Minilex - Lakipuhelin

Tilinpäätöserien arvostaminen ja jaksottaminen I

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilikauden tulot kirjataan tuloslaskelmaan tuotoiksi. Tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa. Toisin sanoen Tuotot ovat yhtiön tilikaudelle kohdistettua tuloa ja kulut tilikaudelle kohdistettua menoa. Tuotoista vähennetään myös menetykset, kuten esimerkiksi luottotappiot tai varastojen pilaantumiset tai vaikkapa kiinteän omaisuuden arvonalenemat. Muut menot aktivoidaan sen mukaan kuin laissa tarkemmin säädetään. Aktivoinnilla tarkoitetaan sitä, että meno, joka ei ole osa tilikauden kulua siirretään taseeseen useimmiten siirtosaamiseksi, eli menoksi, joka on maksettu ennakolta ja jota vastaava suoritus ei ole vielä realisoitunut.

Erien arvostaminen on toinen merkittävä kirjanpidollinen kysymys, joka kuitenkin todella tulee kirjanpitovelvollisen harkintaan vasta tilinpäätöksen hetkellä. Saamiset merkitään taseeseen näiden nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon; rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat merkitään taseeseen hankintamenon suuruisina taikka, mikäli niiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän määräisinä; velat merkitään taseeseen näiden nimellisarvoon taikka, mikäli velka on indeksiin taikka muuhun vertailuperusteeseen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan arvoon.

Rahoitusvälineet voidaan tilinpäätöksessä arvostaa käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merkitään joko tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan tai taseen omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon, joka on sidottua omaa pääomaa, eli sitä ei voida jakaa osakkeenomistajille. Rahoitusvälineiden käyvän arvon mukaisen arvostuksen edellytyksistä, käyvän arvon määrittämisestä, käyvän arvon muutosten merkitsemisestä tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä rahoitusvälineistä annettavista liitetiedoista ja toimintakertomuksessa annettavista tiedoista on säädetty erikseen tarkemmin. Muu kuin euromääräinen saaminen, samoin kuin muu kuin euromääräinen velka ja muu sitoumus muutetaan Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Mikäli muu kuin euromääräinen saaminen tai muu velka taikka muu sitoumus on sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, toteutetaan muutos sovittua kurssia noudattaen.

Hyödykkeen ottaminen liikkeestä taikka ammatista kirjanpitovelvollisen omaan käyttöön kirjataan tilinpäätökseen hyödykkeen jäljellä olevan poistamattoman hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Käytännössä siis kaikki arvostusperiaatteet, jotka tässä artikkelissa on mainittu kuvastavat niin sanottua varovaisuusperiaatetta, joka on yksi tärkeimmistä tilinpäätöksen periaatteista. Sen mukaan yhteisön omaisuus sekä saatavat on arvostettava aina alimpaan todennäköiseen arvoonsa, eli niiden suuruutta ei tule milloinkaan yliarvioida. Toisaalta esimerkiksi velkaerien suuruutta taas ei tule aliarvioida. On myös huomattava siirtää ajoissa sellaiset saamiset, joista ei todennäköisesti koskaan tulla saamaan vastiketta, yhteisön tilikauden menetyksiin. Tämä koskee esimerkiksi myyntisaamisten siirtämistä luottotappioihin. Arvostaminen ja jaksottaminen eivät ole aina täysin yksiselitteisiä. Arvo riippuu luonnollisesti myös arvostustavasta, mutta seuraamalla tilinpäätöksen periaatteita ja pysymällä johdonmukaisena tulos on yleensä tilinpäätökseen liittyvien vaatimusten suhteen riittävä. Lisätietoja tarjoaa mielellään kuitenkin lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa