ymmärtäminen ei ole aina yksinkertaista. Tästä johtuen useat elinkeinonharjoittajat teettävät kirjanpitonsa ammattilaisella. Ei ole kuitenkaan mahdotonta huolehtia kirjanpidostaan itse. Tällöin kuitenkin alkuun pääseminen voi edellyttää joko kirjanpidon tai juridiikan asiantuntijan konsultointia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa