Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan purkuperusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan purkaminen on mahdollista sillä perusteella, että sopimuksen eli kaupan toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta. Jos kiinteistössä on virhe, ensisijaisina keinoina virhe korjataan tai kauppahintaa alennetaan. Purkaminen on mahdollista siis vasta, jos nämä keinot eivät ole riittäviä ja virhe on olennainen. Kaupan purkaminen tarkoittaa sitä, että ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava siitä saamansa kauppahinta takaisin ostajalle. Lisäksi, jos ostaja on saanut kaupan kohteena olleesta kiinteistöstä merkittävää hyötyä tai tuottoa, siitä on maksettava korvaus myyjälle. Kiinteistökaupan purkua koskeva kanne on pantava vireille kymmenen vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa jos kiinteistössä on olennainen laatu-, vallinta-, tai oikeudellinen virhe. Laatuvirhe koskee kiinteistön ominaisuuksia, vallintavirhe kiinteistön lupia ja oikeudellinen virhe sen omistussuhteita ja muita rasitteita. Virheellisyys määräytyy kaikissa virhetyypeissä sen mukaan, millainen kiinteistö on kaupantekohetkellä. Myyjä vastaa kaupantekohetkellä olemassa olleesta virheestä, vaikka se ilmenisi myöhemmin. Ostaja ei voi vedota virheeseen myöhemmin, jos hän olisi voinut havaita sen tarkastuksessa ennen kaupantekoa. Ostajan tulee ilmoittaa myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai kun hänen olisi se pitänyt havaita. Ostaja ei voi vedota virheeseen enää viiden vuoden jälkeen kiinteistön hallinnan luovutuksesta paitsi jos myyjä on menetellyt kaupassa kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Virheellisyyden lisäksi ostajalla on oikeus purkaa kauppa myös, jos myyjä on kaupan tekemisen jälkeen olennaisesti laiminlyönyt kiinteistön huolenpidon, oikeudettomasti käyttänyt tai vahingoittanut sitä. Samoin jos myyjä ei täytä kaupassa sovittua rakentamis- tai muuta suoritusvelvollisuuttaan ja tämä on olennaista koko kaupan kannalta, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Lisäksi ostajalla on purkuoikeus silloin, kun myyjä ei luovuta kiinteistön hallintaa sovittuna ajankohtaja ja jos viivästys on olennainen. Ostajan purkuoikeutta on kuitenkin rajoitettu niin, että se on mahdollista vain, jos ostaja voi palauttaa kiinteistön takaisin myyjälle. Lisäksi jos ostajan toimien vuoksi kiinteistön arvo on alentunut, purku on mahdollista vain, jos hän maksaa tästä korvauksen myyjälle.

Myös myyjä saa tietyissä tilanteissa purkaa kaupan. Myyjällä on purkuoikeus ostajan viivästyksen vuoksi eli jos ostaja ei maksa kauppahintaa sovittuna ajankohtana ja viivästys on olennainen eikä ostaja suorita koko kauppahintaa. Lisäksi myyjä voi purkaa kaupan myös ennen kauppahinnan erääntymistä, jos ostaja on asetettu kaupan tekemisen jälkeen konkurssiin, hänet on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai on muutoin ilmeistä, että ostaja ei tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan.

Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon sen kokonaismerkitys kaupan kannalta. Esimerkiksi virhe on olennainen silloin, jos ostaja ei voi käyttää kiinteistöä siihen tarkoitukseen mitä varten se on hankittu eikä sitä voida korjata kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisessa ajassa. Kaupan purkaminen on kuitenkin viimesijainen keino ja siksi kaupassa ilmentynyt ongelma pyritään korjaamaan ensin muulla tavalla. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa