Minilex - Lakipuhelin

Osituksen sovittelu - KKO:2013:34

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Avioliitto
    Omaisuuden ositus
    Osituksen moite
    Osituksen sovittelu
    Kiinteistön myyntilupa

Puolisoiden avioliitto oli kestänyt yli 30 vuotta ja sen aikana hankittu omaisuus oli pääosin puolisoiden yhteistä. Ositustoimituksessa vaimo vaati, että hänen perimänsä kiinteistö ja puolet yhteisesti omistetusta kesämökkikiinteistöstä määrätään omaisuudeksi, johon miehellä ei ole avio-oikeutta. Pesänjakajan soviteltua ositusta määräämällä vaimon aviovarallisuuden ulkopuolelle jääväksi omaisuudeksi kaksi kolmasosaa tämän perintönä saamasta kiinteistöstä käräjäoikeus kumosi osituksen tältä osin. Käräjä- ja hovioikeus pysyttivät ratkaisun. Korkeimmassa oikeudessa vaimo vaati osituksen sovittelua siten, että laskennallisesta tasingosta miehelle vähennetään puolet vaimon perimän kiinteistön arvosta. Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko sovitteluvaatimuksen muuttaminen sanotuin tavoin Korkeimmassa oikeudessa sallittua. Kysymys oli myös osituksen sovittelun edellytyksistä.

Lea H on häneltä pyydetyissä lausumissa katsonut, ettei muutos merkinnyt kiellettyä kanteenmuutosta. Vaatimus tarkoitti lievempää puuttumista avio-oikeuden ulottuvuuteen kuin aiempi vaatimus. Siltä varalta, että muutos katsottaisiin kielletyksi, Lea H on toissijaisesti vaatinut sovittelua niin, että Taipale 3 -niminen tila katsotaan omaisuudeksi, johon Hannu H:lla ei ole avio-oikeutta. Hannu H on katsonut, ettei sovitteluvaatimuksen muuttaminen ollut sallittua.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan kannetta riita-asiassa ei saa oikeudenkäynnin aikana muuttaa lukuun ottamatta säännöksessä lueteltuja tilanteita. Korkein oikeus katsoi, että tapauksessa ei ole kyse tällaisesta erikseen mainitusta tilanteesta.

Korkein oikeus katsoi, ettei Korkeimmassa oikeudessa esitetty sovitteluvaatimus ole muuttanut kannetta niin, että oikeudenkäyntimenettelyn kulku ja Hannu H:n puolustautumismahdollisuudet olisivat sen vuoksi vaarantuneet. Vaikka vaatimus olikin muuttunut, kanne ei ole yksilöllisyydeltään toisenlainen kuin alemmissa oikeuksissa esitetty kanne. Korkein oikeus siis totesi, että tapauksessa kysymys ei ole kielletystä kanteen muuttamisesta, vaan täällä esitetty sovitteluvaatimus merkitsee vaatimuksen supistamista. Kanteen supistaminen on salittua myös muutoksenhakuasteissa.

Korkein oikeus muutti hovioikeuden tuomiota siten, että Lea H:n ja Hannu H:n välillä toimitettavaa ositusta sovitellaan niin, että Hannu H:n oikeutta tasinkoon rajoitetaan siten, että laskennallisesta tasingosta vähennetään 90 000 euroa. Korkein oikeus myös kumosi pesänjakajalle annetun oikeuden myydä osituksen toimittamiseksi puolisoiden yhdessä omistama tila. Muilta osin hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa