Minilex - Lakipuhelin

Toimintakertomuksen liittäminen tilinpäätökseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolain mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien, sekä lain raja-arvot ylittävien suurempien yhteisöjen tulee liittää tilinpäätökseensä toimintakertomus. Toimintakertomus on tietynlainen kirjallinen yleiskatsaus, jonka tarkoitus on täydentää muun tilinpäätösmateriaalin antamaa tietoa kirjanpitovelvollisesta. Se on kuitenkin sisällöltään erittäin tarkkaan määritelty. Lain mukaan toimintakertomuksessa tulee arvioida kirjanpitovelvollisen toiminnan merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja, sekä kirjanpitovelvollisen taloudellista asemaa ja tulosta. Arvio tulee tehdä toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti sekä kattavasti.

Toimintakertomuksen laatimiseen on velvoitettu sellainen kirjanpitovelvollinen, jolta on sekä edeltävältä, että kuluneelta tilikaudelta täyttynyt kaksi seuraavista kolmesta edellytyksestä. Liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 3,65 miljoonaa euroa ja vakituisesti työllistettyinä 50 henkilöä. Tällöin siis kirjanpitovelvollinen on myös toimintakertomuksen laatimisvelvollinen. On huomattava, että vaikka lain mukaan myös pieni kirjanpitovelvollinen, joka ei siis täytä edellä mainittuja kriteereitä, saa laatia toimintakertomuksen, on kuitenkin yleensä järkevämpää jättää se laatimatta. Tämä johtuu siitä, että puutteellisesti laadittu toimintakertomus asettaisi kirjanpitovelvollisen korvausvastuuseen sidosryhmiään kohtaan.

Jos toimintakertomuksen laadinta tulee ajankohtaiseksi, niin sen tulee siis sisältää keskeisimmät tunnusluvut kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan sekä taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi. Edellä mainitussa tarkoituksessa on niin ikään esitettävä tunnusluvut sekä muut tiedot henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä, sekä muista mahdollisista kirjanpitovelvollisen liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista. Arviossa on tarpeen vaatiessa lisäksi esitettävä täydentävää tietoa sekä lisäselvityksiä tilinpäätöksessä ilmoitetuista luvuista.

Tilinpäätökseen liitettävässä toimintakertomuksessa tulee niin ikään esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen, sekä arvio toiminnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta. Kirjanpitovelvollinen, joka ei ole lain nojalla velvollinen liittämään toimintakertomusta tilinpäätökseensä, voi laatia toimintakertomuksensa siten, että se sisältää vain edellä mainittuja olennaisia tapahtumia, tulevan kehityksen arviointia ja tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuutta koskevat tiedot. Toimintakertomusta varmentamaan tulee laatia tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

On kuitenkin huomioitava, että eri yhteisömuodoille on laissa säädetty hieman toisistaan poikkeavia vaatimuksia toimintakertomuksen sisällöstä. Olennaista toimintakertomuksessa on siis tuoda esiin erilaiset voiton tai ylijäämän jakoa koskevat tiedot sekä mahdolliset yritysjärjestelyt sekä konsernisuhteet. Tämän lisäksi esimerkiksi osakeyhtiölaki vaatii lähipiirilainoja raportoitavaksi toimintakertomukseen. Tarkat toimintakertomuksessa esitettävien tietojen listat löydät kyseistä yhteisömuotoa koskevasta yleislaista, esimerkkinä osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki.

On selvää siis, että toimintakertomusta ei kannata laatia hetken mielijohteesta. Jos siihen on koon puolesta tarvetta, niin olennaisinta on ensin selvittää kaikki omaa yhteisömuotoa koskevat vaatimukset ja pitäytyä niissä ja välttää omia improvisointeja. Pitäen kuitenkin mielessä toimintakertomuksenkin todellinen tarkoitus: antaa oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen toiminnasta. Käytännössä tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuutta seuraa aina myös toimintakertomuksen ilmoittamisvelvollisuus ja siten toki myös laadintavelvollisuus. Jos toimintakertomuksen laadinta kuitenkin yhä aiheuttaa epätietoisuutta, voi lisätietoa kysellä lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa