Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu tavaran virheen aiheuttamasta tuotevahingosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevahingolla tarkoitetaan vahinkoa, jonka tuote eli irtain esine on aiheuttanut ja joka on kohdistunut henkilöön tai johonkin muuhun omaisuuteen kuin vahingon aiheuttaneeseen tuotteeseen. Tuotevahinko johtuu tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta, ja ensisijainen vastuu vahingosta on tuotteen valmistajalla. Säännökset tuotevastuusta koskevat myös lääkkeiden aiheuttamia vahinkoja.

Tuotteiksi katsotaan kaikki irtaimet esineet, pois lukien toisen maalla olevat rakennukset. Palvelun aiheuttamaa vahinkoa ei korvata tuotevahinkona. Tuotevahingon syntymisen edellytyksenä on, että tuotteessa on jokin vahingon kannalta relevantti virhe, eikä tuote ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Korvausvastuuta ei ole, mikäli tuotteen puutteellinen turvallisuus aiheutuu viranomaisen pakottavan määräyksen noudattamisesta. Korvausvelvollisuutta ei myöskään synny, jos tuotetta käytetään sille täysin vieraaseen tarkoitukseen josta syntyy vahinkoa.

Ensisijainen vahingonkorvausvelvollisuus tuotevahingosta on esineen valmistajalla, tuottajalla, tai sillä, joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueella liikkeelle laskettavaksi. Mikäli tuote on valmistettu Euroopan talousalueella, korvausvaade on kohdistettava vahingon aiheuttaneen tuotteen valmistajaan. Korvausvaade voidaan kohdistaa myös tuotevahingon aiheuttanutta esinettä esimerkiksi omalla nimellään tai tavaramerkillään markkinoineeseen tahoon. Jos tuotteesta ei käy ilmi sen valmistajaa tai sen Euroopan talousalueelle tuonutta tahoa, tuotteen myyjälle tai muulle liikkeellelaskijalle voi syntyä toissijainen korvausvastuu vahingosta. Myyjä tai muu liikkeellelaskija vastaa toissijaisen korvausvastuun perusteella vahingosta kuin tuotteen valmistajakin. Myyjä kuitenkin välttyy vastuusta, mikäli hän korvausvaatimuksen tai muun ilmoituksen saatuaan kohtuullisessa ajassa ilmoittaa vahinkoa kärsineelle vahingosta vastuussa olevan tahon, kuten tuotteen valmistajan. Suomeen tuotteen tuonut taho on velvollinen avustamaan vahinkoa kärsinyttä korvausvaatimuksen kääntämisessä vieraalle kielelle. 
 
Korvausvelvollisuutta ei ole alle 2 350 markan eli noin 400 euron suuruisista omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Kyseisen rajan ylittävät omaisuusvahingot sekä henkilövahingot korvataan kokonaisuudessaan.
 
Korvauskanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingon kärsijä tai muu korvausta vaativa sai tiedon tai hänen olisi pitänyt saada tieto vahingon ilmenemisestä, tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta ja korvausvelvollisesta. Elinkeinonharjoittaja vastaa tuotteensa aiheuttamista vahingoista kymmenen vuotta siitä lukien, kun hän myi tuotteen seuraavalle jakeluportaalle. 

 

 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa