Minilex - Lakipuhelin

Tilikaudesta on laadittava tilinpäätös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tämä koskee kaikkia kirjanpitovelvollisia, mutta tilinpäätöksen sisältö kuitenkin vaihtelee riippuen kirjanpitovelvollisen yhteisömuodosta ja koosta. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee esittää suomen tai ruotsin kielellä euromääräisenä. Mikäli kirjanpitovelvollinen esittää tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettavat tiedot euromääräisen lisäksi muussa valuutassa, tulee tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ilmoittaa tietojen muuntamisessa käytetty kurssi.

Tilinpäätökseen tulee ainakin sisältyä yrityksen tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase, yrityksen tilikauden tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma sekä taseen ja tuloslaskelman liitetiedot. Velvollisuudesta rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen liittämiseen osaksi tilinpäätöstä säädetään tarkemmin kirjanpitolaista. Rahoituslaskelma kuvaa liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtoja ja toimintakertomus antaa informaatiota yhteisön toiminnasta kokonaisuudessaan.  Kustakin yhteisön tilinpäätöksen erästä tulee lisäksi esittää vastaava vertailutieto edeltäneeltä tilikaudelta. Edeltävän tilikauden vertailutietoa tulee mahdollisuuksien mukaan oikaista, mikäli se ei ole tilinpäätökseen merkittävän erän kanssa vertailukelpoinen. Tämä johtuu siitä, että tilinpäätösten kuuluu muodostaa keskenään looginen jatkumo. Uuden tilikauden kirjanpito aloitetaan edellisen tilikauden tilinpäätöksestä.

Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen tulee muutenkin olla selkeitä ja muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee lain mukaan antaa oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tarpeelliset lisätiedot tulee ilmoittaa liitetiedoissa. Tiedon tarpeellisuus riippuu kirjanpitovelvollisen koosta ja tiedon suhteellisesta merkityksestä sille.

Eräs tärkeä huomioitava seikka on, että yhteisön kirjanpitoon maksuperusteisesti kirjatut liiketapahtumat tulee lähtökohtaisesti oikaista ja täydentää suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista. Toisin sanoen tilikaudelle tulee kohdistaa vain sille kuuluvat kulut ja tuotot sekä muiden tilikausien menot ja tulot aktivoida saatavina tai velkoina taseeseen. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee toki myös päivätä ja kirjanpitovelvollisen allekirjoittaa kyseiset asiakirjat. Yhteisöjen ja säätiöiden osalta toimivalta tilinpäätöksen allekirjoittamiseen on sen laissa tarkemmin määritellyllä johdolla, joka siis samalla hyväksyy yhteisön tilinpäätöksen.

Mikäli tilinpäätöksen tai toimintakertomuksen allekirjoittaja on esittänyt tilinpäätöksestä taikka toimintakertomuksesta eriävän mielipiteen, on tätä eriävää mielipidettä koskeva lausuma sisällytettävä hänen vaatimuksestaan tilinpäätökseen tai toimintakertomukseen. Tämä johtuu siitä, että esittämällä eriävän mielipiteen, voi kyseinen henkilö tilanteesta riippuen välttää vastuunsa tai ainakin lieventää sitä, mikäli tilinpäätös osoittautuu esimerkiksi lain vastaiseksi. Laissa tarkemmin määritelty keskeinen kirjanpitoaineisto sekä tiedot sen säilyttämisestä tulee koota sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava. Tilinpäätöstä varmentamaan tulee laatia tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. Tilinpäätöksen laatiminen ei ole aivan yksinkertainen tehtävä, sillä siihen liittyy paljon osattavaa ja muistettavaa. Mikäli jokin kysymys herättää yhä ihmetystä, niin kehotamme olemaan yhteydessä lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa