Minilex - Lakipuhelin

Myyjän tiedonannon virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän tiedonannon virheellisyys voi perustua sekä kaupantekoa edeltävästi annettujen tietojen paikkaansa pitämättömyyteen, että tietojen antamatta jättämiseen. Ostetun tavaran tulee soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, ettei tavara mahdollisesti sovellu kyseiseen tarkoitukseen. Tavaran tulee olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on esimerkiksi näytteen tai mallin avulla viitannut. Jos tavara ei sovellu edellä mainittuun käyttötarkoitukseen tai poikkeaa myyjän siitä antamasta kuvauksesta, siinä on virhe. Virheen oikaisuna tulee kyseeseen tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen, ja toissijaisina hyvityskeinoina hinnanalennus tai kaupan purku. Myyjä on vahingonkorvausvastuussa, mikäli tiedonannon virheellisyydestä johtuva tavaran virhe johtaa kaupan purkamiseen. Ostaja ei voi kuitenkaan vedota myyjää kohtaan seikkaan, josta hänen täytyy olettaa olleen tietoinen kauppaa tehtäessä.

Tavaraa pidetään virheellisenä "myydään sellaisena kuin se on" -ehdosta riippumatta, mikäli tavara ei vastaa myyjän ennen kaupantekoa antamaa tietoa jonka voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, mikäli myyjä laiminlyö ennen kaupantekoa antaa tiedon sellaisesta tavaran käyttöä tai ominaisuuksia koskevasta seikasta, josta hänen voidaan olettaa olleen selvillä ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, taikka kun tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla tavaran hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. 

Myyjän tarjotessa yksilöityä hyödykettä kuluttajille tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi muun muassa hyödykkeen pääominaisuudet niiden tarpeellisessa laajuudessa, tiedot elinkeinonharjoittajasta sekä tiedot mahdollisesta irtisanomis- tai peruutusoikeudesta. Hyödykkeet voivat olla sekä tavaroita että palveluita. Markkinoinnissa ilmoitettavan myyntihinnan on aina oltava hyödykkeen kokonaishinta, sisältäen verot ja muut maksut jotka kuluttajan on maksettava hyödyke saadakseen. Toimituskulut voidaan tarvittaessa poikkeuksellisesti ilmoittaa erillään kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava tavaran yksikköhinta, mikäli kyseessä on paino- tai tilavuusyksiköissä mitattavissa oleva tavara. Kuluttajien ostopäätösten kannalta olennaisten tietojen antamatta jättäminen markkinoinnissa on sopimattomana kiellettyä. Markkinointi ei saa myöskään olla harhaanjohtavaa, eli siinä ei saa antaa virheellisiä tai muutoin totuudenvastaisia tietoja. Markkinoinnin harhaanjohtavuus voi perustua virheellisten tietojen lisäksi esimerkiksi niiden harhaanjohtavaan esittämistapaan tai siihen, että kuluttajien ostopäätösten kannalta olennaisia tietoja jätetään markkinoinnissa kokonaan ilmoittamatta. Elinkeinonharjoittajan on kyettävä osoittamaan hänen markkinoinnissaan esitettyjen tosiasiaväitteiden paikkansapitävyys. Elinkeinonharjoittajaa voidaan, mikäli kuluttajien suojaamiseksi tarpeellista, kieltää jatkamasta virheellisten tai puutteellisten tietojen antamista markkinoinnissa. Kieltoa on pääsääntöisesti tehostettava uhkasakolla, jollei sitä erityisestä syystä katsota tarpeettomaksi. Kiellon määräämisestä päättää markkinaoikeus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa